Stuga, Djura (Leksands sn.), Dalarna
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, november 2011

Prov DjBC03. Notera avsaknaden av blånad och sprickornas koncentration till långdraget (urtaget på undersidan)

Den 20 november fick jag sågade prov ur tre stockar, som sågats av i samband med flyttning av ett fönster i gamla stugan/bostadshuset på Djura Björkåkersvägen 28, . Proven är alltså hämtade ur nedervåningens västvägg. Byggnaden angavs vara flyttad från Fors by, ca 1 km söder om Djura, möjligen på 1880-talet. Alla tre proven var från tätvuxna tallstockar av hög kvalité. Två av proven kan dateras exakt till vintern 1861/62, medan det tredje endast utvecklat mikroringar under dess sista decennier före fällning varför dateringen för denna stock endast kan anges till efter 1854, men det finns knappast någon anledning att anta att den inte skulle vara samtida med de övriga stockarna.1

Årsringar kunde i de tre proven mätas för perioden 1667 - 18612, och korrelationsvärdena mot referenskurvorna var i två fall utomordentliga (t>8.5) och i ett fall rimligt (t>5.5).3

Avsaknaden av insektsgnag och splintblånad visar att stockarna barkades snart efter fällning och sprickornas fördelning till i huvudsak långdraget visar att detta - och därmed knutarna - gjordes innan virket torkat (alltså sannolikt våren 1862, kanske när ljuset återvänt och innan vårbruket börjat?). Stocksidorna bilades däremot efter att timmerstommen torkat, säkert i samband med upptimringen på dess avsedda plats. Bilningen måste nämligen ske med stocken liggande "på rygg" (med långdraget upp), för att det inte ska bildas fickor, som fångar upp regnvatten. När färdigställandet skett vet vi inte, men tidigast samma höst, eller kanske något år senare.

Virket tycks inte vara hämtat ur ett likåldrigt bestånd, utan antingen ur olika bestånd eller ur ett olikåldrigt.

Noter

Noter

1. I DjBC01a (provet med största diametern) mättes ringar för 1674-1847 men ytterligare minst sju ringar kan konstateras i mikroskop. När ringbredden som här i stort sett sammanfaller med cellstorleken är det vanligt att det finns ett antal år utan synlig representation.
2. prov nr 1: 1674-1847 (största), nr 2: 1667-1862, nr 3: 1737-1862 (det jag kapade själv). Märgen ligger 1-2 år innanför äldsta ring. Eftersom det är okänt hur högt upp på trädstammen proven är tagna tillkommer ett okänt antal ringar ner till tiden för trädets groddtid - fler för proven nr 2 och nr 3 än för nr 1. Träden var dock knappast likåldriga när de fälldes
3. Prop2yrs-normalisering. T-värden över 6.5 kan anses helt säkra för enstaka prover, medan värden över 5 daterar om provets kontext erbjuder kompletterande stöd för dateringen, vilket är fallet här. Se Axelson & Larsson: What is a good TTest value

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between samples in DjBC0.fil and
SödraDal dated to 2005 with corr >= 0.47 and with overlap >= 124
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
     Corr  Test  lap
all...  0.68 12.76  194  based on 4 members
DjBC02a  0.58  9.96  194  1667-1861 vk
DjBC02b  0.56  9.46  194  1667-1861 vk men yttersta otydliga
DjBC01a  0.56  8.75  173  1674-1847 +>7 (75 mätta splint)
DjBC03a  0.47  5.90  124  1737-1861 vk

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860

DjBC0 1 Djura PISY DjBC0 2 Sweden Pinus sylvestris 200m 6037N1460 1667 1861 DjBC0 3 T. Axelson
———— DjBC01a, 1674–1847, +>7 (75 mätta splint)
———— DjBC02a, 1667–1861, vk
———— DjBC02b, 1667–1861, vk men yttersta otydliga
———— DjBC03a, 1737–1861, vk