Lada/bod i Gässtjärnsberget, Gagnefs sn.
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2011

Den undersökta boden. Vägg A (dörrgavel) och D.

Den nionde oktober begav jag mig till Gässtjärnsbergets fäbodar i Gagnefs socken, söder om Mockfjärd, nära gränsen till Floda sn för att undersöka en bod/lada, som från början kanske varit en stuga, . De nedre varven är av kluvor, med utsidan bilad och vänd utåt. De övre stockarna är av mestadels ganska frodvuxet timmer. Knutarna är av enkelkattstyp med raka hak. Dörröppningen har välgjorda stjärtgåtar och ljusinsläppen på vägg B och C saknar gåtar. Golvet är av kluvor, men bedömdes inte lämpliga för provtagning. Prov togs ur tre av väggkluvorna C5, D4 och D5. D4 och D5 är från samma stam, och har vankant, eller mycket nära vankant från 1851 respektive 1852. Provet ur C5 har skadad splintved och kan bara dateras "efter 1777", men kan vara från samma träd som de båda andra. Övriga stockar som provtogs är D6, D7, A8 (röstmoder) samt åsen närmast vägg D. De båda förra av gran, de senare av tall. Även om de är frodvuxna och i de flesta fall egentligen innehåller för få ringar för att ge säkra dateringar, så pekar de alla så entydigt på samma år, att dateringen är att betrakta som helt säker. Sista fullständiga ring är i samtliga dessa fall från 1859, med en liten kant påbörjat vårved för 1860 på samtliga prover. Fällningsdatum för de då levande träden kan därmed fastställas till ungefär början av juni 1860 - alltså med all sannolikhet i samband med buffringen.

Tolkningen är att kluvorna framställdes av minst en1, då sedan knappt 10 år död, torrtall,2 och att man (åtminstone) i övrigt använt frodvuxet virke antagligen vuxet nära byggplatsen, som inte var så lämpligt för de nedre, mer utsatta varven. Tidpunkten för timringen kan antyda en viss brådska att få byggnaden funktionsduglig, och användningen av kluvor gjorde att färre varv behövde timras än vad som hade varit fallet om rundvirke använts. Svårigheten att transportera tunga timmerstockar på barmark, kanske också medverkade till att valet föll på torrtall, som väger mindre än motsvarande färska stockar.

Noter

1. Någon egentlig bedömning av virkesåtgången har inte gjorts, men det förefaller troligt att mer än en torrtall gått åt. Därtill kommer golvtiljorna, som möjligen också är av tidigare dött virke.
2. Det finns av täljyxan genomskurna insektsgångar ca en cm in i splintveden på flera av kluvorna, som bör ha gnagts innan trädet fälldes men efter att det dött.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Tall

Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between the samples in Ihl0-PISY and BjörboGr
dated to 2004 with corr >= 0.42 and with overlap >= 18
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over
     Corr  Test  lap
Ihl06a  0.66  4.08  24  1835-1859 A8 (röstmoder) vk+vår. PISY
Ihl07a  0.64  3.35  18  1841-1859 D-ås vk+vår. PISY
Ihl01a  0.56  7.20  113  1664-1777 C5. ej vk
Ihl03a  0.46  6.68  170  1682-1852 B5 vk? (yttersta ofullst?)
Ihl02a  0.42  6.10  181  1670-1851 B4 vk 

Gran

Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between the samples in Ihl0-PCAB.fil and swed312
dated to 2005 with corr >= 0.35 and with overlap >= 30
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over
     Corr  Test  lap
Ihl05a  0.55  3.48  30  1829-1859 B7. PCAB vk+vår
Ihl04a  0.40  3.25  59  1800-1859 B6 PCAB +vår

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850

Ihl0 1 Gässtjärnsberget, Gagnef sn, Dalarna PISY Ihl0 2 Sweden Pinus sylvestris 280m 6026N1445E 1664 1859 Ihl0 3 T. Axelson Ihl0 #### 01-03 är kluvor, sannolikt av torrtallar. åtminstone 02 och 03 (ev även 01) från samma träd.
———— Ihl01a, 1664–1777, C5. ej vk (Se bild 5.8 MB)
———— Ihl02a, 1670–1851, D4 vk (Se bild 5.8 MB)
———— Ihl03a, 1682–1852, D5 vk? (yttersta ofullst?) (Se bild 5.8 MB)
———— Ihl06a, 1835–1859, A8 (röstmoder) vk+vår. PISY (Se bild 5.8 MB)
———— Ihl07a, 1841–1859, D-ås vk+vår. PISY (Se bild 5.8 MB)
2 1 0.2 1810 1820 1830 1840 1850

Ihl0 1 Gässtjärnsberget, Gagnef sn, Dalarna PCAB Ihl0 2 Sweden Picea abies 280m 6026N1445E 1800 1859 Ihl0 3 T. Axelson Ihl0 #### Lite vårved för 1860. Träden fällda samtidigt, i början av juni +/- någon vecka.
———— Ihl04a, 1800–1859, D6 PCAB +vår (Se bild 5.8 MB)
———— Ihl05a, 1829–1859, D7. PCAB vk+vår (Se bild 5.8 MB)