Ligghärbre i Säl, Gagnefs sn

Dendrokronologisk undersökning
av Torbjörn Axelson, december 2016 (okt 2023)

Byggnaden nu daterad till ca 1616.

Den 31 oktober besökte jag Säls fäbod och tog borrprov för dendrokronologisk analys i några byggnader. En av dem var det numera inredda "ligghärbre" som finns på Storperes, 60.50011, 15.0503. Byggnaden finns avbildad i Forslund, då på sin tidigare plats och kallas där Linds liggherbre (1635).1 Boden är inredd, varför all provtagning var hänvisad till utsidan. Sidorna B och C var så vittrade att några meningsfulla prov där inte kunde tas. Jag avstod också från att ta prov i vägg A, då provtagning där kunde ge fula märken till begränsad eller osäker nytta. Fyra prov togs istället ur den mest välbevarade väggen, D, nämligen ur stockarna D5, D6, D9 och D10. Denna vägg är mycket sannolikt en gammal mellanvägg i en ursprunglig dubbelbod. A- och C-väggarnas knutskallar genom D-väggen är oformliga och i det senare fallet mycket långt utskjutande. Bakväggens översta stockar har en arbetad avslutning över B-väggen, medan de över D-gaveln avslutas helt utan finess. Att boden kapats av förklarar också väl asymetrin med ursprunglig frambyggnad endast på ena sidan – den saknas även på fotot i Forsslund, och är alltså mycket sentida – och dörrens placering. Avkapningen verkarha skett med hjälp av yxa och bör därmed ha skett senast under 1800-talets första tre fjärdedelar. Av fotot hos Forsslund framgår att väggen även efter dennna avkapning var skyddad. Proven är trots det vittrade i ytan, och det är därför svårt att fastställa den exakta tidpunkten för när träden fälldes, särskilt som det nog inte heller helt kan uteslutas att stockarna varit skavda. Yttersta, fragmentariskt bevarade ring är emellertid för två av proven den för 1615 (D6, D9), ett har 1614 (D10) och ett 1613 (D5). Tätheten i ytveden är bara en till två ringar per milimeter, vilket gör att inte särskilt många bör saknas. Virket är alltså fällt tidigast vintern 1615-16, men något år senare kan inte med säkerhet uteslutas och boden bör ha timrats omkring 1616 eller något senare.

Noter

1. Forsslund, K-E: Med Dalälven från källorna till havet. Del 2, Väster-Dalälven, Bok 10, Mockfjärd och Södra Gagnef. - 1928 s.61-63Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/ . En PDF-version finns.

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610

GSalA 1 Byggnad, Säl, Gagnef sn, Dalarna PISY GSalA 2 Sweden Pinus sylvestris 6030N1503E 1522 1615 GSalA 3 T.Axeson GSalA #### 60.50008 , 15.05025 GSalA #### CDendro=7.8.1 Dec 23 2014; LicencedTo=Torbjörn Axelson;
———— GSalA0, 1538–1612, +fragm? (Se bild 4 MB)
———— GSalA3, 1523–1614, (Se bild 4 MB)
———— GSalA2, 1530–1614, +>0 (vittrad) (Se bild 4 MB)
———— GSalA1, 1522–1615, DistanceToPith=6,2; YearsToPith=0; Radius=102,912; CalcRadius=Yes; (Se bild 4 MB)