Ligghärbre omgjort till loftbod, Noret, Järna sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juni 2019

Byggnaden från ca 1618 och 1782 i samband med reparation juni 2019.

De olika knuttyperna väcker uppmärksamhet! I förgrunden den utbytta syllen från 1970-talet
På en gård (Sjungarns1 eller Gezelius) i Noret, Järna sn,60.55489, 14.42067, finns ett långsideshärbre, som försetts med en åt ena sidan överskjutande övervåning, så att en loftbod med portlider bildats. Den nedre delen är av skavt rundtimmer med rännknutar och välformade sexantskallar, medan den övre delen är byggd av bilat timmer med raka knutar. Underredesstockar byttes ut 2019, och någon vecka senare tog jag med tillväxtborr (5 mm) den 4 juni prover ur sammanlagt 11 stockar för dendrokronologisk åldersbestämning. Av dessa kunde 9 dateras. Analysen visar att den äldre, nedre delen kan dateras till efter 1617. Troligen fälldes timret vintern 1617/18. Det är inte särskilt tätväxt, och därför kan inte särskilt många ringar ha skavts bort då proven togs där det såg ut att vara, eller vara nära till, vankant. Den yngre, övre delen är byggd av timmer som fälldes vintern 1781/82. Möjligen flyttades härbret när det gjordes om till loftbod, eftersom ett härbre vanligen står utanför kringbyggnaden, medan loftboden står i den. Att man inte bilat stockarna i den utskjutande gaveln visar också att denna byggts för att stå an mot en annan byggnad. Det nu utbytta underredet innehöll en stock fälld sommaren 1976. Förhoppningsvis blir boden nu bättre skyddad från markkontakt, så att det nya underredet står mycket längre än så!

Kartor och genealogi

På Lantmäteriets ortofoto 19602 står boden på samma ställe som nu, varför en sentida flyttning av byggnadssamlare bör kunna uteslutas. Drevningen med gammal lump/trasmattor antyder också att den inte varit nedtimrad sedan 1800-tal. Vid storskiftet 1818 fanns ingen gård på platsen, som då tillhörde Litt F, vars gårdstomt ligger 200 m norrut. Litt. F ägs av P(j)ers Anders Andersson.3 I husförhörslängden4 finns en med det namnet, som levde mellan 1735 och 1811. Han lever fram till sin död med sin hustru Elisabet Ersdotter (f. 1730) på samma gård som sonen Anders Andersson (f. 1760, g.1783 & 1792), vilken troligen är den som kartbeskrivningen avser, dennes 2:a hustru Britta Larsdotter (f. 1767) och deras fem barn (Lisa, Britta, Margareta, Anders, Kristina). Det är alltså sannolikt att det var denne Anders Andersson (f. 1760), då ung bonde, som timrade på överdelen med virket fällt 1781/82 så att det stod färdigt 1782 enligt anteckningen med rödkrita. Det var året innan han gifte sig med sin första hustru Stina Nilsdotter (f. 1763) från Ytteråker den 21 april 1783,5 som var Annandag påsk. Nytimrat skulle loftbod och portlider lysa när hon flyttade in, och visa vilken driftig karl han var! Kanske den väggfasta sängen var de nygiftas brudkammare och första sommarläger? De verkar inte ha fått några barn och Stina dör i barnsäng i februari 1789.6 Vilka som bodde på gården när det ursprungliga ligghärbret timrades på Gustaf II Adolfs tid, omkring 1618, är vanskligare att försöka utröna. Det gamla timret verkar något grånat, och det ursprungliga härbret kan ha stått taklöst någon kortare tid, kanske i samband med att det blev loftbod 1782. Kanske det då eventuellt också flyttats från en mer avskild härbresplacering till den mer centrala loftbodsplaceringen vid den kringbyggda gårdsplanen, som portlidret och de obilade stockarna i den nya gaveln vittnar om.

Något timmer som kan tidsfästa flytten till nuvarande plats har inte identifierats. Ett datum 3/10 1883 och initialerna NAS (Nils Andersson) står skrivet bredvid AAS 1782, vilket t.ex skulle kunna avse flyttningen till nuvarande plats, eller någon annan åtgärd. Man må också notera att bruket av rödkrita/färg 1782 i timmerbyggnader nog inte är helt vanligt, men det är tydligt att noteringen AAS 1782, liksom en del timmernunmrering och kanske +KAD+ (K med raka skänklar – Karin eller Kerstin/Kristina Andersdotter), är skrivet med en tunnare rödfärg, och därför antagligen vid ett eller flera andra tillfällen.

