Parhärbre, Junís, Holsåker, Floda sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, september 2019
Dubbelhärbret på Junis gård byggdes ursprungligen ca 1643. Notera hur rundtimret lämnats kvar på vissa ställen på baksidan.

Den 28 september 2019 fick jag möjlighet att undersöka det fina parhärbret, 60.50345, 14.79127, på Junis i Holsåker, Floda sn.

Byggnaden har rännknutar och sexkantskallar och mestadels bilat timmer. Stockarna är barkade och inte bearbetade med skavjärn med undantag för nockåsen (som är byggnadens enda takås) och dörrbladen.1 Den vänstra kammaren har ett tak av tiljor där rundningen har bilats bort. Loftet, som därigenom bildas, har ingen avgränsning mot resten av det högra rummet varifrån hela takkonstruktionen alltså är synlig. Den vänstra kammaren har ett draglås helt i järn, medan det högra har ett kubblås där regeln dras med nyckeln.

Bilningen är väl genomförd och det är inte alldeles lätt att säkert utesluta att den kunde vara ursprunglig. Flera detaljer utöver själva knuttekniken ger dock stöd för antagandet att byggnaden urprungligen var rundtimrad. 1. En del runda stockytor har lämnats på baksidan. 2. Hålen för ställning som borrats på D-gaveln är nu så grunda att de inte i sin nuvarande form, men väl innan den förmodade avbilningen, kunnat fylla sin funktion. 3. Urtagen i ändarna på mellantakstiljorna hade varit onödigt väl tilltagna om väggen från början varit bilad som nu.

Nockåsen, byggnadens enda skavda stock! Om röstet verkligen är ursprungligt är inte undersökt. Om inte så kan fler åsar eventuellt ha funnits.
Trots att boden ser mycket enhetlig ut, valde jag att ta 10 prov med tillväxtborr (5 mm) på olika ställen, i syfte att kunna säkerställa detta. Virket visade sig delvis svårdaterat p.g.a en del absenta eller osäkra ringar, men tack vare det ganska stora antalet prov blir dateringen likväl helt säker. Nio av proven har en yttersta fullständig ring från 1642, medan det sista har så tätvuxna yttersta ringar att de inte kan tydligt urskiljas. Dateringen av det provet blir efter 1633 där minst 43 ringar kan urskiljas i gyttret som följer efter 1591 års ring och även den stocken kan därför förmodas vara samtida med de andra. Proven togs i fem väggtimmer på baksidan (C2, C5, C8, C10, C12), ett i B-väggen (vänstra gaveln, B8) och ett i en stock ovanför vänstra dörren (A10), i en "planka" i skiljeväggen (E4 - planka 3), i stocken under skiljeväggen (klova, E1 – den tätvuxna) samt i en taktilja i vänstra rummet (nr2 fr. B). Boden är ursprungligen alltså byggd ca 1643 och senare avbilad men i övrigt nog i stort sett oförändrad. Inga prov togs dock i golvtiljorna,2 stolpunderredet, röstena eller nockåsen. Om röstena eller underredet har bytts ut är således inte undersökt. Under det ordentliga plåttaket syns ett pärttak, varför det tidigare taket måste ha rivits bort senast i början av 1900-talet.

Låsen torde vara senare än byggnaden, förmodligen 1700-tal. Draglåset på vänstra dörren är ett lås från Hejgölö i Lima.3 Ursprungligen har man troligen använt bultlås (hänglås) – låshasparna finns kvar – och kompletterat med finare lås när man haft råd.
Vänstra dörren med helsmitt draglås. En dymling är blottad på utsidan.
Högra dörren med kubblås. Nyckelhålsskylten är sentida.
Notera ristningarna av den femuddiga stjärnan och korset(?).

Noter

1. Förutom i de båda loftbodarna från 1500-talet känner jag faktiskt inte till något skavt väggtimmer i Floda socken, vilket avviker från hur det brukar vara i rundtimrade härbren och loftbodar i andra socknar.
2. Golvtiljorna är runda under, och mycket trådiga/ulliga av saltlake.
3. Enl. Mattias Helje (pers. kom.)Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

De inbördes korrelationsvärdena är delvis mycket dåliga, och dateringarna har säkerställts genom jämförelse med flera regionala referenskurvor.

