Lada, Snöborg, Järna sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, september 2023

Ladan september 2023.

Den 25/8 2022 provtog jag en lada i Snöborg, söder om Präststängelset, 60.49943, 14.43449. De sju proverna visade sig emellertid otillräckliga för att datera ladan. Året efter, den 13/9 2023 tog jag därför några kompletterande prov. Endast ett fåtal prov kan dateras självständigt, men när de sammanvägs kan de fördelas i två grupper, den äldre gruppen bör vara fälld mestadels sommaren 1821, och den yngre omkring 1887. Ladan är belamrad, och det är främst hörnet A-D, som är åtkomligt, och där är alla 12 prover tagna inifrån. På dörröppningens högra sidan finns ett äldre, rektangulärt gåtspår. Motsvarande saknas på vänstersidan och i öppningens översta delade stock, som är tvärt avsågade. I högra långväggen (D) är vissa stockar (yngre gruppen) delvis avsågade, möjligen i försök att räta ut dem. I långväggen har jag endast hittat en stock från 1820, som uppenbarligen blivit vänd (på bilderna syns på denna stock något som möjligen kan vara en skarv, vilket borde kollas närmare!). En stor del av timmret verkar alltså ha bytts ut vid ombyggnaden ca 1887, då sågen var ett flitigt använt verktyg. Vid båda faserna har man blandat tall och gran och i stor utsträckning använt torrträd att döma av blånad och insektsangrepp. Tillväxten är ofta störd. Min bedömning är att virket är taget nära platsen, som är genomkorsat av djupa diken. En av de nya stockarna (D9) har ett omfattande brandljud på utsidan, och en kådig tillväxtdepression med absenta ringar där en brand kan anas, mest troligt, 1789. Flera av tallarna har påtagligt tunna ringar det året, vilket dock inte behöver betyda att de var direkt påverkade av branden.1
Det åtkomliga hörnet och det bevarade gåtspåret.
Röstet över dörren.

Noter

1. 1788 och 1789 har generellt tunna ringar i P-kronologier och breda i T-kronologier, vilket torde indikera varma och torra år.

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880

228C 1 Lada, Präststängsla, Järna sn W PISY 228C 2 Sweden Pinus sylvestris 1691 1887 228C 3 T. Axelson
———— 228C13, 1691–1820, Ad7 (översta m gåtspår), +vv SpeciesCode=PISY; (Se bild 5.4 MB)
———— 228C10, 1695–1820, Ad4 WaldKante=Y; SpeciesCode=PISY; (Se bild 5.4 MB)
———— 228C03, 1701–1873, D9, +>5 (kollaps). Brandljud på utsidan (1789?) SpeciesCode=PISY; (Se bild 7.2 MB)
———— 228C14, 1789–1884, Ad8 (öv delade, sågad), vk, y ngt ofullst?. Blånad SpeciesCode=PISY; (Se bild 5.4 MB)
———— 228C05, 1829–1886, D12 (VB), +ofullst SpeciesCode=PISY; (Se bild 7.2 MB)
———— 228C06, 1842–1887, A10, vk SpeciesCode=PISY; (Se bild 7.2 MB)
2 1 0.2 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880

228C 1 Lada, Präststängsla, Järna sn W PCAB 228C 2 Sweden Picea abies 1719 1887 228C 3 T. Axelson
———— 228C02, 1755–1818, D7 (vänd stock), +påbörjad? SpeciesCode=PCAB; (Se bild 7.2 MB)
———— 228C12, 1719–1820, Ad6, +vv SpeciesCode=PCAB; (Se bild 5.4 MB)
———— 228C11, 1763–1820, Ad5, +ngt vv. 8-tand bb, tallbock mm SpeciesCode=PCAB; (Se bild 5.4 MB)
———— 228C01, 1781–1886, D5, +ofullst SpeciesCode=PCAB; (Se bild 7.2 MB)
———— 228C00, 1797–1887, D4, vk SpeciesCode=PCAB; (Se bild 7.2 MB)
———— 228C04, 1809–1887, D10, vk (yttersta 18 osäkra SpeciesCode=PCAB; (Se bild 7.2 MB)