Några kasserade takspån från Äppelbo kyrka

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, april 2022, nov 2023

Spån 3 innan itusågning. 75 mm brett och med en mindre kvist i nedre delen. Man har använt en spik per spån, som satts i mitten, så att den även går igenom underliggande spån - i detta fall har spik genom nästa spån tagit i kanten på detta. Omkring tre mm ved har som synes vittrat bort.
Spån 11 innan itusågning med tvärsnitt. 100 mm brett, taget ända till märgen men obetydligt i splint. "Splittrighet" som skulle kunna förklaras med att man använt ett torrträd.
Spån 12 innan itusågning. 80 mm brett, varav 20 i splint. En större kvist i mittendelen har accepterats.
Denna undersökning av ersatta spån från Äppelbo kyrkas södra långhustak, 60.48953, 14.00479, som troligen lades 19221 och ersattes med nya på 1990-talet, syftar till att försöka ge en bild av det virke som då användes. Undersökningsmaterialet består av ca 18 sparade spån och ytterligare ett, som nog nyligen fallit från norra sidan där 1930-talsspånen ännu låg kvar i april 2022. De 18 spånen skars rena i överkanten och sattes ihop med tving så att de kunde ställas på högkant på skannern. Årsringarna mättes sedan på den skannade bilden. Utifrån resultaten av denna första undersökning valdes sedan åtta spån ut, ur vilka skivor sågades för att med större säkerhet kunna avgöra splintgräns och saknade ringar till märg. För spån 02 var den ursprungliga avbildningen, tillsammans med en preparerad linje på baksidan, tillfyllest, och kunde användas utan att sågas. De spån jag valde ut för sågade preparat var spån vars årsringsmönster säkert kunnat matchas, och där märgens position kunde förväntas vara möjlig att med någorlunda säkerhet uppskatta. Det betyder att de valda spånen i flera fall inte är helt radiella, då det är svårare att avgöra märgens position på sådana spån. Snittet lades ca en centimeter ovanför vittringszonens slut där tjockleken är runt 20 mm. Jag konstaterar att ca tre mm ved är bortvittrad på den exponerade ytan. Rester av tjock tjära finns, men saknas helt på den exponerade delen.

Virket verkar vara ganska enhetligt och kan vara från samma bestånd. Det kan vara lokalt. Medelkurvan passar utomordentligt mot flera dalakurvor och bäst mot Björbo, som är den från Äppelbo närmast tillgängliga. Inget av spånen kan säkert sägas vara från samma träd som något annat. Märgen kan för alla utom två spån beräknas vara bildad decennierna närmast 1750 och i dessa omkring 1780. Splintved finns bevarad på samtliga undersökta spån, och med hjälp av Gjerdrums formel2 kan därmed sannolika intervall för när respektive träd fälldes/dog beräknas. Det visar sig att det saknas möjligt gemensamt fällningsår. En stund funderade jag över om en del av spånen skulle kunna komma från en eventuell omläggning från tiden då tornet byggdes ca 1887. För två av spånen ligger 1886 men inte 1921 inom dödstidsintervallet (90%). Det finns emellertid inget som tyder på att något mer omfattande byte av spån ägde rum vid den tiden, och spånen har inga extra spikhål eller andra tecken som tyder på att de skulle komma från någon annan tid än de övriga. Det finns dessutom ett spån som kommer från ett träd som sannolikt dött under en period efter tornbygget (1891 års ring är bevarad), men tydligt före spånbytet. I så fall går de disparata dödsårsintervallen nog bara att förklara med att spånen helt eller delvis tillverkats av torrtallar, som stått döda i några, och i något fall upp till omkring 30 år. Stamdiametern verkar ha legat på runt 25 cm. De 50 cm långa spånen har skrädts med yxa till rätt form. Andelen splintved är från i något fall endast enstaka ringar, till i många fall upp till halva spånet. I några fall har man också accepterat grova svartkvistar i övre delen av spånet och i något använt ved nästan ända in till märgen. Bredden på spånen varierar mellan 75 och 100 mm.

Parti av underlagsbrädor från norra långsidan. Obehandlad räfflad trådspik höll 1920-talsspånen och man kan se spikhål från en omgång äldre spån. Underlagsbrädorna är återanvända från gamla kyrkan. De dekorerade är daterade till 1660-tal och således rivningsvirke från gamla kyrkan, och måste därför vara ditsatta för det ursprungliga spåntaket, alltså tidigt 1770-tal.

