Ladrest vid Piltflotten vid Noret, Nås sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, april 2019

Resterna av ladan i april 2019.
Resterna av en ängslada, 60.42946, 14.53577, vid Piltflotten öster om Noret, Nås sn, besöktes i samband med en kanottur den 29 april 2019, varvid prov togs ur sammanlagt sex stockar med tillväxtborr (5 mm), två i vägg C, 3 i vägg B samt i vad som förmodas ha varit nockåsen. Samtliga stockar är av tall. De flesta, men inte alla, har en påbörjad ring för 1780. Virket verkar vara fällt vid något olika tidpunkter från vinterhalvåret 1779/80 till hög- eller sensommaren 1780. Ladan är stor, 5,6 × 5,0 meter, och är timrad av rundtimmer utan långdrag, och med dubbelhaksknutar med vertikala hak. Dörren, som vätter mot väster har stjärtgåtar. Flyttmärken finns i form av vertikala streck. Ladan kan mycket väl stå på ursprunglig plats, och har i så fall antagligen satts upp efter vintern 1780/81, då det knappast funnits lämligt virke på platsen, och timmerstommen knappast kan ha förts dit annat än på vinterföre. Området mellan Piltflotten och Noret bör vid hög vårflod översvämmas och gräsväxten torde vara god. Att den flyttats till platsen i ett senare skede är också möjligt. Att dömma av ortofotot 1960 hade ladan då ett helt tak (pärt?). Ladan är intressant då den visar att dubbelhaksknutar med raka hak börjat användas i Nås senast 1780, vilket är ca 20 år tidgare än i Floda sn. Rundtimmerlador byggdes i Floda sn med rännknutar ännu i mitten av 1800-talet. Om denna lada är typisk för Nåsbygden, eller om den också där är udda, är dock en öppen fråga, tills fler jämförbara byggnader förhoppningsvis kunnat undersökas.

Den ena gåten sitter kvar, medan den andra fallit ur och visar att gåtspåren är av välhuggen stjärttyp.
Knutkedja (vägg B, skallar A) med lodräta dubellhsknutar.
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 19429.fil and the reference SE007 dated to 1888 
with corr >= 0,48 and with overlap >= 46 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,65  8,38  96  30  based on 6 members
194294  0,67  6,94  61   9  1778 Ej vk, ytan skadad, vägg B
194290  0,64  5,52  46   1  1779 vägg C
194293  0,59  6,65  85  26  1780 yttersta ofullständig - påbörjad höstved, vägg B
194292  0,59  5,35  56  11  1779 +vårved (början av juli?), vägg B
194291  0,54  4,21  46   8  1779 vägg C
194295  0,48  5,36  96  21  1780 Ås


Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780

19429 1 Lada, Piltflotten, Nås sn, Dalarna PISY 19429 2 Sweden Pinus sylvestris 1684 1780 19429 3 T. Axelson
———— 194294, 1717–1778, ytan osäker, vägg B (Se bild 6.6 MB)
———— 194292, 1723–1779, +vårved (början av juli?), vägg B (Se bild 6.6 MB)
———— 194291, 1733–1779, vägg C (Se bild 6.6 MB)
———— 194290, 1733–1779, vägg C (Se bild 6.6 MB)
———— 194295, 1684–1780, Ås (Se bild 6.6 MB)
———— 194293, 1695–1780, yttersta ofullständig - påbörjad höstved, vägg B (Se bild 6.6 MB)