Rundtimmerlada i Digerliden, Nås sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2018

Ladan från 1832 är glest timrad. Lägg märke till distanserna som är satta mellan stockarna vid dörrsvärdet.
knutkedjan A-B. Notera att rotstockarnas kilformade fällsnitt lämnats kvar.
Den 16 oktober 2018 besökte jag Digerliden och bland de byggnader jag tog prov för dendrokronologisk analys var resterna av en rundtimmerlada belägen ett litet stycke sydöst om gården, 60.35988, 14.32289. Ladan, som nu är sammanrasad, är av enkelt utförande med gles timring (lövlada) och dörren på gaveln(?) direkt mot D-väggen. Några flyttmärken kunde inte upptäckas. Den mäter 3.75 m × 4.25 m. Syllstockarna, som ligger direkt på marken, verkar ha bränts något, antagligen för att öka rötbeständigheten. Prov togs med tillväxtborr (5 mm) i stockarna B2, B4, B5 och A4, alla av inte alltför tätvuxen tall och med goda korrelationsvärden mot lokala referenser. Det första provet är möjligen mer blånat än de andra och med tydligare insektsgnag och har yttersta ring från 1831. Detta kan mycket väl vara ett vindfälle. De andra har yttersta ring från 1832. Yttersta ring i B4 är påtagligt ofullständig, medan de yttersta i B5 och A4 torde vara något ofullständiga. Detta timmer verkar alltså vara fällt på sensommaren 1832, och ladans utförande skvallrar om att den byggdes omedelbart.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830

18A164 1 Rundtimmerlada, Digerligen, Nås sn PISY 18A164 2 Sweden Pinus sylvestris 385m 6121N1419E 1693 1832 18A164 3 T.Axelson
———— 18A1640, 1749–1831, A2 (blånad) (Se bild 3.1 MB)
———— 18A1642, 1693–1832, B5 (Se bild 3.1 MB)
———— 18A1641, 1724–1832, B4. Yttersta ofullst (Se bild 3.1 MB)
———— 18A1643, 1745–1832, A4 (Se bild 3.1 MB)