Pittes lau, en rundtimmerlada vid Heo, Forsen, Floda sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, december 2018

Pittes lau med väggtimmer från ca 1763 (foto 3 mars 2007).
Baksidan. Golv från ca 1813, röste och åsar från ca 1891 (foto 27 dec 2018).
Pittes lau, 60.46637, 14.64694, är en större rundtimmerlada som står och lutar sig mot en gran vid vägen ovanför Heo mot Käringforsen till. Den hör till de första byggnaderna jag daterade när jag började med dendrokronologin 2002, och den har tilldragit sig mitt intresse nu och då. Den 27 december 2018 beökte jag den igen i avsikt att förbättra dokumentationen och jag tog då också ytterligare sex borrprover. Ladans inre mäter 3.1 × 4.1 meter och långsidan har 20 varv. Golvet är av klovor och under takplåten finns ett av pärttak. Dörren sitter på gaveln till höger, alltså mot vägg D och är tio varv hög. De korta stockarna i A hålls samman av ett inspräkt svärd, och på motsvarande sätt sitter ett svärd inspräkt genom ändarna på D-väggens oknutade ändar. Väggrimret har vänts men är måttligt väderbitet på insidan. Röstena är dymlade och av timmer som ger ett avvikande intryck med tydliga brandljud. De tre åsarna och väggbanden torde vara samtida med röstena.

Prov hade tidigare tagits i stockar i vägg D och dess syll. Nu togs tre nya prov i vägg B (södra långsidan), ur stockarna D5, D6 och D11, där D5 och D11 är tall med en sista tydlig ring för 1762. Provet ur D6 är av gran och trots endast 42 ringar ger det en sannolik datering av yttersta ring till 1760, men ytan är lite vittrad och det skulle kunna vara torrgran. Väggtimret torde alltå vara fällt vintern 1762/63.1 Prov togs ur bakgavlens röstmoder (C21) och ur en stock i röstet ovanför (C23). Dessa är av tätvuxen tall med en tydlig yttersta ring från 1890. Prov togs också i en golvtilja genom borrning uppifrån, men utan möjlighet att inspektera ytveden där borren gick ut. Detta prov, också av tall, har en yttersta vittrad ring för 1808 och torde kunna antas vara samtida med syllen som tidigare daterats med yttersta ring för 1812.

Ett skakigt försök att fotografera barkborrens gnag med tillväxtborret (yttre Ø 9mm) som stöd. Även gnag med flera modergångar finns på stockar intill. Kvisten visar att det är en topp och alltså tunnbarkig ved.

På insidan av vägg B, alltså södra sidan, finns insektsgnag efter vad jag bedömer vara skarptandad barkborre Ips acuminatus med sina långa ganska grova modergångar och glest fördelade ganska korta larvgångar. Provet i D11 togs intill ett sådant gnag och den underliggande splintveden är kraftigt blånad, såsom förväntas med denna art. Eftersom skarptandad barkborre helst angriper solbelyst färskt virke med tunnbarkig tall, bör tolkningen bli att vad som nu är insidan bör då (sommaren 1763) ha varit en obarkad utsida i ungefärligt söderläge. Väggen bör ha varit upptimrad när angreppet skedde och således före midsommaren 1763.2 Tre byggnadsfaser kan alltså ursikljas:

Några ristade årtal eller namnskiffer har jag inte kunnat upptäcka. Eftersom ladan står på det område som tilldelades Litt V, vid Storskiftet,3 kan man anta att det var Olof Andersson 1734-1813, gift 1762 året efter att hans far dött, som byggde den och hans son Anders Olsson f. 1762, som efter storskiftet flyttade den till dess nuvarande plats.4

Noter

1. Min tidigare datering av ladans väggtimmer till "1762 eller något senare" kan alltså justeras till ca 1763
2. B. Ehnström & R Axelsson: Insektsgnag i bark och ved, SLU 2002, s.389 (Skarptandad barkborre)
3. Storskifte, 20-flo-19, 1812-02-07, s.3
4. Synoptisk sammanställning av husförhörslängderna 1664-1806 för Ovanmejdan-Forsen-Handbacken


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples and SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,40 and with overlap >= 74 

         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,66 12,78  218  52  based on 7 members
HEOA2b  0,74  9,22  74   8  1687-1761 
HEOA3b  0,52  6,89  130  19  1682-1812 
HEOA50  0,64  7,21  77   9  1684-1762 B5. 0-ring conj
HEOA52  0,68  8,09  77   5  1685-1762 B11, blånad - borrad vid barkborregnag
HEOA53  0,40  5,70  177  19  1712-1890 C21- röstmoder
HEOA54  0,62 11,30  207  24  1672-1890 C23 (rm+2) parti med grötiga ringar antagligen brand
HEOA55  0,58  8,08  132  25  1676-1808 Golvtilja. osäker ytved- borrad innifrån och ut utan insp.möjl


Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references and HEOA51.pos
dated to 1760 with corr >= 0,40 and with overlap >= 41 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,63  5,08  42   4  based on 7 members
swed312+  0,64  5,21  42   7 Bjorbo (and Grangarde)+Svardsjo, Dalarna      PCAB
DalarPC  0,61  4,90  42   2 Dalarna, Sweden, Torbjörn Axelson, Bertil Israels  PCAB
swed312  0,61  4,90  42   2 Björbo (and Grangarde), Dalarna, Axelson      PCAB
klgr_PCA  0,54  3,99  41   6 Söderakersladan i Grangarde, Dalarna        PCAB
JAEMTUA_  0,49  3,55  42   2 Jämtland, historisch  (>5 prov)          PCAB
GRHE-pca  0,41  2,86  42   2 GRHEpc 1 Svalbod fr Nittten, nu Grangärde hbg    PCAB
SelbuPC  0,40  2,79  42   1 Selbu, Trøndelag, Norway, P. Eidem         PCAB
Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890

HEOA 1 Pittes lau, Heo, Forsen, Floda sn,W PISY HEOA 2 Sweden Pinus sylvestris 220m 6027N1439E 1672 1890 HEOA 3 T. Axelson HEOA #### 60.46637,14.64694
———— HEOA2b, 1687–1761, väggtimmer D
———— HEOA50, 1684–1762, B5. 0-ring conj (Se bild 6.7 MB)
———— HEOA52, 1685–1762, B11, blånad - borrad vid barkborregnag (Se bild 6.7 MB)
———— HEOA55, 1676–1808, Golvtilja. osäker ytved- borrad innifrån och ut utan inspektionsmöjlighet (Se bild 6.7 MB)
———— HEOA3b, 1682–1812, Syll
———— HEOA54, 1672–1890, C23 (rm+2) parti med grötiga ringar antagligen brand (Se bild 6.7 MB)
———— HEOA53, 1712–1890, C21- röstmoder (Se bild 6.7 MB)
2 1 0.2 1720 1730 1740 1750 1760

HEOA 1 Pittes lau, Heo, Forsen, Floda sn,W PCAB HEOA 2 Sweden Picea abies 220m 6027N1439E 1718 1760 HEOA 3 T. Axelson HEOA #### 60.46637,14.64694
———— HEOA51, 1718–1760, D6, PCAB (Se bild 6.7 MB)