Ladrest vid finnleden nära Säfsrået, Nås sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, maj 2019

Nordvästra hörnet av ladan i maj 2019, med två av de stockar som ännu gick att provta. Inte mycket återstår.
Resterna av en ängslada, 60.23911, 14.49939, mellan finnleden på åsen och Äskan i höjd med norra delen av Husenflött. Timret är mycket nedbrutet, och endast ett fåtal prover av ganska dålig kvalitet kunde tas i de mestadels tomma stockarna. Ladan är byggd av ovanligt tjocka (upp till 30 cm) tallstockar, där de nedersta varven nog bränts. Ladan står på fast mark, är 4.4 m × 3.1 m med dörren åt öster, ut mot gräsmyren. Golv och tak, liksom dörr är helt försvunna. En inskrift finns på utsidan av vägg D, nära CD-knuten. Närmast knuten finns bokstäverna NAS (antagligen Nils AndersSon). Resten kan jag inte tyda. Prov kunde endast tas ur tre stockar, där två verkar vara från samma träd (proven 0 och 1 från vägg D). Ytan är vittrad, och den yttersta ring som finns kvar på proven är en ofullständig ring för 1859. Vissa tecken finns på att torrtallar kan ha använts: Tynande ved i prov 2, yttersta mätbara ring 1853 och angrepp av mindre märgborre, Tomicus minor, på insidan av en stock (ej provtagen), som alltså torde ha skett innan timringen. Ladan bör ha byggts tidigast sommaren 1859, men början av 1860-talet kan inte uteslutas. Barkrester finns mellan stockarna på flera ställen, varför man kan anta att den står på ursprunglig plats och aldrig flyttats.

En inskrift finns med flera namn, men att tolka mer än det sista låter sig nog inte göras. Minnst ett D[otter] finns.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850

19503 1 Lada vid Finnleden/Äskan/Styggens, Nås sn PISY 19503 2 Sweden Pinus sylvestris 300m 6014N1429E 1712 1858 19503 3 T. Axelson
———— 195032b, 1727–1849, +>0 tynande (Se bild 5.1 MB)
———— 195032a, 1734–1853, tynande (Se bild 5.1 MB)
———— 195030, 1712–1856, D_, +ofullst. (Se bild 5.1 MB)
———— 195031, 1721–1858, D_, + ofullst. Fragment saknas pga röta. (Se bild 5.1 MB)