Lada, Görastäkten, Risholn, Leksands sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, 2021

Ladan efter syllbyte och uppallning 29 maj 2021

Vid olika tillfällen tog jag sammanlagt 12 borrprover (tillväxtborr, 5 mm) och i samband med reparation två sågprov i kasserade stockar i den övre ladan (donlider) på Görastäkten i Risholn, 60.79357, 15.17152, som efter omaronderingen tillfallit en mig närstående person. Den mäter 6,2 m × 5,4 m (inre mått) och är blocktimrad med vertikala knuthak. Porten är placerad centralt på långsidan, och på C är en motsvarande öppning uppsågad och sedan igenspikad med brädor. Det finns urtag som visar att ett loft torde ha funnits. Gåtspåren är borrade med, i åtminstone något fall, skedborr. Byggnaden är sådan att den ursprungligen måste ha tillhört en gårdstomt. Borrprov togs dels i A-B-hörnet i stockarna A6, A7, A8, B11, A13 och B13, dels i de översta varven i C (hela). Alla dessa utom väggbandet är ca 100-åriga granar med yttersta ring från 1805. Syllstocken i A, av vilken bara en dryg meter närmast B återstod, är av gran med en yttersta ring från 1890. A2, av vilken nu endast en stump är bevarad, hade en yttersta något påbörjad ring från 1890, med spår efter någon kambieätande insekt, troligen någon mindre barkborre. Väggbandet C18 verkar också vara en torrtall, med endast vårved i yttersta ringen och en del insektsspår. Den har bara 49 ringar och kan inte säkert dateras, men mönstret passar bra om den ofullständiga ringen antas vara 1890, men dateringen kan inte säkerställas. Byggnaden är alltså ursprungligen timrad ca 1806 och omtimrad ca 1891.

Den 29 maj 2021 avslutade jag projektet att lyfta ladan från marken, varvid en ny syllstock lades i A.1 Den gamla syllen (A1) saknades helt förutom något mer än en meter i AB-hörnet, och A2 var så murken att den föll sönder när jag började lyfta i den, men bevarades i viss mån mot B. Den nya A1 går därför snett, så att den ansluter mot B som A1 men mot D som A2. Av D1 återstår endast halva stocken mot C, medan D2, som tyvärr också är dålig, alltså fick bli understa stocken i AD-knuten efter lyftet. Halva D1 är kvar och vilar nu på en sten under mitten av väggen. Endast ett fåtal golvtiljor låg ännu inte avruttnade på A1, men dessa fann jag ingen annan råd än att såga av, och de ligger nu istället nödtorftigt på stenar på marken, men borde lyftas upp. Gåtarna var avruttnade, men jag spikade på förlängningar nertill, som jag tappade i den nya syllstocken. Hela ladan lyftes ca 15 cm. Ingen vacker lösning - sned syll och porten ända ner till förstastocken, men förhoppningsvis nog för att hålla den intakt ännu något decennium!

Byggnaden under våren 2021 när jag börjat lyfta ladan, och den svårt rötskadade A2 bröts sönder. En liten del av A1 ligger lös under AB-hörnet
Baksidan med den uppsågade "porten"

Genealogi: Görastäkten tillhöde vid Storskiftet Litt C, Jones Anders Andersson f 1786 i Lima, död 1828, gift 1808 med Marjeta Ersdotter 1782-1814, som är dotter (enda levande barn) på gården och sedan 1814 med Anna Olsdotter 1791-1858, också från Lima. Den delades senare i tre delar, där den övre kom att tillhöra yngste sonen Elof och mellanskiftet Anders - om det nedre tillhörde äldste sonen Olof är mig tyvärr obekant. Elof Anderssons son Elof Elofsson f.1862 gifte sig 1891-03-30 med Anna Olsdotter f 1867 från Risa och skrevs husbonde2 Detta sammanfaller med dateringen av de utbytta bottenstockarna, och bör betyda att ladan sannolikt flyttades till nuvarande plats i samband med att Elof Elofsson tog över som bonde på gården ca 1891.

