Gavelhärbre från Ribackor (Skansbacken), nu Malmsta, Nås sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juni 2023

Härbret i samband med provtagning i juni 2023.

Den 7 juni 2023 fick jag tillfälle att ta några prover i ett gavellofthärbre som flyttats från Ribackor i Skansbacken till en sommarstuga vid Nåsen i Malmsta, 60.47473, 14.45633. Härbret har nyligen lyfts och reparerats, varvid även knutskallarna, som började bli anfrätta, byggdes in och därför inte kunde undersökas på plats. Inifrån kunde man endast komma åt ett fåtal varv under mellantaket, och ett par prov togs därför i lägre stockvarv från utsidan. Då den nedre delen har halsade knutar med sneda hak, medan ett antal varv i härbrets övre del är blockknutar är det uppenbart att byggnadshistoriken har viss komplexitet. Ur det nedre, ursprungliga timret togs fyra prover i stockarna B 3, B 6, B 10 och B 111 Av dessa visar sig tre av fyra ha yttersta ring från 1720, medan en (B 3) har yttersta fullständig ring från 1718, och fragment av vårveden 1719, men då ytan på detta prov är kraftigt vittrad kan varken uteslutas att en torrtall/vindfälle använts, eller att timringen av de första varven kan ha påbörjats upp till ett par år innan resten av härbret, dock tidigast sommaren 1719. B 3 och B 6 är tallstockar, medan B 10 och B 11 är av gran. Korrelationsvärdena för dessa är mestadels svaga, men pekar enstämmigt mot samma fällningstid. Det ursprungliga härbret timrades således omkring 1721. Stocken B 12, som också är av gran, har raka knutar och nu inte längre använda urtag för tre mellangolvbjälkar, kan trots sina blott 47 ringar säkert dateras med yttersta ring från 1771. Härbret bör således ha timrats om åren runt 1772, och höjdes då antagligen något enstaka varv. Det finns på B-väggens utsida en serie märkningar från | via ||||||||| till X||, medan de blockknutade B 13 och däröver saknar märkning i denna serie, där alltså stocken från 1771 men inte de yngre ingår. Prov togs innifrån i B13 (gran) som visar sig ha yttersta ring från 1855. Man ser i flera fall kraftiga torksprickor i dessa stockar, varför man kan förmoda att de aldrig lämnades att torka i runt skick utan bilades färska vid intimringen som då sannolikt bör ha skett ca 1856, kanske under sommaren innan skörden. I samband med denna höjning kan det återanvända mellangolvet förmodas ha lagts in. Röstena har inte undersökts, men torde vara ursprungliga (1720-tal). Prov togs slutligen också i den utbytta underredsstocken C (bakre gaveln). Det är en toppstock av fur, och gav ett något vittrat intryck och såg ut att kunna ha varit en torrtall med mycket tunna/tynande yttersta ringar. Yttersta ring visar sig vara en ofullständig 1685 års ring.2 Stocken torde härröra från det ursprungliga underredet, rimligen timrat runt 1720, då således en omkring 35 år sedan död torrtall använts. Jag kunde i detta prov mäta ringar tillbaka till 1508, men det är oklart hur många ringar som saknas till märg. Då provet dessutom är från toppstocken, kan trädet därför förmodas ha grott någon gång under 1400-talets mitten eller tidigare.

Härbret har ett sågat brädgolv (1900-tal), men stumpar av de gamla tiljorna bevarade mot frambyggnaden, medan mellantaket är bilat. Antagligen sattes nedre golvet in när det flyttades till nuvarande plats. Det var inte möjligt att provta något av dem. På en av mellangolvstiljorna finns inskuret AOS 1767 (Anders Ols son) och något som kanske skall vara | HA |, med oklar innebörd (någon Hans eller Halvar Andersson eller en Anna med gårdsnamn på H kanske?). 1767 kan inte rimligen härbret ännu haft något mellangolv, utan detta bör ha tillkommit när härbret höjdes ca 1856. Den lilla höjningen med något enstaka varv på 1770-talet gjorde inte härbret så högt att något mellangolv heller då varit meningsfullt. Av fotot från Skansbacken framgår att mellangolvbjälkarnas uppflyttning från varv 12 till varv 13 måste ha skett först när det flyttades till nuvarnade plats, då de nuvarande urtagen i B 13 inte finns på den gamla bilden. Mellangolvet kan således antas vara återanvänt från någon annan byggnad. Då det ursprungliga golvet saknas och väggarna till stor del är täckta av bröstpanel kan härbrets ursprungliga inredning tyvärr inte vidare utredas.

foto: okänd

Härbret (mittersta) i en vy i Ribackor, Skansbacken innan det flyttades till nuvarande plats, kanske här: 60.44868, 14.47488 (Lantmäteriets ortofoto ca 1960).

