Andra dateringar

Försök att hitta 1700-tals timmer vid "PatronPers", Handbacken

Gösta Wibergs (PatronPers) stora uthus, 60.45774, 14.69180, är till stor del byggt av återanvänt timmer, som kan antas komma från äldre byggnader, som tidigare stått på gården. Det mesta av detta ser ut att vara av 1800-talstyp. I hopp om att kanske kunna hitta timmer som ingått redan i den äldsta bebyggelsen på platsen, som att döma av det historiska källmaterialet bör ha uppförts decennierna närmast omkring sekelskiftet 1700, valde jag i första omgången ut en del halvrundtimmer, nämligen dels ur tre stockar intill trappan upp till loftet (norra trappan) (bild), två ovanför fönstret under/brevid denna trappa, och en stolpe på vinden. Av dessa visade sig alla vara fällda vintern 1810-11. Fyra av tall, två av gran. Talltimret (PP011, 12, 13, 14) är mycket enhetligt och kommer med stor sannolikhet från ett och samma bestånd, medan de båda granstockarna (PP015, 16) skiljer sig mer åt. Tallproven har 120-125 uppmätta ringar. Två av tallstockarna kommer sannolikt från samma träd (PP011 & PP012), och proven visar att detta träd drabbats av en kraftig barkskada ca 1729-30, som förefaller vara orsakad av brand. Den runda sidan är barkad och har inte utsatts för nämnvärd väderpåverkan. Några maskgångar finns, men ingen blånad i splinten. Troligen har detta timmer ingått i någon lägre värderad byggnad, t. ex en vedbod, och att den runda sidan redan från början varit vänd inåt. Talltimret ger goda eller mycket goda korrelationsvärden mot t. ex swed305 (ITRDB) (Björboområdet, tall. T. Axelson): 0,51-0,61; tillsammans: 0,72, (TTest: 6,6-8,5; alla: 11,5). Grantimret kan också dateras till 1810-11 mot lokal granreferens (ITRDB: swed312), men med betydligt sämre värden. Den ena (PP015a) så dålig att den varit odaterbar tagen för sig själv (troligen orsakat av störande kvist). Den andra med korrvärde=0,53 (medel av två radier) 90 ringar TTest=5,9. Båda stockarna tillsammans ger dock korrvärde=0,57 och TTest=6,5. Dateringen är således säker.

Ett prov togs också ur en stock, som var bilad på båda sidor och rödfärgad på insidan: Tall, fälld vintern 1843-44. (corr=0,52, antal ringar=74, TTest=5,2). Kanske prover ur ytterligare något väggavsnitt, skulle kunna visa sig vara äldre. Nytt försök bör göras.

Torbjörn Axelson, mars 2007.

Uthuset är till stor del byggt av återanvänt timmer
stockarna motsvarande prov PP011-13. 11 och 12 är från samma träd.
De utsattes för en skada, möjligen brand, ca 1729-30, och fälldes vintern 1810-11

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840

PP01 1 Gösta Wibergs uthus (PatronPers), Handbacken Björbo PISY PP01 2 Sweden Scotch Pine 250 6027N1444E 1684 1843 PP01 3 T. Axelson
———— PP012b, 1688–1792, Ej Vk. Kraftig barkskada 1729-30 (brand?) [PP012b1][PP012b2]
———— PP013a, 1684–1809, 1 ring omätt, p.g.a partiell skada vid preparering (Se bild 4.7 MB)
———— PP011a, 1684–1810, vid ring 81, 1729 har en barkskada uppstått (Se bild 4.7 MB)
———— PP014a, 1688–1810, [PP014a1][PP014a2][PP014a3]
———— PP012a, 1689–1810, (Se bild 4.7 MB)
———— PP017a, 1769–1843, (Se bild 4.7 MB)
2 1 0.2 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810

PP01 1 PatronPers Uthus, Handbacken, Björbo PCAB PP01 2 Sweden Norwegian Spruce 250 6027N1443E 1718 1810 PP01 3 T. Axelson
———— PP016d, 1718–1796, (Se bild 4.7 MB)
———— PP016c, 1718–1808, PCAB. vk saknas (Se bild 4.7 MB)
———— PP015a, 1747–1810, PCAB, med dålig, men bästa, passning på 1810. Således sannolikt jämngammalt med kamraterna. (Se bild 4.7 MB)