Byggnadsdrest, Harpickön, Floda sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juli 2021

Ladan i juli 2007, då upp till 10 varv ännu återstod. Här syns att den ursprungligen i huvudsak haft runda stockutsidor
När jag återfann ladan 14 år senare, i juli 2021 har det mesta skattat åt förgängelsen.

I samband med en kanottur den 1 juli 2021 tog jag sex borrprov (tillväxtborr, 5 mm) i resterna av en liten timmerbyggnad på Harpickön i Flosjön 60.55107, 14.84797. Proven togs i stockar i väggarna C och D, men då varken understa eller översta stockar är bevarade har stocknummer inte angivits. Timringen är välgjord men virket frodvuxen tall. Endast två av de sex proven ger en rimligt säker datering. Ytan är vittrad och spröd, men sammantaget kan yttersta ring antas vara från 1749 i alla de daterade proven.1 Byggnaden bör alltså ha timrats ca 1750, men när det fick sin slutliga funktion på Harpickön, eller om det eventuellt kan ha omtimrats innan dess, går inte att avgöra. På fotot från 2007 finns en översta rundstock på D, vilken kanske härrör från en senare omtimring, men den är tyvärr inte längre tillgänglig. I juli 2007 återstod omkring 10 varv. 2021 har hela byggnaden utom ett antal varv runt C-D-knuten kollapsat. Ladans inre mått var ca 2,5 × 3,20 meter och frambygnaden var 0,80 m djup.2 Knutarna är i huvudsak halsade överhaksknutar, ibland med grunt underhak men skallarna något avfasade och hjässorna därmed snarast rektangulära. Utsidorna är runda, medan insidorna i huvudsak är bilade. Gåtspåren vid den centralt placerade dörröppningen är av stjärttyp.

Ladan finns kanske på ekonomiska kartan, men kartmarkeringen skulle möjligen kunna avse en, även den helt sammanrasad, brädlada (donlider? - resterna av bl.a en slåttermaskin syns) strax intill. Den markerade ladan ligger på samfälld mark (Syrholen) omedelbart öster om inägan till Syrholn 8:11.3 Inägan är dessutom registrerad som fornlämning - fäbodlämning och i inventeringen gjord 1993 står:

Fäbodlämning i 4 delar varav 3 (a-b) är bebyggda och 1 är övergiven (d). Den övergivna tomten är 85×30-55 m (N-S) med lämningar efter 1 sters och 1 fejs, fortfarande delvis bevarade. Sterset har sexkantiga till runda knutar med relativt kort halsning. De bebyggda tomterna fungerar som sommarstugor. (27/7 1993 BL) 4
På Storskifteskartan är inägan åker och tillhör Syrholen Litt Ha (Syrholen 23:1 gamla Eric Andersson i Syrholn), och benämns "Harpikön, Gieret". Syrholen 8:1 motsvarar Litt H tillhörig Jan Jansson. De båda delar samma gårdstomt. En liten byggnad, ca 4,9 × 4,3 meter är markerad på Storskifteskartan, mitt på åkern, d.v.s ca 40 meter väster om den undersökta byggnaden. Längden stämmer ungefär, men bredden är lite för stor för att passa.5

Om byggnaden slutat som sters och inte som lada, så torde man kunna förvänta en äril och avsaknad av golv. Kanske detta var tydligt 1993, eller bygger på muntliga uppgifter (den dialektala beteckningen fejs, snarare än fjös, kunde möjligen tyda på det, beroende på inventerarens egen dialekt och lokalkännedom.) Rester av något golv kunde jag förvisso inte se, och det synns inte heller på mina bilder från 2007, vilket inte heller stänger, eller urtag för stänger att hänga kitteln i, gör. Vid ett återbesök några veckor senare försökte jag känna efter en äril under takresterna, men fann inga stenar eller sot. Byggnaden var ursprungligen så vältimrad, att jag har svårt att tro att den byggdes som sters, men min erfarenhet sådana, särskilt i Floda, är dock mycket begränsad. Gavelhärbre ligger med tanke på frambygnaden nära till hands, men rummets proportioner är nog inte typiskt för ett gavelhärbre, som brukar ha närmast kvadratiskt innermått. Närmare till hands ligger kanske då en mjölkbod?

Knutarna med sneda hak och halsningar, men skallarna avfasade för att undvika den sexkantiga formen, som 1750 torde ha kommit ur modet i Floda.
Samma kedja på insidan, där bilat.
Insidan av vad som återstår av D-väggen visar att delen närmast ingången var timmrets rundning behållen.

Noter

1. Två prov, båda med mindre än 50 ringar och med defekter i mönstret, gick inte att datera, och det kan inte avgöras om de är samtida med de andra.
2. Bredden är något osäker, då B-väggen är helt sönderfallen och anslutande vägg C därför inte längre med säkerhet kan mätas.
3. Ekonomiska kartan, Matsbodarna J133-13E3j72 1968,70
4. L2001:3912 Fäbod (RAÄ-nummer:Floda 172:2)
5. Storskifte 1812-02-07, 20-flo-17

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden och mätdata


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 217A.fil and the reference
SodraDal dated to 2005 with corr >= 0,46 and with overlap >= 27 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,67  7,98  80  28  based on 4 members
217A00  0,69  4,77  27   8  1722-1749 
217A01  0,67  7,82  78  29  1669-1747 C'5', +ofullst (vittrad?)
217A03  0,63  5,35  45  21  1704-1749 D'5' l '6'
217A02  0,46  3,27  41   7  1707-1748 D'5' el D'6', skadad yta

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740

217A 1 Ladrest, f.d härbre, Harpickön, Floda sn W PISY 217A 2 Sweden Pinus sylvestris 1669 1749 217A 3 T. Axelson
———— 217A01, 1669–1747, C'5', +ofullst (vittrad?) (Se bild 4.8 MB)
———— 217A02, 1707–1748, D'5' el D'6', skadad yta (Se bild 4.8 MB)
———— 217A03, 1704–1749, D'5' el '6' (Se bild 4.8 MB)
———— 217A00, 1722–1749, (Se bild 4.8 MB)