Olars Nises lau, rest av ängslada vid närsenvägen, Björbo.
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juni 2018

Vägg D. Ladan var väl uppallad och ändarna på golvets roor sticker fram mellan syll och andra stockvarvet.

Hörnet C-D. Notera de kilformade rotstocksändarna och de för de enkla ladorna så typiska rännknutarna.
Den 20 juni besökte jag efter tips från Leif Olsson, Nises Olars lau, en ladplats vid närsenvägen, ca 400 m söder om Brackan, norr om Björbo, 60.49147, 14.70062. Platsen, belägen på BJÖRBO 22:10 (8) - alltså "bolagsskog", är nu bevuxen med ca 130-åriga tallar (se nedan) och utgör en tydlig upphöjning över den frodigt gräsbevuxna lilla myr som omger den på tre sidor. Av ladan, som mäter 3,5 gånger 2,6 meter,1 återstår endast ca två nästan helt förmultnade varv och resterna av ett golv av roor som legat i ladans längsriktning. Var ladans ingång varit kan inte säkert avgöras, men södra långsidan betraktas i det följande som A, även om dörren minst lika sannolikt satt på östra gaveln även om några märken efter den inte kunde upptäckas i den mycket murkna D3 som i så fall bör ha varit tröskelstock.2 Ladan har varit väl uppallad på stenar. Knutarna är de för lador vanliga rännknutarna, och de vid trädfällningen uppkomna kilformade avsluten på rotstockarna har behållits. Kvarsittande bark finns, särskilt mellan varven. Några flyttmärken kunde inte iakttas, men kan p.g.a den långt framskridna nedbrytningen inte helt uteslutas; förekomsten av kvarsittande bark gör det dock mindre troligt att ladan flyttats. Trots stockarnas mycket dåliga skick lyckades det att med tillväxtborr (5 mm) provta B1, C1 och D1, ehuru den inre delen av den angripna splintveden i C1 delvis smulades i båda proven och endast den yttre delen av B1 kunde erhållas. Alla provtagna stockar är av tall. B1 och D1 sannolikt ur samma träd, och kan sammantaget dateras alla till vinterhalvåret 1856/57. Mest sannolikt har träden vuxit på fast mark, antagligen där ladan nu står. Prov togs också i tre av de omkringstående tallarna omkring 70 cm över mark. Med tillägg för ringar som missades p.g.a borrning brevid märgen och ca 5 år för att nå 70 cm höjd, bör det nuvarande tallbeståndet kunna beräknas ha grott åren omkring 1890 på då antagligen relativt öppen mark. Möjligen kan skogens återkomst indikera att myrslottern upphörde redan något årtionde in på 1900-talet, då ladan torde ha börjat bli invuxen. Ladan är inte markerad på ekonomiska kartan 1970,3 och torde redan då ha varit mycket förfallen. Ladan ska ha använts av Olars Nises på Holan i början av 1900-talet, efter överenskommelse med bolaget. Vem som byggt den och brukat den dessförinnan är oklart.4

Noter

1. Mätt från centrum knut.
2. Om dörren verkligen suttit på långsidan, är placeringen ovanlig men inte unik. En handfull lador i trakten har sådan dörrplacering.
3. Ekonomisk karta över Sverige, 134 17 13E 1h Björbo. Rekognoserad 1970, tryckt 1972
4. Enligt Christer Gruhs, muntligt 2018-06-24
Ladruinen sedd från västsydväst. Änden av syllstocken B1 står lutad mot den hitersta hörnstenen (AB) och gick att provta trots att så lite av den återstod. Övriga provställen är ungefärligt markerade med orange. De andra stockarna var alltför murkna för att medge provtagning


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

180620 1 Ladruin vid Närsenv, Björbo PISY 180620 2 Sweden Pinus sylvestris 230M 6029N1442E 1696 2017 180620 3 T.Axelson
———— 1806203a, 1899–2017, +ca 7 t märg. ca 70 cm öm (1899-7-5 grodd grodd ca 1887 (Se bild 1.7 MB)
———— 1806200a, 1904–2017, +ca 6 t märg. 70 cm öm 1898-5=grodd ca 1893 (Se bild 1.7 MB)
———— 1806201a, 1913–2017, taget ca 70 cm över mark.+ca 16 t märg (1897-5 ger grodd ca 1892) (Se bild 1.7 MB)
2 1 0.2 0.1 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850

———— 1806204b, 1696–1856, (Se bild 2.9 MB)
———— 1806204a, 1699–1856, C1 (Se bild 2.9 MB)
———— 1806205a, 1705–1856, D1 (Se bild 2.9 MB)
———— 1806206, 1758–1856, B1 (Se bild 2.9 MB)