Loftbod från Jansbrända, Grangärde socken
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juni 2011


Den 21 juni 2011 tog jag med tillväxtborr tre prov för dendrokronologisk datering i Loftboden från Jansbräda (60.23889, 14.75) nu på Grangärde hembygdsgård, 60.22, 14.96853. Proven togs ur stockarna B3, B4 och B5, alltså i östra gaveln på nedre våningen. Alla prov har vankant, men två av proven har problematisk ytved. Det bästa provet är från stock B3, och har yttersta ring från 1789. Provet ur stock B4 har blånad splintved och yttersta ring från 1787, vilket kan tolkas som att trädet varit dött (t.ex vindfälle eller torrtall) en tid innan det användes. Det tredje provet har en mycket tynande tillväxt efter 1754, vari kan urskiljas minst 27 årsringar, men det torde representera fler än 27 år, genom att ett okänt antal osynliga ringar torde finnas. Yttersta ring på detta prov dateras därför till tidigast 1781. Om dessa tre stockar är representativa för hela byggnaden, bör den vara byggd ca 1790 och virke som redan varit dött eller på väg att dö har utnytjats. Detta kan vara ett tecken på att brukaren inte kunnat välja virke fritt, utan fått det anvisat åt sig.

Det kan noteras att det finns ett ljud (kanske brandskada) i provet ur B3 från sommaren 1747, och en kraftig tillväxtökning, p.g.a friställning, i provet ur B4 efter 1725.
Loftbod från Jansbrända byggd ca 1790.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780

GRHD 1 Loftbod fr Jansbrända, nu Grangärde Hembygdsgård PISY GRHD 2 Sweden Pinus sylvestris 250m 6014N1444E 1664 1789 GRHD 3 T. Axelson GRHD #### 60º13'12"N, 14º58'6.7"E
———— GRHD3a, 1674–1781, B5, (Vk) tynande, yngsta 27 ringarna innehåller troligen fel (Se bild 3.2 MB)
———— GRHD2a, 1664–1787, B4, vk men blånad splintved (Se bild 3.2 MB)
———— GRHD1a, 1686–1789, B3, Vk (Se bild 3.2 MB)