Varifrån byggnaderna hämtats kan man egentligen bara gissa, men en studie av Storskifteskartan, som uppmättes åren 1819-23, där byggnaden alltså bör finnas med, ger en möjlig lösning. Vid storskiftet hör till gården Litt C två gårdsplatser, dels den inne i byn, där man bodde, och som delas med Litt F, dels en väster om byn inte långt från Görastäkten, som kallas "kolax hustomt" vid Storskiftet eller "Kölaks gamla tomt" på lantmäteriets nutida karta. Om detta är Jones gamla tomt, eller en tomt som tillfallit genom arv e.d är för mig oklart. Inte heller vet jag hur länge den var bebyggd. Åren runt 1813 dog de flesta av av de gamla Jones-folket. Om man granskar de båda gårdsplatserna, så kan man konstatera att det på kölaxtomten nog inte finns något hus av rätt storlek för at passa med det undersökta, medan det på tomten nere i byn däremot finns en eller möjligen två byggnader med rätt omfång. Om det verkligen är någon av dem, så kan det vara 1891 som gårdens byggnader skingrades.3 Platsen skulle kunna vara 60.79056, 15.20007. 1891, samma år som Elof Elofsson gifte sig, gifte sig också hans kusin Jons Anna Andersdotter, som brukade det mellersta skiftet på Görastäkten.
Den mellan C och F delade gårdsplatsen enligt Storskifteskartan. Två byggnader av rätt storlek finns (här markerade med ljusrött). Den södra är nog troligast, med port innåt och eller ut mot vägen.
Överlägg mot nutida karta
Den nutida kartan. Stugan på Litt F (6:11) verkar vara det enda som är kvar på ursprunglig plats.
Om byggnaden timrades av dåvarande Jones-bonden, så var det i så fall Jones Pehr Olsson f. 1763 som var andra make till Anders Anderssons första svärmor Ingela Olsdotter 1745-1813 (gifta 1791) som gjorde det. Jones Pehr Olsson flyttade efter att ha blivit änkling, och dessutom förlorat sin styvdotter och två av hennes barn inom loppet av 2 år, till sin bror i föräldrahemmet i Lima.4 Att döma av Lantmäteriets ortofoto ca 1960 och av stengrunden utanför västra gaveln, torde den ha varit försedd med ett stall, som dock revs innan ortofotot ca 1975 togs.

Noter

1. Den nya stocken är av en ca 50 årig tall som vindfälldes vintern 2019/20 och låg barkad över följande vinter.
2. Leksands kyrkoarkiv, Dalarnas län, Husförhörslängder, SE/ULA/10826/A I/20 b (1889-1898), bildid: F0008208_00284, sida 272
3. En mellanliggande utflyttning från den trånga delade gårdsplatsen efter Storskiftet ska kanske inte hållas för utesluten, och skulle för vår byggnad kunna betyda att den eventuellt även flyttats någon gång i perioden 1823-1890
4. Leksands kyrkoarkiv, Dalarnas län, Husförhörslängder, SE/ULA/10826/A I/11 a (1804-1815), bildid: C0013017_00108, sida 92

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden och mätdata

Var och ett av de ursprungliga granproverna mot resten av dessa ger i huvudsak goda värden:
Cybis CDendro (Nov 25 2020), Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between each of 10 checked members (=all members) of the collection 20115PCAB.fil 
and the rest of the checked members of that collection. 
Minimum overlap used when finding best match: 50

        Member offset to ref--------------------------------------------------------------------------
.     .  Off Over P2Yrs ----- BaPi ------ C84F ------ BesIE ----- MeanSF ---- GLK-- Skel- P2YrsL
Member Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 CorrC
201150  124   0 120  0,53  6,9  0,49  6,1  0,55  7,2  0,53  6,8  0,53  6,8  0,69  19,3  0,55
201151  87   0  86  0,54  5,9  0,53  5,6  0,59  6,7  0,60  6,7  0,56  6,2  0,64  5,5  0,54
201152  83   0  82  0,60  6,6  0,59  6,6  0,70  8,8  0,66  7,8  0,64  7,3  0,70  14,0  0,59
201153  94   0  93  0,53  5,9  0,53  5,9  0,54  6,1  0,50  5,5  0,52  5,8  0,68  22,0  0,53
201154  105   0 104  0,54  6,6  0,56  6,7  0,54  6,5  0,55  6,6  0,55  6,5  0,62  5,3  0,53
201155  95   0  94  0,58  6,8  0,57  6,7  0,63  7,8  0,66  8,3  0,61  7,3  0,70  5,6  0,58
201A06  101   0 100  0,68  9,2  0,69  9,3  0,65  8,4  0,61  7,5  0,66  8,5  0,67  20,3  0,68
201A07  102   0 100  0,38  4,1  0,34  3,5  0,38  4,1  0,43  4,6  0,38  4,1  0,59  4,9  0,40
201A09  121   0 119  0,60  8,1  0,60  8,1  0,62  8,7  0,63  8,7  0,61  8,3  0,66  24,2  0,61
201A10  115   0 114  0,50  6,2  0,53  6,6  0,57  7,3  0,56  7,1  0,54  6,7  0,62  35,4  0,51
Mean corr. of first column when overlap >= 50 (10 samples): 0,55 Standard deviation interval 0,48 - 0,62
All member offsets are at points of best match!
-End of report-

Meldelvärde av alla ursprungliga granstockar ger mycket övertygande korrelationer 1805 (yttersta ring) mot diverse granreferenser:


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PCAB) and
mean of 20115PCAB dated to 1805 with corr >= 0,41 and with overlap >= 108 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,61  8,55  123  15  based on 7 members
swed312  0,55  7,33  123   5 Björbo (and Grangarde), Dalarna, Axelson      PCAB/000  2 Swed
rjd10   0,52  6,23  108   7 Röjden, Värmland
GRHE-pca  0,49  6,10  118   8 GRHEpc 1 Svalbod fr Nittten, nu Grangärde hbg        PCAB/GRHE
Kossila  0,49  6,02  117  14 
norw017  0,45  5,50  123   8 Trysil
swed011  0,42  5,06  123   7 Gallejour, Glommersträsk, Schweingruber       PCAB/543  2 Swee
GlomPC   0,41  4,96  123  13 Glommersträsk,Norrbotten, Schweingruber+A.Andersson PCAB/0000  2 Swed


