Kvarnhuset, Gamla dammen, Dammsjön, Björbo, Floda sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, maj 2022 (nov 2023)

Kvarnens framsida
Prov togs med tillväxtborr i sex stockar på baksidan (vägg C) från utsidan i gamla kvarnhuset vid dammen i Dammsjön, 60.50154, 14.63991.

De tre nedersta är runda, och något rödfärgade, möjligen naturlig utfällning av järnoxid?, de övriga är bilade. Alla är blockknutade. Det är påtagligt hur framsidan är kraftift solbränd, medan sidor och baksida varit mycket mer skyddade från sol. Den nuvarande placeringen ett stycke från fåran, på betongstenar, är uppenbart sentida. Proven ur de tre nedersta, obilade, stockarna har alla en yttersta vårvedsring från 1862, och bör ha fällts högsommaren detta år. Av de tre proven ur högre stockvarv kan två dateras med yttersta, i båda fallen ofullständiga ringar, från 1840 respektive 1841. Den tredje stocken kan inte dateras, men kan vara samtida (se diagram nedan). Kvarnen bör vara timmrad tidigast (och troligast) sommaren 1841 och omtimrad sommaren 1862. Året 1862 stämmer överens med inskriften "OMLAGADT ÅR 1862" som kan läsas på röstet ovanför dörren. På framsidan finns ett stort antal initialer och årtal, särskilt 1841 och 1843 är vanliga. Den dendrokronologiska analysen visar att en stor del av inskrifterna gjordes när kvarnen var helt ny. Den bör ha stått färdig inför malningssäsongen hösten 1841. Placeringen måste ha varit med framgaveln i söder och med sidorna skuggade.

Högersidan, som nu vätter åt sydost är inte solbränd. Utbytt rundtimmer längst ner.
Dörren med många inristningar och i senare tid uppflyttad omkring ett varv.

I inventeringen 1663-64 finns ingen kvarn upptagen på denna plats. Då verkar hela Björbo ha använt tre Norqwarnerne, d.v.s i Noret vid kyrkan.1 Något besynnerligt kan det tyckas att Björboborna skulle ha tre kvarnar vid det trögflytande Noret, men kanske fanns det lämpliga forsar innan den rensades för flottningens behov? På Storskifteskartan finns två kvarnar markerade på strömsträckan mellan Dammsjön och Kvarnsjön. Arosenius 1864 anger "1 husbehofssåg och 2:ne sqvaltqvarnar" men han talar om hela ån från Ekfänn till älven, och alla behöver alltså inte nödvändigtvis ha legat mellan Dammsjön och Kvarnsjön.2 "Vid bäcken mellan Damsjön och och Kvarnsjön, strax intill timmerrännan, stod, och står kanske än en av de ytterst få bevarade skvaltkvarnarna i socknen; den borde sparas som minne."3 Den nuvarnde fåran har rätats betydligt under 1900-talet. Enligt Generalstabens karta uppmätt senast 1909, torde ån ha samma sträckning som vid storskiftet,4 medan den nuvarande sträckningen syns av Lantmäteriets ortofoto från någon tidpunkt på 1950- eller 1960-talen. Ingen av kvarnplatserna ligger dock i anslutning till nuvarnade fåra utifrån vad kartöverlägget ger. Den övre/västra kvarnplatsen ligger på 60.5000, 14.6400 och den nedre/östra på 60.4997, 14.6423. Delningen blev klar 1835, men det verkar som om kartan rekognoserades 1808-10, och kvarnplatserna avser i så fall dåvarande förhållanden. Om den nu undersökta kvarnbyggnaden från 1841 ersatt någon av dessa, eller byggts på en tredje plats är svårt att veta. Ingången på den undersökta kvarnen verkar ursprungligen ha varit riktad mot söder, eller möjligen något vriden åt sydsydost att döma av solbrännan på ingångsgaveln och frambyggnadens insidor. Ingången förväntas på en skvaltkvarn vara placerad vinkelrätt mot strömfåran, som går under kvarnen. Strömfåran över vilken kvarnen stått bör således ha gått i västöstlig riktning, vilket stämmer bra med den nedre av de båda kvarnplatserna på skifteskartan. Möjligheten till en senare, tredje plats kan kanske inte uteslutas, men en sådan med en strömfåra i väst-östlig riktning är svårare att finna plats för, och är därför måhända mindre trolig. Enligt Ekonomiska kartan 1970, finns en byggnad markerad på nuvarande plats, och det är därför sannolikt att kvarnbyggnaden redan då var flyttad dit.5 Benämningen "Gamla dammen" för den nuvarnade, utan att det numer finns någon "ny", skulle kanske kunna syfta på att den nedre dammen, som synns på skifteskartan tillkommit efter denna. Den dammen är numer svår att hitta spår av. Kanske återanvändes materialet till vallarna runt flottingsleden, kanske var den byggd av sedan länge bortruttnat virke?
Skifteskarta ca 1810
Överlägg
Lantmäteriets karta
Den nuvarande strömfåran är formad efter flottningens krav. Den nedre kvarnen bör ha haft ingång från söder, eller något sydsydöstligt, medan den övre bör ha haft ingång från väst eller sydväst.

Noter

1. 1663-64 års inventering av fäbodar och nybyggen, hyttor, hamrar, sågar, kvarnar, fiskerier m.m. inom Kopparbergs län : enligt i 1663 års jordebok intagna originalförteckningar : med kommentar och register / utgiven av Bror Lindén.. - 1974 ss 137, 185
2. Arosenius, F R: Beskrifning öfver Provinsen Dalarne, Gidlunds/Dalarnas museum 1978: III. Vester Dalarnes Fögderi. första Häftet, Floda socken, Falun 1864, s.12
3. Gummerus, E.R: Det gamla Floda, Floda 1970 s.53
4. Generalstabskartan 1913, Leksand J243-96-1
5. Ekonomiska kartan 1970, Björbo J133-13E1h72

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

KorrelationsvärdenCybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 225A.fil and
SodraDal dated to 2005 as reference, with corr >= 0,08 and with overlap >= 102 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,63 10,20  160  13  based on 6 members
225A01  0,55  6,93  114   8  1747-1861 C2, +ofullst
225A03  0,49  6,56  138  11  1701-1839 C5+ ofullst
225A00  0,37  4,04  102  11  1759-1861 C1, +ofullst
225A02  0,36  4,69  151   7  1710-1861 C3, +vv
225A05  0,35  4,28  131  10  1709-1840 C9, +ofullst - aning lw
225A04  0,08  0,84  107   3  1732-1839 C7, +ofullst (tynande?)

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860

225A 1 Kvarnhus, Gamla dammen, Dammsjön, Björbo, Dalarna PISY 225A 2 Sweden Pinus sylvestris 1701 1861 225A 3 T.Axelson
———— 225A03, 1701–1839, C5+ ofullst (Se bild 6 MB)
———— 225A05, 1709–1840, C9, +ofullst - aning lw (Se bild 6 MB)
———— 225A02, 1710–1861, C3, +vv (Se bild 6 MB)
———— 225A01, 1747–1861, C2, +ofullst (Se bild 6 MB)
———— 225A00, 1759–1861, C1, +ofullst (Se bild 6 MB)
2 1 0.2 0.1 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830

———— 225A03, 1701–1839, C5+ ofullst (Se bild 6 MB)
———— 225A04, 1732–1839, C7, +ofullst (tynande?). Kan inte dateras, men den visuella likheten med ..03 gör det sannolikt att den är samtida med denna, som bearbetningen också gav anledning att tro. (Se bild 6 MB)