Skogen vid andaktsplatsen vid gamla Prästhyttan, Grangärde - Dendrokronologisk analys
av Torbjörn Axelson, maj 2011


Inför "Kyrka utan tak"-högtidligheten 28-29 maj 2011, tog jag med tillväxtborr 25 maj, tre prov ur träd och låga vid andaktsplatsen "Ekoτemplet", 60.21583, 15.05806. Syftet var att kunna ge ett litet bidrag till det skogshistoriska perspektivet på platsen.
Platsen är i huvudsak bevuxen med äldre granskog med inslag av tall, och markvegetationen utgörs till stor del av hus- och väggmossa. Enligt FMIS Grangärde 351:1 drevs prästhyttan av kyrkoherden i Grangärde under perioden 1640-1830. Dessförinnan var där en fäbod, "Wimmelbäcken". 1830 flyttades verksamheten till Vännebo. Det kan antas att skogen under brukstiden var hårt utnyttjad, och antagligen inte innehöll några gamla träd.

Dendrokronologiska iaktagelser: Lågan var tills mycket nyligen en torrtall, kanske omkullknuffad i samband med platsens iordningsställande. Provet har yttersta fullständiga ring från 1977, och en delvis och otydlig från 1978. De sista levnadsåren var den något tynande. Torrtallen med en barklös diameter av ca 30 cm i brösthöjd, har alltså stått död i drygt 30 år, innan den föll. De andra båda träden, en gran (ca 35 cm) och en tall (ca 40 cm) var båda levande och hade således yttersta ring från 2010, med en antydan till påbörjad ring för 2011 i tallprovet. Tyvärr träffades inte märgen i något av proven varför trädens exakta ålder i brösthöjd måste beräknas. Innersta mätta ring i provet ur lågan är från 1846, och ytterligare ca tre ringar bör återstå till märgen. Trädet passerade därmed brösthöjd ca 1843. Den levande tallen har innersta mätta ring från 1842, och där fattas ca 1-2 ringar in till märg. Detta träd nådde således brösthöjd ca 1840. Granen har innersta mätta ring från 1853, men här saknas minst 10, kanske upp till 15 ringar till märg. Granen nådde därmed också brösthöjd åren omkring 1840.

Vi kan alltså konstatera att den nuvarande skogen tycks ha etablerats i samband med att bruksverksamheten upphörde 1830 och förmodligen genom medvetna åtgärder, eftersom en låg ungskog fanns på platsen 1840.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

GrEkoT 1 EkoTemplet,Andaktsplats vid g.Prästhyttan,Grangärde PISY GrEkoT 2 Sweden Pinus sylvestris 200m 6012N1503E 1842 2010 GrEkoT 3 T. Axelson
———— GrEkoT0a, 1846–1977, +1 tynande? Fallen torraka vid andaktsplatsen. +ca 3 innersta (drygt brösthöjd?)
———— GrEkoT2a, 1842–2010, PISY rec. +1-2 innersta i BH
2 1 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

GrEkoT 1 EkoTemplet,Andaktsplats vid g.Prästhyttan,Grangärde PCAB GrEkoT 2 Sweden Picea abies 200m 6012N1503E 1853 2010 GrEkoT 3 T. Axelson
———— GrEkoT1a, 1853–2010, PCAB. rec äldre gran vid andaktsplats