Dendrokronologisk datering av Hindéngårdens lillstuga på Gåsholmen, Björbo.

Virkesprover för dendrokronologisk analys (tidsmässig årsringsbestämning) insamlade 9/8-2002 vid byggarbetsplats Hindéngårdens lilla stuga på Gåsholmen, Björbo, 60° 27' 14.7" N, 14° 43' 35" E. Samtliga av Tall.

Nio prover insamlades, som kunde fördelas i tre grupper. Den största gruppen bestod av avsågade knutskallar (prov 2-7). Dessa saknade tyvärr alla vankant (gränsytan mellan ved och bark), varför exakt fällningsår inte kan fastställas för dessa stockar. Sista kvarvarande årsring på dessa prov fördelar sig mellan 1817 och 1831. De prov med äldsta yttersta årsringarna, har alla mycket smala ringar, varför dessa 14 år endast innebär att någon eller några millimeter trä saknas. På de prov som bevarat flest årsringar avslutas med någon eller några lite kraftigare ringar, varför man nog kan gissa att det inte är särskilt många ringar som där huggits bort (Träden har fått bättre förutsättningar de sista åren, kanske genom en markbränning, för att göra träet fetare och därmed hållbarare, något som kan anas på alla dessa prov, utom möjligen Hind5). Stugans väggtimmer bör således kunna antas vara fällt ganska få år efter 1831. Jag finner det mindre troligt att mer än 10 ringar skulle saknas på provet med yngsta bevarade ring (1831).

Provet Hind1 kommer från en knappt meterlång timmerbit, som vid tillfället användes för att palla under en byggnadsställning. Osäkerhet rådde vid tillfället om huruvida denna stock var tagen ur den aktuella stugan, eller någon annan stans ifrån. Vankant finns, och sista årsring kan dateras till 1743. Detta virke kan alltså konstateras härröra från en betydligt äldre byggnad, vars timmer dock mycket väl kan ha återanvänts i denna stuga.

Proven Hind8 och 9 bestod av senare inlagda bottensyllar, som vid provinsamlingstillfället kluvits upp till brännved. Vankant finns. Åtminstone ett av träden fällda 1928-29, det andra kanske samma år, men dateringen osäker.

Slutsats: Stugan torde ursprungligen vara timrad på 1830-talet, eller möjligen några år in på 1840-talet, tidigast dock 1832, emedan timret är fällt efter sommaren 1831. Om stocken från 1743 kommer från denna stuga, så har delar av ett äldre hus timrats in. Reparation har gjorts troligen 1929 eller 30. (Kan det vara vid den reparationen som den välhuggna stensockeln kom till?)

Förteckning över insamlade, uppmätta och daterade prov från Hindéngårdens lilla stuga (årtal för uppmätta årsringar inom parentes): Hind1 (1633-1743), Hind2a (1653-1830), Hind3 (1641-1817), Hind4 (1652-1818), Hind5 (1701-1831), Hind6 (1717-1819), Hind7 (1661-1828), Hind8 (1848-1928), Hind9 (1845-1928)

Torbjörn Axelson 2002-08-10


Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830

0000 1 Gåsholmen Björbo, central Dalarna, Sweden PISY . 0000 2 SWEDEN Scotch pine 200-350M 6027 1444 1634 1831 . 0000 3 Torbjorn Axelson, Bjorbo, Sweden .
———— Hind1, 1634–1743,
———— Hind3, 1641–1817,
———— Hind4, 1652–1818,
———— Hind6, 1717–1819,
———— Hind7, 1660–1828,
———— Hind2, 1653–1830,
———— Hind5, 1701–1831,