Cybis CDendro (April 9 2019), Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between each of 10 checked members (=all members) of the collection 19928.fil 
and the rest of the checked members of that collection. 
Minimum overlap used when finding best match: 45
        Member offset to ref-----------------------------------------------------------------------------
        Off Over P2Yrs------ BaPi------- C84F------- BesIE------ MeanSF----- GLK-- Skel- P2YrsL---
    Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 CorrC TT
199280  104   0 102  0,41  4,5  0,38  4,1  0,38  4,2  0,38  4,1  0,39  4,2  0,62  1,5  0,41  
199281  123   0 120  0,45  5,5  0,47  5,7  0,42  5,0  0,41  4,8  0,44  5,2  0,59  0,5  0,43  
199282  121   0 120  0,39  4,5  0,47  5,7  0,43  5,1  0,41  4,9  0,42  5,0  0,61  1,3  0,41  
199283  90   0  89  0,50  5,4  0,55  6,1  0,50  5,4  0,57  6,3  0,53  5,8  0,64  9,0  0,50  
199284  106   0 103  0,48  5,6  0,49  5,6  0,50  5,8  0,48  5,5  0,49  5,6  0,57  6,1  0,49  
199285  115   0 114  0,36  4,1  0,40  4,6  0,40  4,6  0,39  4,4  0,39  4,4  0,58  2,5  0,36  
199286  156   0 155  0,35  4,7  0,39  5,2  0,35  4,6  0,32  4,2  0,35  4,6  0,60  2,5  0,32  
199287  104   0 103  0,53  6,4  0,58  7,1  0,55  6,7  0,51  5,9  0,55  6,5  0,68  10,3  0,55  
199288  119   0 116  0,42  4,9  0,45  5,3  0,45  5,5  0,42  4,9  0,44  5,1  0,62  4,6  0,42  
199289  155   51 104  0,23  2,3  0,17  1,7  0,25  2,6  0,26  2,6  0,23  2,4  0,59  7,2  0,32  
Mean corr. of first column when overlap >= 45 (10 samples): 0,42 Standard deviation interval 0,35 - 0,49
All member offsets are at points of best match!

En del prov passar inte så bra mot referenskurvan SödraDal:
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between available references in 19928.fil and
SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,35 and with overlap >= 89 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,58 10,11  205  35  based on 10 members
199287  0,63  8,18  103  32  1642 B8 (6 öv golv, d.v.s mushylla=1)
199288  0,57  7,41  116  20  1642 A10 (=andra hela över dörr)
199283  0,53  5,89  89  12  1642 C12 (=C-1)
199284  0,47  5,41  103  12  1642 C2 (nedersta innifrån synliga) 0-ring p.g.a fragmenterring
199280  0,44  4,97  102   7  1642 C5
199289  0,43  5,90  154   9  1591 Klova(?) underst i vägg E. Saltpåverkad. +>42 omätta
199282  0,41  4,92  120   1  1642 C10
199281  0,41  4,92  120  10  1642 C8
199286  0,36  4,80  155  11  1642 Taktilja nr 2 (av 7) räknat fr B-vägg
199285  0,35  3,90  114   4  1642 E4 (tredje plankan. Bara yttersta mm i provet, Hela diam >35 cm
Medelkurvan passar mycket övertygande mot regionens referenskurvor:
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
mean of 19928 (9 samples)
dated to 1642 with corr >= 0,45 and with overlap >= 135 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,58 10,12  205  38  based on 9 members
SödraDal  0,58 10,11  205  35 Södra Dalarna                      PISY/SDalar 2 
Sfsn-PIS  0,54  7,43  135  16 Säfsnäs socken, Dalarna                 PISY/Sfsn  2 
Bingsjo_  0,53  8,85  205  29 Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga        PISY/BingKg 2 
BjörboGr  0,52  8,74  205  40 Swed305 Björbo+Grangärde                PISY
se007   0,51  8,49  205  40 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
swed305  0,51  8,17  191  48 Björbo, Dalarna                     PISY/0000  2 
Grangard  0,50  8,26  205  27 Grangärde, Dalarna                   PISY/0000  2 
GagnefSo  0,46  7,43  205  20 Gagnef-Djura                      PISY/Gms000 2 
FlodaSn0  0,45  7,21  205  27 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY/FlodaS 2 

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640

19928 1 Junis dubbelhärber, Holsåker Floda sn, W PISY 19928 2 Seden Pinus sylvestris 1437 1642 19928 3 T. Axelson 19928 #### 60.50345, 14.79127
———— 199289, 1437–1591, Klova(?) underst i vägg E. Saltpåverkad. +>42 omätta (Se bild 3.7 MB)
———— 199286, 1487–1642, Taktilja nr 2 (av 7) räknat fr B-vägg (Se bild 3.7 MB)
———— 199281, 1520–1642, C8 (Se bild 5.4 MB)
———— 199282, 1522–1642, C10 (Se bild 5.4 MB)
———— 199288, 1524–1642, A10 (=andra hela över dörr) (Se bild 3.7 MB)
———— 199285, 1528–1642, E4 (tredje plankan. Bara yttersta dm i provet, Hela diam >35 cm (Se bild 5.4 MB)
———— 199284, 1537–1642, C2 (nedersta innifrån synliga) 0-ring p.g.a fragmenterring (Se bild 5.4 MB)
———— 199280, 1539–1642, C5 (Se bild 5.4 MB)
———— 199287, 1539–1642, B8 (6 öv golv, d.v.s mushylla=1) (Se bild 3.7 MB)
———— 199283, 1553–1642, C12 (översta) (Se bild 5.4 MB)