Stuga, Skansbacken, Nås sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, maj 2021, april 2024

Stugan i maj 2021
Lades nya grunden 1882 eller senare?

Den 18 maj 2021 tog jag en serie borrprover (tillväxtborr, 5 mm) i "Ar stugo" på Skansbacken 254, 60.44344, 14.46965, i Nås. Syftet var att bidra till stugans bygnadshistoria och prov togs ur sammanlagt 13 virken, varav 11 kunde dateras. Dessa visar sig gå att indela i två tydliga grupper. Den första gruppen består av talltimmer som fällts vinterhalvåret 1849/50 och omfattar B41, B8, B9 och ett prov i D-röstet. Den andra gruppen med timmer fällt 1881/82 består av B3, B14, B15, A16 och båda sidoåsarna. I gruppen finns både tall och granvirke. Prov togs också i en tvärbjälke i vindens trossbotten, som inte kunde dateras (detta är enda tvärstocken i trossbotten, de övriga är 2"-reglar, som inte undersökts), och i vedbodens hörnstolpe (gran) i nordvästra hörnet, där varken 1928 eller 1881 kan uteslutas.

Platsen enligt Storskifteskartan som uppmättes 1803 och samma karta med nutida överlagd.
Vid storskiftet ligger platsen just utanför gränsen för inägomarken, och man kan nog därför misstänka att platsen bebyggdes ca 1850, och att stugan sedan byggdes om och höjdes ca 1882. De övre nya stockarna i gavel B har till skillnad från de övriga aldrig utsatts för vittring, medan den nedre nya (B3) är grå. Grunden har två olika utseenden, och vid något tillfälle har den uppenbarligen utvidgats - om detta skedde vid omtimringen ca 1882, eller vid ett senare, tillfälle ger inte denna undersökning något svar på.

Komplettering april 2024

Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
Korrelationsmönstret visar på en sannolikt höglänt ståndort där temperaturen är dominerande begränsande tillväxtfaktor.
I samband med ombyggnad av stugan våren 2024 fick jag tre avsågade brädbitar som suttit som underbrädor i trossbotten i den nya delen av stugan (ca 1920). Det primära syftet med undersökningen är att ta fram ett årtal som kan utgöra en ledtråd till var virket ursprungligen kan ha suttit. Brädorna, 24 till 31 cm breda och 3 till 4 cm tjocka, är ramsågade och hyvlade och eventuellt med vita färgrester på kärnsidan. Andelen kärnved är påfallande stor. Två av brädorna har vankant, medan den tredje, som är spåntad med fjäder på båda sidor, saknar sådan. Splinten är mer eller mindre blånad i alla proven. Dateringen ger yttersta ring 1865 respektive 1866 för proven med vankant, men måste ges med viss reservation eftersom det kan konstateras ytliga absenta ringar i båda proven. Med de delvis synliga/skönjbara absenta ringarna tillagda passar kurvorna dock mycket väl mot såväl varandra som mot referenskronologierna, vilket stärker de exakta dateringarna. Den sist fällda har måhända något mindre starkt blånad splintved än den förra, vilket skulle kunna vara förenligt med en samtida sågning av båda dessa sommaren 1867 och skulle i så fall sedan ha kunnat köras hem vintern 1867/68. Den spåntade brädan har yttersta bevarade ring från 1845 och motsvarande färre splintringar och kan mycket väl, men behöver inte vara samtida med de båda andra. Äldsta bevarade ring är från 1666 i ett av proven, men då inget av proven innehåller märg, har antalet ringar till denna uppskattats utifrån ringarnas kurvatur och träden kan utifrån den bedömningen antas ha börjat växa i mitten eller förra delen av 1600-talet, och var därmed omkring 230 år när de fälldes.

