Ladrest söder om Knästen, Nås sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, maj 2019

A-B hörnet. Notera de kolade stockarna uppe, och urtaget för ventilation eller en innre ås i gaveln.

Resterna av en ängslada på Kampmossen mellan Långsjön och Digerliden, söder om Knästen, 60.34762, 14.36222, besöktes den 21 maj 2019. Prov för dendrokronologisk åldersbestämning togs med tillväxtborr (5 mm) ur sex stockar, alla av tall, i väggarna B och C. Fem kunde dateras. Yttersta veden är mestadels mycket tätvuxen och något vittrad, med yttersta ring i proven från 1722 respektive 1723 (möjligen något ofullständig), där stocken med ring från 1723 (tagen relativt högt i vägg C) tydligt avviker från de andra. Troligen är ladan ursprungligen byggd tidigast sensommaren 1723, eller kanske året efter. Ladan är mycket förfallen, där vägg D helt saknas. Den mätte 3.6 m × 4.7 m, med dörren på västgaveln mot vägg D. Ladan har vanliga ladknutar (enkla, sneda överhaksknutar) och saknar långdrag, men har flera ovanliga detaljer. Den är byggd av barkat virke, och översta bevarade stockarna (som inte provtogs) är kolade i ytan. I gavlarna finns symetriskt placerade urtag som antingen varit ventiler eller fäste för fritt sittande åsar (som i så fall inte medföljt vid sista flytten). Dörren hade en välgjord stjärtgåt åt vänster, men antagligen bara narar åt höger (försvunna). Mellan stockarna i A-väggen mot dörrgåten har klossar med runda urtag utåt och nerfällda som en rak katt ca en tum i undervarande stock placerats för att ge väggen stadga då inga dymlingar använts. Rösten och tak är helt försvunna.
  Ladan har flyttmärken, huggna och ritade med sot. Flera årtal finns ristade eller skrivna med kol/sot från 1950 och 1960-talet. Bland annat 1957 (?), 1961, 1964. Möjligen markerar 1957 när ladan flyttades till nuvarande plats, men kan ha skett något eller några årtionden tidigare. Den står på sank mark utan syllstenar, varför den har sjunkit ner flera varv. På grund av detta rasade vägg D troligen för flera decenier sedan. Ladan bör ha tillhört Orsala.

De vanliga ladknutarna och inget långdrag mellan stockarna.
Gåtspåret och klossarna höll samman väggen.
Den översta stocken har vält och blottar klossarnas konstruktion.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720

19521A 1 Ladrest söder om Knästen, Nås sn PISY 19521A 2 Sweden Pinus sylvestris 1548 1723 19521A 3 T. Axelson 19521A #### 60.34762,14.36222
———— 19521A0, 1558–1718, (Se bild 6.7 MB)
———— 19521A2, 1548–1722, +ofullst, vittrad (Se bild 6.7 MB)
———— 19521A4, 1606–1722, (Se bild 6.7 MB)
———— 19521A3, 1625–1722, (Se bild 6.7 MB)
———— 19521A5, 1621–1723, (Se bild 6.7 MB)