© foto: Eva Erkers (beskuren)

De ursprungliga knutarna är antingen av dubbelhaks- eller enkelkattstyp med sneda hak/halsningar och medan skallarna eftersträvar rektangulär hjässa och torde, oavsett vilket, kunna betraktas som en 1700-talets övergångsform, genom vilken knutskallarna behållits intakta trots den ganska låga virkeskvalitén.
Stockarna B 11 – B 13 till höger representerar de tre generationernas timmer.
Den undersökta sidan avbildad vid tre tillfällen, innan senaste reparationen, på Skansbacken och i juni 2023. Notera att urtaget i B 13 saknas på den äldre bilden.

Noter

1. B avser vänstra långväggen och numreringen börjar ovanför mushyllan.
2. Under mitten av 1680-talet inträffar på många tallar i Nås med omkringliggande älvsocknar en abrupt tillväxtminskning, och åtminstone i Olvarberget en ganska omfattande skogsdöd. Orsaken är jag när detta skrivs ännu inte säker på, men ett omfattande parasitsangrepp, kanske någon fjärilsart och på sina håll eventuellt i kombination med skogsbränder, är kanske troligast. Jag har dock inte sett fenomenet i något byggnadstimmer från just Skansbacken tidigare.

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PCAB) and
236B00.pos (B 10) dated to 1720 with corr >= 0,21 and with overlap >= 96 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,43  5,11  120   3  based on 7 members
DalarPC  0,43  5,14  120   8  Dalarna, Sweden, Torbjörn Axelson, Bertil Israels  PCAB
HoegsKa  0,41  4,46  103   2  Högs kyrka, Hälsingland               PCAB
swed312  0,36  4,22  120   8  Björbo (and Grangarde), Dalarna, Axelson      PCAB
norw017  0,36  3,74  96   3  Southern Trysil area historical timber       PCAB
JAEMTUA_  0,35  3,76  103   4  Jämtland, historisch  (>5 prov)          PCAB
SelbuPC  0,26  2,93  120   5  Selbu, Trøndelag, Norway, P. Eidem         PCAB
klgr_PCA  0,21  2,23  114   3  Söderakersladan i Grangarde, Dalarna        PCAB

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PCAB) and 
236B01.pos (B 11) dated to 1720 with corr >= 0,24 and with overlap >= 97 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,37  4,23  116  11  based on 6 members
JAEMTUA_  0,38  4,16  104  13  Jämtland, historisch  (>5 prov)          PCAB
DalarPC  0,31  3,51  116  11  Dalarna, Sweden, Torbjörn Axelson, Bertil Israels  PCAB
swed312  0,31  3,47  116   4  Björbo (and Grangarde), Dalarna, Axelson      PCAB
HoegsKa  0,27  2,71  99   7  Högs kyrka, Hälsingland               PCAB
klgr_PCA  0,25  2,80  115   4  Söderakersladan i Grangarde, Dalarna        PCAB
norw017  0,24  2,37  97  11  Southern Trysil area historical timber       PCAB

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PCAB) and
236B02.pos (B 12) dated to 1771 with corr >= 0,41 and with overlap >= 46 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,64  5,50  46  17  based on 6 members
DalarPC  0,68  6,07  46  11  Dalarna, Sweden, Torbjörn Axelson, Bertil Israels  PCAB
swed312  0,68  6,07  46  11  Björbo (and Grangarde), Dalarna, Axelson      PCAB
Kossila  0,55  4,34  46   6  Kossila stabbur                   PCAB
rjd10   0,49  3,71  46  13  Röjden                       PCAB
norw017  0,48  3,63  46  14  Southern Trysil area historical timber       PCAB
JAEMTUA_  0,41  2,97  46  11  Jämtland, historisch  (>5 prov)          PCAB

