Bössmedja i Digerliden, Nås sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2018

Bössmedjan. Stockarna från 1743/44 är flitigt beskjutna!
Interiör mot A-B-hörnet, där proven kunde tas.
Den 16 oktober 2018 besökte jag Digerliden och bland de byggnader jag tog prov i för dendrokronologisk analys var den så kallade bössmedjan, 60.36023, 14.32064. I smedjan verkar det nedre timmret enhetligt och kraftigt sotat och glittrigt av järnoxid, medan vissa stockar i röstet är nästan rena. Många stockar i smedjan är slitna och mycket järn är inslaget i dem. Prov från det gamla timret kunde dock tas bredvid dörren i stockarna A5, A6 och A7 mot B-väggen. Vidare togs prov ur A9, en av de nästan rena stockarna i röstet samt i nockåsen (sidoåsar saknas). De lägre och sotiga väggstockarna, som alla är av gran, kan antas samtida. Provet ur A6 har tydliga ringar ända ut till kanten och fälldes vintern 1843/44. De andra båda är mycket tätvuxna (tynande), och alla ringar i ytveden kan inte med full säkert identifieras, men också de proverna dateras till åren närmast omkring 1843, varför denna datering bör antas gälla för alla. Den rena stocken i röstet, A9, är av tall. Dess yttersta ringar är mycket täta, och någon ring kan därför ha förbisetts. Dateringen av yttersta ring är 1887, men verkligt fällningsdatum skulle alltså eventuellt kunna vara något eller några år senare. Åsen är av tätvuxen gran, men inte tätare än att ringarna är någorlunda tydliga. Den yttersta är från 1894. Åsen är alltså utbytt. Dateringarna av A9 och åsen är förstås något otillfredsställande: Härrör de från samma reparation, eller från två olika med högst sju år emellan? I det förra fallet måste A9 antingen vara sparad eller innehålla fler absenta ringar i ytveden än jag kan upptäcka i provet. Vi kan i varje fall se att tak och röste reparerades i slutet av 1800-talet, och att smedjan efter det använts betydligt mindre flitigt än i dess tidigare fas. Smedjan byggdes ca 1844 och man kan kanske anta att reparationerna skedde efter att bössmidet upphört och att smedjan sedan använts för mindre frekvent husbehovssmide.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890

18A161 1 Bössmedja, Digerliden, Nås sn PCAB 18A161 2 Sweden Picea abies 380m 6021N1419E 1711 1894 18A161 3 T. Axelson 18A161 #### 60.36023, 14.32066
———— 18A1610, 1711–1841, A5b (Se bild 4.7 MB)
———— 18A1612, 1716–1843, A7(b) mycket tätvuxen. Stämmer bra för äldre delen och samtida (Se bild 4.7 MB)
———— 18A1611, 1746–1843, A6(b) (Se bild 4.7 MB)
———— 18A1614, 1735–1894, ås (Se bild 4.7 MB)
2 1 0.2 0.1 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880

18A161 1 Bössmedja, Digerliden, Nås sn PISY 18A161 2 Sweden Pinus sylvestris 380m 6021N1419E 1767 1887 18A161 3 T. Axelson 18A161 #### 60.36023, 14.32066
———— 18A1613, 1767–1887, A9 (utan mycket sot) (Se bild 4.7 MB)