Några tallar på Stora Hundnäsholmen i Närsen, Floda sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, mars 2024
Rosenticka hittades på en granlåga på holmen.
Tog i samband med en paddeltur 5 augusti 2023 några prover från tallar på Stora Hundnäsholmen i sjön Närsen, Floda sn. Avsikten var att få en överblick över skogshistoriken. Skogen ger intryck av att ha höga naturvärden. På en granlåga återfanns rosenticka. Den dendrokronologiska analysen visar att träden i många fall torde ha nått brösthöjd omkring 1850 och då vuxit i öppen terräng. Tillväxten avtar snart, antagligen p.g.s ökande konkurrens, men ökar igen under slutet av 1870-talet, möjligen beroende på gallring i samband med kolning. På Lantmäteriets terrängskuggning syns ett par strukturer som eventuellt kan vara spår efter kolmilor. Finns nästan inga tjärstubbar eller äldre torrrakor. Troligen etablerar sig alltså träden på ganska öppen mark, troligen efter omfattande avverkning, och sedan kolning. Under 1900-talet verkar tillväxten ha varit mestadels ostörd.

Under den osedvanligt kalla och regniga hög- och sensommaren 2023 pågick som synes ännu vårvedsbildningen en vecka in i augusti, när den andra år kan vara avslutad en månad tidigare! Detta kan vara en anlednig att ytterligare nyansera bedömningsgrunden för när under säsongen sommarfällt historiskt virke kan antas vara hugget.

Kommentarer till enskilda provDenna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsmönster

Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
Kronologin väger mot sydost, och visar därmed nederbördskänslighet
Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
Träd 04 nära norra stranden saknar tydlig tendens
Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
Träd 03 på klippa nära södra stranden har mer nederbördskänslighet

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 238A_pisy.fil and
swed335 (Grangärde) dated to 2012 with corr >= 0,31 and with overlap >= 46 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,64 10,45  160  20  based on 12 members
238A04b  0,72  8,41  68   7  1876-1944 
238A03b  0,52  5,61  85  14  1858-1943 
238A01b  0,51  6,56  126  18  1862-1988 
238A05a  0,46  6,47  160  16  1852-2022 
238A05b  0,45  6,38  160   7  1852-2022 
238A02a  0,45  5,69  133   2  1879-2022 
238A00b  0,43  4,14  76   8  1859-1935 
238A03a  0,43  5,82  151   7  1861-2022 
238A04a  0,43  5,50  136   5  1876-2022 
238A02b  0,39  2,78  46   8  1878-1924 
238A01a  0,33  4,00  129  14  1862-1991 
238A00a  0,31  3,99  154   6  1858-2022 +ofullst

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

238A 1 Stora Hundnäsholmen i Närsen, Floda sn W PISY 238A 2 Sweden Pinus sylvestris 215m 1852 2022 238A 3 T.Axelson
———— 238A02b, 1878–1924, (Se bild 7.6 MB)
———— 238A00b, 1859–1935, (Se bild 7.6 MB)
———— 238A03b, 1858–1943, (Se bild 8.3 MB)
———— 238A04b, 1876–1944, (Se bild 8.3 MB)
———— 238A01b, 1862–1988, (Se bild 7.6 MB)
———— 238A01a, 1862–1991, (Se bild 7.6 MB)
———— 238A05a, 1852–2022, (Se bild 8.3 MB)
———— 238A05b, 1852–2022, (Se bild 8.3 MB)
———— 238A00a, 1858–2022, +ofullst (Se bild 7.6 MB)
———— 238A03a, 1861–2022, (Se bild 8.3 MB)
———— 238A04a, 1876–2022, (Se bild 8.3 MB)
———— 238A02a, 1879–2022, (Se bild 7.6 MB)