Provet ur A2 (PISY) kan säkert dateras till 1889 + en ofullständig 1890 års ring:


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between available references in C:\Users\taxel\Documents\DendroNya\Kronologier\PISY-Skandinavien210114.rwl and
C:\Users\taxel\Documents\DendroNya\Leksand-Rättvik\Risholen\201A13.pos
dated to 1889 with corr >= 0,40 and with overlap >= 133 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,51  6,75  133  14  based on 5 members
swed335  0,47  6,13  133  11 Grangarde, Dalarna, T Axelson
SodraDal  0,42  5,33  133   3 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
GvleC_pi  0,42  5,29  133  10 Hamrånge & Hille, östra Gästrikland (T. Axelson 2012) PISY      
BratPISY  0,41  5,09  133   6 Mälardalen area, publ. Bråthen (bearb T Axelson), PISY        
FlodaSn0  0,40  5,04  133   3 Floda sn, Dalarna T. A 2006? (annat än swed305, hårt sovrat)     

Provet ur C18 (PISY) kan bedömas troligen vara samtida med A2 (1889+ofullst), men det kan inte säkerställas:

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
201A11.pos dated to 1889 with corr >= 0,41 and with overlap >= 48 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,55  4,42  48   5  based on 8 members
fletab2  0,48  3,76  48   0 Flesberg, Numedal Östlandet, Norway (P Eidem 1959), PISY       
Slsfl_PI  0,48  3,69  48   3 Sälsfloten Björbo, Dalarna, bog-pines, T. Axelson, PISY        
FlodaSn0  0,44  3,35  48   5 Floda sn, Dalarna T. A 2006? (annat än swed305, hårt sovrat)     
SodraDal  0,41  3,08  48   3 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
Estonia  0,41  3,04  48   1 Estland, (proj. Extraterastrial) PISY                 
SolorNor  0,41  3,01  48   1 Solør, sydöstra. Norge (P. Eidem, digitaliserat av Arne Andersson), PI
201A13   0,41  3,01  48  13 A2, +ofullst (vittrad/sommar?) PISY
Petmyra  0,41  3,00  48   3 Petmyra (bogg), Björbo, Dalarna (Axelson, T), PISY          

Att gamla A1 har yttersta ring från 1890 kan fastställas med stor sannolikhet:

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PCAB) and
201A12m.wid dated to 1890 with corr >= 0,40 and with overlap >= 55 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,59  5,91  69   4  based on 5 members
FINL012  0,52  4,98  69   9 
MalaxPCA  0,50  4,24  55   5 Malax area, Österbotten, Finland, S. Blomqvist   PCAB/JS   2 Finl
DalarPC  0,48  4,52  69   6 Dalarna, Sweden, Torbjörn Axelson, Bertil Israels  PCAB/000  2 Swed
SelbuPC  0,44  3,99  69   0 Selbu, Trøndelag, Norway, P. Eidem         PCAB
norw017  0,40  3,37  61   0 


Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800

20115 1 Görastäkten, öv ladan, Risholn, Leksand sn PCAB 20115 2 Sweden Picea abies 400 1682 1805 20115 3 T. Axelson
———— 201150, 1682–1805, A6b (Se bild 5.1 MB)
———— 201A09, 1685–1805, C16, PCAB (Se bild 4.1 MB)
———— 201A10, 1691–1805, C17, PCAB (Se bild 4.1 MB)
———— 201154, 1701–1805, B11 (under A12b) (Se bild 5.1 MB)
———— 201A07, 1704–1805, C14, PCAB (fragm yta?) (Se bild 4.1 MB)
———— 201A06, 1705–1805, C13, PCAB (Se bild 4.1 MB)
———— 201155, 1711–1805, B13 (Se bild 5.1 MB)
———— 201153, 1712–1805, A12b (Se bild 5.1 MB)
———— 201151, 1719–1805, A7b (Se bild 5.1 MB)
———— 201152, 1723–1805, A8b (Se bild 5.1 MB)
2 1 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890

20115 1 Görastäkten, öv ladan, Risholn, Leksand sn PCAB 20115 2 Sweden Picea abies 400 1821 1890 20115 3 T. Axelson
———— 201A12b, 1821–1887, A1, PCAB, ej vk (Se bild 3 MB)
———— 201A12a, 1821–1890, A1, PCAB vk (Se bild 4.1 MB)
———— 201A12m, 1821–1890, deTrend=NoDetrend; sumByStem=Yes; Members=201A12a+201A12b;
2 1 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880

20115 1 Görastäkten, öv ladan, Risholn, Leksand sn PISY 20115 2 Sweden Pinus sylvestris 400 1756 1889 20115 3 T. Axelson
———— 201A13, 1756–1889, A2, +ofullst (vittrad/sommar?) PISY (Se bild 2.2 MB)
———— 201A11, 1841–1889, C18/väggband, +ofullst (torrtall) PISY (OBS dateringen är ej säker!) (Se bild 4.1 MB)