Träden verkar mestadels ha vuxit utan kraftiga störningar fram till 1820-talet, möjligen med undantag för eventuell friställning på 1740-talet i ett av proven. Omkring 1825 visar två av träden en kraftig tillväxtökning, troligen efter någon slags friställning. Under 1850-talet syns både en ny tillväxtökning och delvis absenta och "krokiga" ringar, som med viss sannolikhet indikerar bränder. Den spåntade brädan saknar ringar för denna period. Proven kommer antagligen från samma bestånd/område och korrelationsmönstren visar en dominerande temperatursignal för alla proven, vilket indikerar att de bör ha vuxit åtminstone 300 meter över havet. En tolkning kan därför vara att de kan ha stått på en mer avlägsen plats som först under 1800-talet togs i anspråk för skogsbete och/eller timmerhuggning kanske för att bearbetas i ny ramsåg i närheten, men fram till dess varit mestadels orörd.
1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 215E13 215E14 215E15
Felling year about 1878. 95%: 1848 – 1923, 90%: 1852 – 1915

Komplettering 2, april-maj 2024

Vid ett besök på det pågående bygget tog jag några prover för att försöka fastställa från när de spånfyllda väggarna i 1882 års stuga är. Prov togs dels i ett antal panelbrädor, dels i ståndare dessa varit spikade på. De 8 panelbitarna kommer från tre eller fyra granar som fälldes 1923/23. Två panelbitar av samma tall hade bara 16 ringar och kunde inte dateras. Av ståndarna var tre av tall som kan dateras i savtiden 1923, sensommar 1923 Respektive 1865/66 (samma källa för återanvänt virke som brädorna i trossbotten?). Den fjärde ståndaren av gran 215E24 kan inte säkert dateras (dåligt prov), men är eventuellt från sommaren 1923.

Noter

1. En tillväxtkollaps gör att dateringen av B4 är mycket svag, men den visuella passningen gör den trolig dock inte säkerställd.

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/Korrelationsvärden och mätdata


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 215E_PCAB.fil and
the reference DalarPC dated to 2005 with corr >= 0,52 and with overlap >= 38 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,63  7,65  89  14  based on 4 members
215E12  0,65  7,91  89  26  1792-1881 A16 (väggband), PCAB
215E08a  0,60  6,15  70  16  1811-1881 Ås A, PCAB
215E05  0,56  4,04  38   5  1843-1881 B14 (nyare) PCAB
215E09  0,52  4,94  68  16  1813-1881 ÅsC, PCAB

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 215E_PISY.fil and
the reference FlodaSn0 dated to 2005 with corr >= 0,26 and with overlap >= 48 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,58  8,39  139  14  based on 6 members
215E10  0,49  3,82  48   5  1801-1849 D-röste 1 hela öv fönster
215E03  0,47  5,51  107  14  1742-1849 B9
215E00  0,45  3,90  62  16  1819-1881 B3
215E02  0,42  4,57  98   7  1751-1849 B8
215E06  0,40  3,06  52   3  1829-1881 B15
215E01  0,26  2,25  74   1  1772-1849 B4


Cybis CDendro (March 22 2022), Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between each of 5 checked members (=all members) of the collection 215E1.fil 
and the rest of the checked members of that collection (excluding samples of the same stem). 
Minimum overlap used when finding best match: 50

         Member offset to ref-------------------------------------------------------------------------
.      .  Off Over P2Yrs ----- BaPi ------ C84F ------ BesIE ----- MeanSF ---- GLK-- Skel- P2Yrs
Member Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 Corr
215E13a  128   0 123  0,57  7,6  0,56  7,5  0,56  7,3  0,60  8,1  0,57  7,6  0,75  30,5  0,6
215E13b  129   0 124  0,65  9,5  0,57  7,6  0,55  7,0  0,54  7,0  0,58  7,7  0,68  26,2  0,6
215E14a  197   1 195  0,45  7,0  0,44  6,8  0,46  7,1  0,46  7,2  0,45  7,0  0,67  19,7  0,4
215E14b  197   1 195  0,48  7,6  0,46  7,1  0,47  7,2  0,45  7,0  0,46  7,2  0,64  25,4  0,4
215E15a  180   21 176  0,56  8,8  0,54  8,3  0,55  8,7  0,57  9,0  0,55  8,7  0,70  43,2  0,5

Mean corr. of first column when overlap >= 50 (5 samples): 0,55 Standard deviation interval 0,46 - 0,63
All member offsets are at points of best match!