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PCAB) and
236B03.pos (B 13) dated to 1855 with corr >= 0,41 and with overlap >= 76 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,64  7,19  76  16  based on 3 members
swed312  0,70  8,49  76  28 Björbo (and Grangarde), Dalarna, Axelson      PCAB
DalarPC  0,70  8,42  76  28 Dalarna, Sweden, Torbjörn Axelson, Bertil Israels  PCAB
norw017  0,41  3,85  76   4 Southern Trysil area historical timber       PCAB

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
236B04.pos (B 3) dated to 1718 with corr >= 0,35 and with overlap >= 115 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,46  5,53  115  18  based on 7 members
GagnefSo  0,45  5,36  115  15 Gagnef-Djura (Israels, B. 2007)                    
swed335  0,39  4,56  115  17 Grangarde, Dalarna, T Axelson
SodraDal  0,39  4,55  115   8 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
SolorNor  0,37  4,25  115   5 Solør, sydöstra. Norge (P. Eidem, digitaliserat av Arne Andersson), PI
swed305  0,37  4,22  115  10 Björbo, Dalarna, T. Axelson, PISY, 300m                
KT6465   0,36  4,09  115   2 Tullhus Kristinestad S.Blomkvist
se007   0,35  4,01  115   5 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
236B05.pos (B 6) dated to 1720 with corr >= 0,42 and with overlap >= 86 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,48  4,97  86   7  based on 5 members
BjorboGr  0,47  4,88  86   9 Björbo+Grangärde (=Swed305+material från grangärde), PISY, T. Axelson 
swed305  0,45  4,59  86   7 Björbo, Dalarna, T. Axelson, PISY, 300m                
SolorNor  0,44  4,51  86  13 Solør, sydöstra. Norge (P. Eidem, digitaliserat av Arne Andersson), PI
SodraDal  0,43  4,33  86   7 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
se007   0,42  4,18  86   8 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
236B06.pos (utbytt underredesyll) dated to 1684 with corr >= 0,39 and with overlap >= 176 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,52  8,04  176  18  based on 8 members
swed335  0,51  7,84  176  21 Grangarde, Dalarna, T Axelson
SodraDal  0,49  7,45  176  20 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
FlodaSn0  0,47  7,06  176  15 Floda sn, Dalarna T. A 2006? (annat än swed305, hårt sovrat)     
swed336  0,45  6,68  176  16 Safsnas, Dalarna
swed305  0,44  6,55  176  22 Björbo, Dalarna, T. Axelson, PISY, 300m                
Alvd21   0,44  6,49  176  14 Block of Alvd21
GagnefSo  0,40  5,79  176   5 Gagnef-Djura (Israels, B. 2007)                    
se007   0,39  5,64  176  13 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720

236B 1 Gavelhärbre, fr Skansbacken, nu Malmsta, Nås sn W PISY 236B 2 Sweden Pinus syövestris 1508 1720 236B 3 T.Axelson
———— 236B06, 1508–1684, Underredestock C, utbytt, +ofullst, tynande SpeciesCode=PISY; WaldKante=N; (Se bild 4.7 MB)
———— 236B04, 1603–1718, B3 (utifrån) SpeciesCode=PISY; WaldKante=?; (Se bild 4.7 MB)
———— 236B05, 1634–1720, B6 (utifrån) (tjur innanför) SpeciesCode=PISY; WaldKante=Y?; (Se bild 4.7 MB)
2 1 0.2 0.1 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850

236B 1 Gavelhärbre, fr Skansbacken, nu Malmsta, Nås sn W PCAB 236B 2 Sweden Picea abies 1599 1855 236B 3 T.Axelson
———— 236B00, 1599–1720, B10 SpeciesCode=PCAB; WaldKante=Y; (Se bild 4.7 MB)
———— 236B01, 1604–1720, B11 SpeciesCode=PCAB; WaldKante=Y; (Se bild 4.7 MB)
———— 236B02, 1724–1771, A2 SpeciesCode=PCAB; WaldKante=Y; (Se bild 4.7 MB)
———— 236B03, 1779–1855, B13 SpeciesCode=PCAB; WaldKante=Y?; (Se bild 4.7 MB)