Resterna av "skogskoja" vid Hultmyran
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juni 2009

Kojruinen från nordväst
Söder om Flåtjärnsvägen öster om sjön Orsen i Björbo, 60.36722, 14.69556

I ett kvarlämnat bestånd med en del äldre, stora tallar återfinns resterna av en knuttimrad koja. Den hade ingång på i norra änden av västra sidan, och ett fönster på södra sidan. Norra väggen har bestått av en jordvall, med stående klovor. och en eldstad. Knutarna är relativt komplicerade dubbelhaksknutar, med sneda trösklar. Timret är mycket dåligt men prov kunde tas med tillväxtborr ur tre stockar på västra utsidan i stockarna A3 (Ors03), A4 (Ors01), A5 (Ors02). I en av dessa (Ors02 ur A5) skadades dock vankanten, men är av allt att döma samtida med A3 där yttersta ring är från 1914. I den tredje stocken (A4) finns en ej färdigbildad ring för 1897. Tolkningen bör vara att timret fälldes vintern 1914-15, men att då även användes minst en torrtall. Kojan byggdes antagligen 1915.

Runt kojruinen finns några grova tallar. Prov togs även ur tre av dem. De äldsta ringarna är från 1839 (Ors06a), 1845 (Ors07a) och 1871 (Ors05a), där märgen i brösthöjd växte ca 1836 i åtminstone Ors06, utan, med viss felmarginal, också på de båda andra undersökta träden. Ors06 och delvis 07 har vuxit åtminstone relativt fritt som unga (förhållandena för Ors05 framgår ej ur provet, då det tillgängliga 25 cm långa borret ej nådde in). Det torde därför kunna misstänkas att föryngringen skett efter en brand under kanske förra hälften av 1820-talet. Tidpunkten kan eventuellt fastställas genom eventuella brandspår i de äldre stubbar som finns i närheten.

Alla tre träden uppvisar en mycket kraftig tillväxtökning som börjar omkring 1917 med kulmen omkring 1921, då tillväxten är många gånger så hög som både tidigare och senare. Detta kan rimligen förklaras av en friställning genom avverkning som ganska väl sammanfaller med byggandet av kojan.

Timret i kojan visar god överensstämmelse med de omkringstående träden både vad gäller tidsomfång och korrelationsvärden, varför det kan antas att kojan byggts på platsen av träd som vuxit där. Den observerade friställningen kan eventuellt vara identisk med fällningen av de träd som behövdes för att uppföra byggnaden, i så fall med ett par års responsfördröjning.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Ors0 1 Koja vid flåtjärnsvägen (Hultmyran), Orsen, Björbo PISY Ors0 2 Sweden Pinus sylvestris 250m 6022N1442E 1838 2008 Ors0 3 T. Axelson Ors0 #### Remains of Log cabin from after 1914 and living trees from around. 60º22'2"N, 14º41'44"E
———— Ors01a, 1838–1896, A4 (+vårved) (Se bild 3.2 MB)
———— Ors02a, 1864–1910, A5 (ej vk) (Se bild 3.2 MB)
———— Ors03a, 1848–1914, A3 (Se bild 3.2 MB)
———— Ors06a, 1839–2008, 4m öster om koja (Se bild 3.2 MB)
———— Ors07a, 1845–2008, 7m öster om koja (Se bild 3.2 MB)
———— Ors05a, 1871–2008, 3m söder koja (Se bild 3.2 MB)