Stuga, Vålsveden, Floda sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, augusti 2021

Stugan med gaveln där de flesta prover togs. Den ursprungliga mjölkkammaren längst bort i bild. Aug. 2021
Den 23 augusti 2021 besökte jag Vålsveden i Risåsa för att undersöka några byggnader, bland dem stugan, 60.41466, 14.84511. Prov togs i 7 stockar åtkomliga på vinden, med inriktning på att göra det möjligt att utreda de byggnadshistoriska faserna. Uppgift från ägarna gjorde gällande att kammaren (högra rummet) ursprungligen var en fristående mjölkkammare. De båda byggnadsdelarna är olika höga, med olika höjd på innertak. Fyra prov visar tiden 1860, 1861 och 1862 (yttersta ring). Dessa är från B-röstet och från gamla väggbandet i kammaren (Ad111). Två prov ger 1888 respektive 1889 (yttersta ring) och är från Ab15 (gamla väggbandet i vänstra delen) och sidoås C, vilken sträcker sig genom hela byggnaden. Ett prov i de uppenbart nya varven, med vilka man höjt vinden (Bd16), så att den blivit mer användbar har yttersta ring från 1907. Utifrån detta verkar det vara så att den ursprungliga mjölkboden timrats efter 1862 (kanske klar ca 1864) och sedan timrades stugan till ca 1890, varvid det gamla röstet flyttades ut till den nya gaveln. Vinden höjdes därefter med tre varv omkring 1908. Årtalet 1865 finns ristat på kammarväggen och passar väl med den dendrokronologiska dateringen av den ursprungliga byggnadsdelen. Eftersom inga prov tagits längre ner i byggnaden (ej åtkomliga nerifrån, p.g.a väggbeklädnad), kan ytterligare byggnadsfaser inte uteslutas, men förefaller mindre troliga.

Noter

1. Numrering så att A avser långsida med entré, B gaveln medurs om denna o.s.v. Stockarna numrerade nerifrån och upp. När mer än en stock finns i en vägg anges den med beteckning för anslutande vägg som gemen. Ad11 är alltså stock nr 11 i den del av framsidan som ansluter till högra gaveln (vägg D).
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden och mätdata


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 218FC.fil and
SodraDal dated to 2005 with corr >= 0,36 and with overlap >= 43 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,68 12,21  175  32  based on 7 members
218FC0  0,76  7,38  43  13  1864-1907 Bd16 (höjn.varv)
218FC2  0,54  6,37  103  12  1757-1860 Bd20 (ursp)
218FC3  0,47  5,29  100  17  1761-1861 B21 (1 hela ö fönster)
218FC1  0,45  5,29  115   8  1747-1862 Bd18 /RM, höjn.varv
218FC4  0,43  5,81  154  13  1732-1889 sidoås C
218FC6  0,40  4,60  110   6  1751-1861 Ad11 (gamla VB)
218FC5  0,36  4,21  118   0  1770-1888 Ab15 (gamla VB)

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900

218FC 1 Stuga, Vålsveden, Floda sn PISY 218FC 2 Sweden Pinus sylvestris 1732 1907 218FC 3 T Axelson
———— 218FC2, 1757–1860, Bd20 (ursp) (Se bild 5.8 MB)
———— 218FC6, 1751–1861, Ad11 (gamla VB) (Se bild 5.8 MB)
———— 218FC3, 1761–1861, B21 (1 hela ö fönster) (Se bild 5.8 MB)
———— 218FC1, 1747–1862, Bd18 /RM, höjn.varv (Se bild 5.8 MB)
———— 218FC5, 1770–1888, Ab15 (gamla VB) (Se bild 5.8 MB)
———— 218FC4, 1732–1889, sidoås C (Se bild 5.8 MB)
———— 218FC0, 1864–1907, Bd16 (höjn.varv) (Se bild 5.8 MB)