Stuga och parbod från Västerfallet på Säfsnäs Hembygdsgård

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, mars 2016

Parboden. De nya proverna ur den här synliga gaveln. Rökstugan t.v, svenskstugan med skorsten t.h.


Den 16 februari 2016 tog jag med tillväxtborr sammanlagt 10 prover ur byggnaderna från Västerfallet som finns på Säfsnäs hembygdsgård. Syftet är att dels datera de båda delarna av stugan, dels verifiera den tidigare dateringen av parboden.

Stugan

Stugan, 60.135, 14.38909, består av två delar, en rökstuga till vänster och en svenskstuga till höger. Det finns inga gemensamma stockar i de båda delarna. Dateringarna visar också att rökstugan är äldre än svenskstugan. Fyra prov togs med tillväxtborr ur rökstugan, tre i vägg D (baksidan), och ett i vägg B (framsidan). Proven är av enhetligt talltimmer med omkring 150 årsringar. I tre av proven finns vankant, med fullständig ring från 1848. Det fjärde provet är något skadat p.g.a insektsgnag, och ytterst finns en något skadad ring från 1847. Timmret har alltså fällts vintern 1848/49 och rökstugan således timmrats omkring 1849. Ur svenskstugan togs tre prover, alla ur vägg D (framsidan). Också dessa är av gott och enhetligt talltimmer. Två av proverna har entydlig vankant med fullständig ring för 1857, medan det tredje provet troligen har två tynande, otydliga, ringar utanför 1855 års ring. Timmret fälldes alltså vintern 1857/58, och denna byggnadsdel timmades alltså omkring 1858 eller omkring nio år efter rökstugan. Byggnaden visar sig alltså vara ungefär ett halvsekel yngre än vad som tidigare förmodats och var bara omkring 60-70 år gammal när den flyttades till gamla Säfsnäs gammelgård vid Älgsjökullen 1919.1

Parboden

Parboden daterades 2008 genom prov tagna från utsidan i portlidret (vägg D). Denna datering visade att timmret var fällt vintern 1846/47.2 Efter hand kom jag emellertid att känna en viss osäkerhet huruvida dessa stockar var representativa för byggnaden, och tog nu därför ytterligare tre prov innifrån, i den andra gaveln (vägg B). De nya proven var av bättre teknisk kvalité och hade i samtliga fall bevarad vankant, med yttersa ring från 1846. Jag måste medge en viss osäkerhet huruvida virket är fällt under vintern eller på hösten 1846, alltså i slutet av växtsäsongen. Splintveden uppvisar en tendens till blånad. Den nya dateringen bekräftar alltså den tidigare, och boden är, som också tidigare datering visade, byggd omkring 1847. Golvet är av sågade plankor, och det nuvarande nedersta varvet är inte en ursprunglig syll.

Vi kan notera att rökstugan och boden byggdes med bara ett par års mellanrum, och att boden tillkom före stugan. Dessa byggnader har antagligen ersatt tidigare byggnader på gården.

Noter

1. Herou, L-O. & Holmdal, N.: Försvunna rökstugor, 2006, s.224
2. Axelson, T: Dendrokronologisk undersökning av Parbod från Västerfallet, Frösaråsen, nu vid Säfsnäs hembygdsgård, dateringsrapport 2008


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840

SfHrs 1 Säfsnäs Hembygdsgård, rökstuga PISY SfHrs 2 Sweden Pinus sylvestris 1694 1848 SfHrs 3 T. Axelson
———— SfHrs3, 1695–1847, 0-ringen omkring 10 syns inte. Övriga pga skadade prov (röta, insekter) (Se bild 2.8 MB)
———— SfHrs2, 1694–1848, (Se bild 2.8 MB)
———— SfHrs1, 1700–1848, (Se bild 2.8 MB)
———— SfHrs0, 1706–1848, (Se bild 2.8 MB)
2 1 0.2 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850

SfHsvs 1 Säfsnäs hbg, svenskstuga (högra delen) PISY SfHsvs 2 Sweden Pinus sylvestris 1767 1857 SfHsvs 3 T. Axelson SfHsvs #### 2016-02-16 togs tre prov ur främre väggen ur svenskstugan, SfHsvs #### d.v.s den högra delen av stugan där den vänstra är rökstuga.
———— SfHsvs0, 1785–1855, +>0 (Se bild 2.2 MB)
———— SfHsvs1, 1767–1857, (Se bild 2.2 MB)
———— SfHsvs2, 1792–1857, (Se bild 2.2 MB)
2 1 0.2 0.1 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840

SfHPBV 1 Säfsnäs hembygdsgård. Parbod från Västerfallet PISY SfHPBV 2 Sweden 6013N1428E 1695 1846 SfHPBV 3 T. Axelson
#### Parbod från Västerfallet, Frösaråsen. Prov tagna utifrån i vägg D, d.v.s den som #### skyddas av lidret. Prov även ur D9, men detta kunde inte dateras. 2016-02-16 togs #### prov i B-gaveln prov SfHPBV5-7, då viss tvekan uppstått om hela boden är samtida. #### Dessa bekräftar dock den tidigare dateringen 1846/47.
———— SfHPBV3a, 1695–1831, D6 (+ minst en omätt) 0-ringarna ligger i mycket tätt område (Se bild 4.1 MB)
———— SfHPBV0a, 1718–1845, D8 (+ en omätt, långt från märgträff) (Se bild 4.1 MB)
———— SfHPBV4a, 1722–1845, D5 + 1 omätt (dålig märgträff) (Se bild 4.1 MB)
———— SfHPBV5a, 1695–1846, (Se bild 2.2 MB)
———— SfHPBV2a, 1696–1846, D7, Möjl VK (0-ring skönjbar i mikroskop) (Se bild 4.1 MB)
———— SfHPBV7, 1703–1846, (Se bild 2.2 MB)
———— SfHPBV6, 1704–1846, (Se bild 2.2 MB)