En fördel med torrtallar måste ha varit att man direkt kunde se om de vuxit tillräckligt rakt för att duga, även om många kan tänkas ha haft ett tränat öga för att bedöma virkeskvalitén också på levande träd utifrån deras växtsätt. Torrfura för takspån nämns vad jag kan se inte heller i Nordiska museets enkät från 1930-talet (som dock inte behandlar just kyrkspån).3 Runt 1920 hade dimensionshuggningen nog sedan länge gjort de mycket grova furorna och motsvarande grova torrtallar sällsynta i Äppelbo. Man tycks alltså i detta fall delvis ha använt relativt klena torrfuror, men var valet av torrfura traditionellt betingat, eller av snålhet eller brist på bättre? Om det var av tradition, så kan det, när föregående tak lades på 1770-talets början ha funnits nog med lagom grov torrfura för att kunna ta ut spån av enbart kärnved. Gjorde man det? Om inte spån från det taket mot förmodan skulle komma fram ur något skrymsle, torde den frågan dock aldrig kunna besvaras!

1750 1800 1850 1900 1950 spR02 224A03 224A04 224A08 224A09 224A11 224A12 224A13 224A18 224A19
Splintvedsdiagram för de undersökta spånen. Den högra svarta linjen markerar det intervall som trädet med 90% säkerhet har dött inom. Bruna fält avser kärnved och gula splintved. Smal stapel betyder ringar som med stor säkerhet har funnits, men saknas i provet (eller inte kunnat mätas). Svart linje till vänster avser osäkerhetsintervallet för saknade ringar till märg. Då spånen knappast kan ha gjorts av virket närmast roten, bör man anta att groddtid för träden kan vara kanske 5-20 år tidigare än märgen på spånets höjd. 1921 bör därför beståndet (om det är ett) ha varit bortemot 190 år. År 1921 är markerat på de prov där detta ligger inom 95%-intervallet.

Kompletterande data för de hela spån som preparerats

Spånbredd mmsplint mmandel splintantal årsringarringantal per mm4spånets vikt gg/100 mm
spån 02851012%961.1307361
spån 037711%791365474
spån 041022020%1541.5481472
spån 088589%1061.2352414
spån 09853541%1111.3337396
spån 111001010%1051.1342342
spån 12811721%1151.4280346
spån 13822733%961.2257313
spån 18905561%1421.6335372

Noter

1. Uppdatering 2023: Takläggaren nämnde hösten 2023 för mig att de vid rivning av motsvarande spån på norra sidan hittat ett spån med årtalet 1922. Det året är det tidigaste år som är förenligt med splintvedsanalysen, och torde kunna antas gälla allt detta spån. I vissa fall har således ingen splintved tagits bort.
2. Gjerdrum, Peder: Estimating missing sapwood rings in three European gymnosperm species by the heartwood age rule, Dendrochronologia 31 (2013) 228–231
3. Var virket bättre förr?: En orientering om traditionellt svenskt virkeskunnande. Nordiska museet och Riksantikvarieämbetet 1982/1985
4. Beräknas som antal ringar delat med spånets bredd utan hänsyn till verklig radiesträckning.
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/. En PDF-version finns.Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920

224A 1 utbytta takspån, Äppelbo kyrka PISY 224A 2 Sweden Pinus sylvestris 1752 1918 224A 3 T. Axelson 224A #### 00-18, spån som sparades när södra sidan gjordes om på 1990-talet. 224A #### 19, troligen från nerfallet fragment (norra sidan?)
———— 224A03, 1763–1841, 2-7 t mrg, 2 sp PithCoordinates=101.293,26.988; DistanceToPith=12,6; (Se bild 23.5 MB)
———— 224A08, 1752–1857, 2-6 t mrg, 20 sp PithCoordinates=101.261,63.511; DistanceToPith=7,6; (Se bild 23.5 MB)
———— 224A11, 1760–1864, sp:10, t mrg:1 (Se bild 23.5 MB)
———— 224A19, 1777–1866, 12-22 t mrg. spbredd 57mm. sp=2 PithCoordinates=69.416,-10.689; DistanceToPith=17,7; (Se bild 1.7 MB)
———— spR02s, 1796–1891, t mrg: 6-12, sp:49 PithCoordinates=15.674,-7.197;
———— 224A12, 1794–1908, t mrg:15-40, sp:58 PithCoordinates=8.160,74.919; DistanceToPith=36,6; (Se bild 23.5 MB)
———— 224A09, 1798–1908, 10-18 t mrg, 41 sp PithCoordinates=101.388,96.531; DistanceToPith=16,1; (Se bild 23.5 MB)
———— 224A13, 1793–1910, t mrg:4-8, sp:59 PithCoordinates=102.383,125.338; DistanceToPith=16,4; (Se bild 23.5 MB)
———— 224A04, 1765–1918, sp:59, 7-15 t mrg, PithCoordinates=127.963,29.369; DistanceToPith=23,1; (Se bild 23.5 MB)
———— 224A18, 1780–1921, t mrg:30-50, sp:80 PithCoordinates=-43.434,-0.254; DistanceToPith=45,4; (Se bild 2.6 MB)