Norra flygeln, Grangärde prostgård, 60.26011, 14.97938

Denrokronologisk undersökning gjord på prov tagna med tillväxtborr den 27 april 2005, då vinden var åtkomlig genom ett hål i yttertaket, som tillfälligt tagits upp i samband med reparation. Man kunde då konstatera att bygganden utökats med ca 2 meter åt öster. På den äldre delen ligger ett spåntak, medan utbyggnadens tak var gjort av pärlspånt under teglet. Samtliga undersökta stockar är av tall.

I bjälklaget togs prov ur fyra stockar GrPnf11-14. Sista tillväxtår för dessa stockar är 1765. Prov togs också ur två takåsar GrPnf15-16, av vilka den ena (15) kunde dateras till 1765 (yttersta ringen skadades dock och kunde inte mätas). Den andra stocken kunde inte dateras.

Ett prov togs i den gamla östra gaveln, av liggtimmer, som nu är en inre stödvägg på vinden (GrPnf17) med sista mätta årsring från 1765. Om detta också är yttersta ring, kan dock inte med full säkert fastställas, men inget talar emot det.

Prov togs även i två takåsar i den utbyggda östligaste delen (GrPnf21-22). Tyvärr skadades det ena provet, så att vankant bara finns i ett av proven (21a). Yttersta ring i detta prov är från 1898.

En ytterligare iakttagelse som kan göras är att timret i den äldre delen delvis är rödfärgat. Man bör därför tänka sig att huset ursprungligen haft en rödfärgad timmerfasad. Då brädorna i den nuvarande väggpanelen inte är parallellt kantade, kan man vidare anta att denna är från mitten av 1800-talet eller tidigare.

Av detta kan man dra följande stutsatser: Bygganden är uppförd omkring 1766, och utbyggdes något åt öster, troligen år 1899 eller där omkring. Senast vid detta tillfälle försågs det tidigare spånklädda taket också med tegel.Torbjörn Axelson 2005-05-02

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760

———— GrPnf15a, 1704–1763,
———— GrPnf15b, 1704–1764,
———— GrPnf17a, 1685–1765,
———— GrPnf11a, 1694–1765,
———— GrPnf14a, 1698–1765,
———— GrPnf13a, 1701–1765,
———— GrPnf12a, 1720–1765,
2 1 1840 1850 1860 1870 1880 1890

———— GrPnf22a, 1834–1896,
———— GrPnf21b, 1836–1896,
———— GrPnf22b, 1833–1897,
———— GrPnf21a, 1836–1898,