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
mean of 215E1 (3 trees) dated to 1866 with corr >= 0,52 and with overlap >= 165 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,74 15,63  200  73  based on 9 members
SodraDal  0,72 14,48  200  54 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
swed305  0,70 13,96  200  41 Björbo, Dalarna, T. Axelson, PISY, 300m                
swed336  0,69 13,42  200  77 Safsnas, Dalarna
se007   0,67 12,71  200  50 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
FlodaSn0  0,65 12,03  200  52 Floda sn, Dalarna T. A 2006? (annat än swed305, hårt sovrat)     
GagnefSo  0,63 10,48  165  54 Gagnef-Djura (Israels, B. 2007)                    
Kungsber  0,59 10,39  200  37 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, västra Gästrikland (Jan-Olov Språng) PISY 
norw018  0,59 10,32  200  35 Southern Trysil, 500m PISY
swed335  0,52  8,52  200  20 Grangarde, Dalarna, T Axelson

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880

215E 1 Arstugu, Skansbacken 254, Nås sn PISY 215E 2 Sweden Pinus sylvestris 1742 1881 215E 3 T. Axelson
———— 215E03, 1742–1849, B9 (Se bild 6.4 MB)
———— 215E02, 1751–1849, B8 (Se bild 6.4 MB)
———— 215E01, 1772–1849, B4 (Se bild 6.4 MB)
———— 215E10, 1801–1849, D-röste 1 hela öv fönster (Se bild 6.1 MB)
———— 215E00, 1819–1881, B3 (Se bild 6.4 MB)
———— 215E06, 1829–1881, B15 (Se bild 6.4 MB)
2 1 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880

215E 1 Arstugu, Skansbacken 254, Nås sn PCAB 215E 2 Sweden Picea abies 1792 1881 215E 3 T. Axelson
———— 215E12, 1792–1881, A16 (väggband), PCAB (Se bild 6.1 MB)
———— 215E08a, 1811–1881, Ås A, PCAB (Se bild 6.1 MB)
———— 215E09, 1813–1881, ÅsC, PCAB (Se bild 6.1 MB)
———— 215E05, 1843–1881, B14 (nyare) PCAB (Se bild 6.4 MB)
2 1 0.2 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 2 1 0.2 0.1 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870

215E 1 Arstugu 2, Skansbacken 254, Nås sn PISY 215E 2 Sweden Pinus sylvestris 1666 1866 215E 3 T. Axelson
———— 215E15a, 1666–1845, Sapwood=42; YearsToPith=15-40; (Se bild 15.8 MB)
———— 215E14b, 1669–1865, ej vk? blånad YearsToPith=7-15; Sapwood=72; (Se bild 15.1 MB)
———— 215E14a, 1669–1865, (Se bild 15.1 MB)
———— 215E25, 1779–1865, Ståndare (Se bild 2.1 MB)
———— 215E13b, 1738–1866, blånad YearsToPith=40-140; Sapwood=60; (Se bild 14 MB)
———— 215E13a, 1739–1866, (Se bild 14 MB)
2 1 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920

215E1 1 Arstugu, Skansbacken 254, Nås sn PISY 215E1 2 Sweden Pinus sylvestris 1779 1923 215E1 3 T. Axelson 215E1 #### CDendro=9.8.1 March 22 2022; licensedTo=Torbjörn Axelson;
———— 215E16a, 1861–1922, Ståndare (Se bild 1 MB)
———— 215E23, 1829–1923, Ståndare (Se bild 2.1 MB)
2 1 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920

215E1 1 Arstugu, Skansbacken 254, Nås sn PCAB 215E1 2 Sweden Picea abies 1820 1922 215E1 3 T. Axelson
———— 215E19, 1820–1881, ej vk (Se bild 9 MB)
———— 215E19b, 1821–1886, ej vk (Se bild 9 MB)
———— 215E20, 1863–1914, ej vk (Se bild 9 MB)
———— 215E18, 1888–1922, vk (Se bild 9 MB)
———— 215E18b, 1889–1922, vk (Se bild 9 MB)
———— 215E22, 1889–1922, vk (Se bild 9 MB)