På konceptkartan7 har gården ritats in i efterhand. På den renritade versionen daterad 1849-05-108 verkar avritningen av den ursprungliga gårdens byggnader dock representera ställningen 1818 utan uppdatering. Den nya gårdsplatsen torde alltså ha bebyggts någon gång mellan åren 1818 och 1849, och förmodligen överfördes den underökta byggnaden då, men ett kartöverlägg visar att den inte kan ha ställts som den står nu, utan kanske stått längs vägen sydöst om dess nuvarande placering. Den byggnaden har i alla fall ungefär samma mått.

Storskifteskartan 1818 visar att den nuvarande gården inte fanns då, och att marken hörde till Litt. F.U21-28:1. Kopparbergs län, Järna socken, Noret nr 1-33') ?> Boden bör ha varit någon av de sex byggnader som omgärdade gårdsplanen
Överlägg av 1818 års karta på nutida med byggnadens placering markerad

Lantmäteriets karta för jämförelse.
Överlägg av konceptkartan med de påritade gårdsbyggnaderna 1849 visar att byggnaden flyttats sedan dess. Kanske är den undersökta byggnaden den som 1849 står närmast vägen, sydost om nuvarnade placering.

Noter

1. Noret : en by i Järna socken i Västerdalarna, 2012. ISBN: 9789187064890 ss.167f., 207f.
2. Lantmäteriets historiska ortofoton 1960: 60.55489, 14.42067
3. Storskifte på inägor 1818, U21-28:1. Kopparbergs län, Järna socken, Noret nr 1-33, (Beskrivning Litt. F)
4. Järna kyrkoarkiv, Dalarnas län, Husförhörslängder, SE/ULA/10501/A I/10 b (1805-1815), fol.83
5. Järna kyrkoarkiv, Dalarnas län, Lysnings- och vigselböcker, SE/ULA/10501/E I/1 1748–1814
6. Järna kyrkoarkiv, Dalarnas län, Husförhörslängder, SE/ULA/10501/A I/8 (1785-1794), fol.111
7. Storskifte på inägor 1820, 20-jär-65. Kopparbergs län, Järna socken, Noret
8. Delning övrigt 1849, 20-jär-107. Kopparbergs län, Järna socken, Noret, ss.3-4Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 19604.fil and SödraDal
dated to 2005 with corr >= 0,35 and with overlap >= 47 
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
1960400  0,46  5,18  101  13  1975 Utbytt syllstock. +sommar
1960401  0,50  5,63  97  17  1617 B3, skavd
1960402  0,35  3,91  113  10  1616 B4, skavd
1960403  0,38  3,76  87   3  1616 B6, skavd, +>0
1960404  0,54  5,23  69  15  1781 B10
1960405  0,66  5,93  47  14  1781 D14 (D-8)
1960406  0,55  7,86  142  25  1781 D15 (D-7) (tillvkollaps 1686)
1960407  0,56  7,43  120  19  1781 D17 (D-5) möjl sensommarfälld detta år?
1960408  odaterad    78        D18 (D-4) skavd
1960409  odaterad   151        A? (A-3 = nr 3 uppifrån) skavd?
1960410  0,41  3,45  61   2  1781 (B15)(B-7 = nr 7 uppifrån i den överhängande gaveln)
Dateringarna är säkerställda genom jämförelse mellan flera referenser och med varandra. Denna lista är främst avsedd för att visa vilka stockar som provtagits och daterats.

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 2 1 0.2 0.1 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780

19604 1 Ligghärbre/loftbod, Noret, Järna sn PISY 19604 2 Sweden Pinus sylvestris 6033N1425E 1503 1975 19604 3 T. Axelson 19604 #### 60.55489, 14.42067
———— 1960402, 1503–1616, B4, skavd (Se bild 6.4 MB)
———— 1960403, 1528–1616, B6, skavd, +>0 (Se bild 6.4 MB)
———— 1960401, 1520–1617, B3, skavd (Se bild 6.4 MB)
———— 1960406, 1638–1781, D15 (D-7) (tillvkollaps 1686) (Se bild 5.2 MB)
———— 1960407, 1659–1781, D17 (D-5) möjl sensommarfälld detta år? (Se bild 5.2 MB)
———— 1960404, 1712–1781, B10 (Se bild 6.4 MB)
———— 1960410, 1720–1781, B-7 (B15) (=nr 7 uppifrån) (Se bild 5.2 MB)
———— 1960405, 1734–1781, D14 (D-8) (Se bild 5.2 MB)
2 1 0.2 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970

———— 1960400, 1874–1975, Utbytt syllstock. +sommar (Se bild 6.4 MB)