Stall och stuga i Orsala, Nås sn.
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2018

Stallvägg i portlider. Både väggen och taket är av timmer fällt vintern 1740/41.
Stugan antagligen byggd några år efter uthuset som är märkt 1880. Timret är fällt 1882/83 och stugan bör ha kommit på plats omkring 1884.
LOS 1741: DI?17 APRIL×. Inskriften på stocken under kan vara slutet på en liknande inskrift som kanske slutade med MAJ eller möjligen någon av månaderna med "I" på slutet, om dörren tagits upp eller utvidgats senare. Till höger om den långa inskriften syns också ett vassmärke (flottningsmärke) i form av konturerna runt ett "t" med runda former. Märket kan misstänkas vara slaget i okynne i senare tid.
Den 10 oktober 2018 besökte jag en gård i Orsala, Nås socken, för att undersöka ett par timmerbyggnader. Den första byggnaden var ett stall som ingår i den södra uthuslängan, 60.40631, 14.48301. Väggen mot portlidret har en välskuren inskrift LOS 1741: DI?17 APRIL×. Stockarna är bilade snett uppifrån1 och dörrposterna ser ut att vara sentida, varför stallets nuvarande storlek inte behöver vara ursprunglig. Ur fyra av stockarna (3, 4, 6 och 7 nedifrån räknat) i sektionen mellan dörrarna tog jag prov med tillväxtborr (5 mm). Dessutom tog jag prov ur två av de klovor som utgör tak i portlidret utanför stallet. Alla dessa (prov 18A1000-05) är sannolikt huggna vintern 1740-41 även om en del av dem har mycket tunna yttersta ringar och exakt fällningsår inte kan säkert avgöras för alla träden men det finns inget som indikerar någon tidsmässig spridning. Det inskurna datumet sammanfaller alltså väl med den tid analysen visar att byggnaden kan förväntas vara uppförd. Timringen gjordes med färskt virke.

Den andra byggnaden som undersöktes var den stuga som avslutar den norra uthuslängan åt öster, 60.40660, 14.48301. Stugan vätter mot ett vedlider och stugans B-vägg, vars stockar lämnats obilade, utgör vedlidrets vägg. Vedlidret är i sin tur sammanbyggt med en stor loge som delvis består av återanvänt timmer och märkts 1880 ovanför dörren. Då stugans knutar är sågade och i väggarna finns hål för ställning som borrats med spiralborr med centrumskruv kom jag att tvivla på att denna byggnad kunde vara den som i bouppteckningar från mitten av 1800-talet benämns "stersstuga med mur" och som då var sammanbyggd med ett vedlider. Prov togs därför i två av de obildade stockarna (B3 och B4). Båda är frodvuxna tallstockar som visade sig vara fällda vintern 1882/83. Splinten är något blånad och bilningen har uppenbarligen skett efter den första upptimringen, varför stugan nog inte kommit på plats förrän cirka 1884, men ännu något senare kan kanske inte helt uteslutas med så få stockar undersökta. Stugan har alltså tillkommit några år efter uthuset.

Korrelationsvärden

Samtliga prover är av tall och ger utomordentliga korrelationsvärden mot lokala och regionala referenskurvor. Stalltimret ger långa serier, i flera fall över 200 år även om det i flera fall finns nollringar. I en del av stallets väggtimmer återfinns en tillväxtkollaps nödåret 1686.2

Noter

1. Normalt bilas stocken sedan den vänts upp och ner för att undvika att vatten stannar i eggmärkena och sedan tränger in i veden. Kankse beror den avvikande metoden på att man vid denna tid ännu endast bilade för att göra insidor släta, varvid vatteninträngningsproblemet inte fanns?
2. Motsvarande tillväxtkollaps drabbade bl.a en del tallar på Sälsfloten och vissa vid Tyrens norra ände. Tallar som står något mer höglänt verkar inte ha drabbats på samma sätt.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/
Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1830 1840 1850 1860 1870 1880

18A100 1 Stuga i Orsala, Nås sn PISY 18A100 2 Sweden Pinus sylvestris 230m 6024N1428E 1826 1882 18A100 3 T. Axelson 18A100 #### 60.40660, 14.48301
———— 18A1007, 1826–1882, B4 Stuga (mot vedlider) (Se bild 6.4 MB)
———— 18A1006, 1835–1882, B3 Stuga (mot vedlider) (Se bild 6.4 MB)
2 1 0.2 0.1 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 2 1 0.2 0.1 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740

18A100 1 Stall i Orsala, Nås sn PISY 18A100 2 Sweden Pinus sylvestris 230m 6024N1428E 1498 1740 18A100 3 T. Axelson 18A100 #### 60.40631, 14.48301
———— 18A1004, 1540–1730, Taktilja #3 fr stallvägg. +>7 (Se bild 6.4 MB)
———— 18A1002, 1498–1736, stock 6. (kolaps efter 1686; +oklara ringar på slutet ) (Se bild 6.4 MB)
———— 18A1003, 1566–1739, stock 7 (Se bild 6.4 MB)
———— 18A1005, 1505–1740, Taktilja #8 (sista runda) räknat från stallvägg (Se bild 6.4 MB)
———— 18A1001, 1536–1740, stock 4 (Se bild 6.4 MB)
———— 18A1000, 1663–1740, stock3 (Se bild 6.4 MB)