Två stora stockar vid ingången till Floda hembygdsgård
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juni 2010

Vid ingången till Floda gammelgård i Dala-Floda 60.50706, 14.80636 , ligger två grova tallstockar, som enligt uppgift vuxit vid Kläbergets fäbod 60.545, 14.586, troligen desamma som omtalas av Forsslund, där den ena tallen finns avbildad (foto 1920).1 Delar av dem används som grindstolpar i omedelbar anslutning.

Av de fyra proven ur de två stockarna har tre av dem en yttersta ofullständig ring från 1931. Trots att ytan är vittrad, bör det gå att konstatera att båda träden levde när de fälldes sommaren 1931. Det ena trädet är ihåligt. I detta har ringar kunnat mätas tillbaka till år 1700, men provet togs genom vallningsved, och träffade inte optimalt. Omkring 15 ringar missades. En skada som ledde till röta och att trädet så småningom blev ihåligt bör därför ha inträffat före 1685. Båda proven togs i ungefär samma vinkel, och några tydliga indikationer på brand kan inte ses i just denna vinkel.

I den andra stocken togs två prov, ett från vardera sidan. På den sidan som vätter mot norr håller ytveden på att falla av. Troligen är detta relaterat till en brandskada. Yngsta ring i detta prov är en ofullständig ring från 1849. Före ca 1850 och i synnerhet före 1847 är veden i provet från motsatt sida synnerligen kådrikt (genomdränkt). Detta indikerar en brand åren omkring 1850, men utifrån proven går det inte att säkert säga när den inträffade. 1778-1780 är ringarna mycket asymmetriska och ganska kådiga – i det ena provet saknas en årsring, mest troligt för året 1777 eller 78, vilket antagligen är orsakat av brand mellan 1776 och -78. Det bör alltså ha brunnit i det aktuella området åtminstone tre gånger under talarnas levnadstid: runt 1685, runt 1777 och runt 1849. Efter 1733 ökar tillväxten på ena sidan stammen av okänd anledning. Runt 1905 är veden extremt tätvuxen, mest troligt på grund av ökad konkurrens.

I det prov som innehåller den äldsta ringen, missades märgen med ca 25 mm, vilket bör innebära ca 10-20 ringar. Äldsta mätta ring är från 1665 och märgen vid denna höjd (uppskattningsvis ca 3 meter om en grindstolpe tagits ut under denna stock) bör alltså vara från omkring 1650 +/- 5 år. Trädet bör därmed ha grott under förra delen av 1600-talet, och fälldes därmed vid en ålder av omkring 300 år.

Noter

1. Karl-Erik Forsslund: Med Dalälven från källorn till havet, Floda s. 12-13
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 2 1 0.2 0.1 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930

FGts 1 Floda Gammelgård, Dalarna PISY FGts 2 Sweden 350m 6032N1435E 1665 1930 FGts 3 T.Axelson FGts #### 2 big trunks laying at the entrance of Floda Gammelgård, but taken from Kläberget. FGts #### 60º32'N, 14º35'E
———— FGts2a, 1673–1848, +1 ofullst (ej vk) (Se bild 6.9 MB)
———— FGts2b, 1665–1930, + ofullst (Se bild 6.9 MB)
———— FGts1b, 1700–1930, + ofullst yttersta. + ca 15 innersta ringar till hålighetens början=ljud (Se bild 6.9 MB)
———— FGts1a, 1718–1930, +ofullst ytterst (Se bild 6.9 MB)