Bokskåp i Säfsnäs kyrka, Dalarna
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, december 2011

Skåpet nu på Gravendalsläktaren.

Undersökningen avser ett skåp, förmodligen avsett som bokskåp, som synbarligen är från 1700-talet, och vars målning överensstämmer med kyrkans ursprungliga. Det bör kunna antas att skåpet från början varit placerat i sakristian, men när det togs bort därifrån är oklart. Det flyttades för något tiotal år sedan tillbaka till kyrkan från prästgården, och placerades då under gravendalsläktaren, där det användes för förvaring av gudstjänstagendor. Sedan hösten 2011 är det dock uppflyttat på läktaren efter anmodan från Länsstyrelsens tjänstemän. Den primära frågan som jag hoppades kunna besvara med en dendrokronologisk undersökning är om skåpet kan antas vara samtida med kyrkan, som ju började byggas 1758 och invigdes i september 1762. Exakt fällningsår för de träd som blivit brädor till skåpet, kan sällan fastställas på denna typ av objekt, då vankant (barkkant) noggrant brukar vara avlägsnad, men jag hoppades ändå kunna fastställa ett inte alltför vitt intervall inom vilket fällningsdatum kunde antas ligga. För detta ändamål tänkte jag utnyttja det faktum att det vanligen är mellan 40 och 80 splintringar på tallar, om de inte är extremt tätvuxna (vilket inte är fallet här). Den 11 december tog jag därför så högupplösta foton jag förmådde med min kamera, av de lämpliga omålade och tillräckligt släta träytor jag kunde finna.1 Tillsammans sammanlagt elva provytor. Splintgränsen noterades vid fototillfällen, då denna ofta är lättare att se i verkligheten än på (högupplösta) bilder. Serier från tio brädor kunde dateras och ringar från perioden 1654-1759 kunde mätas på dessa bilder. Ringen från 1759 återfanns på den vänstra gavelns insida mot baksidan vid översta hyllan i höjd med de krökta spikarna. Detta är ca 2 dm från skåpets ovansida och brädans toppända, och det bedömdes därför möjligt att det kunde finnas någon eller några ringar till om man följer brädan ända upp. På julaftonen togs därför en bild av denna brädas översta del (SfKSk06a2), och här kunde även en ring för 1760 mätas, samt delar av ringen för 1761 konstateras. Den dendrokronologiska analysen visar alltså att åtminstone en av brädorna till skåpet är av virke som inte kan vara fällt tidigare än 1761/62, medan ett senare fällningsdatum inte kan uteslutas, men att alla brädorna samtidigt är från träd som torde vara fällda under (troligast förra delen av) perioden ca 1760-1775 att döma av antalet splintvedsringar2. Se diagram nedan.

Ytterligare iakttagelser är att det inte någonstans på skåpet finns spår efter att brädorna skulle vara framställda genom sågning, utan alla ytor är hyvlade - fint på de synliga sidorna, och grovt, med ett konvext stål på bak- och ovansidorna. Den dendrokronologiska analysen visar att alla de undersökta brädorna förutom två av baksidesbrädorna kommer från olika träd och det finns anledning att tro att träden kommit från olika platser i Säfsnäs socken, då en medelkurva passar något bättre mot säfsnäskronologin3 än mot björbo- och grangärdekronologierna, och sämre mot övriga mer avlägsna dalakronologier. Vissa prov ger dock bättre värden mot grangärde respektive björbokronologien än mot säfsnäs. Det gäller SfKSk2 (bättre mot både björbo och grangärde), SfKSk3 (bättre mot grangärde) och SfKSk10 (bättre mot björbo). Dessa brädor kan mycket väl komma från exempelvis det lägre belägna Strömsdalsområdet4

Avsaknaden av märken efter vatten- eller kransåg i kombination med beståndsspritt virkesursprung från säfsnäsområdet, utgör tillsammans med det dendrokronologiska datumet ett starkt indicium på att skåpet snickrats av brädor som levererats av sockenborna (gårdarna eller byarna?) att användas för själva kyrkbygget. Någon vattendriven såg fanns förmodligen inte tillgänglig i socknen vid denna tid, och kransåg var knappast något allmänt verktyg bland allmogen, och om man beställt skåpet från någon lokal snickare, som själv hade att anskaffa virket, så hade man förväntat sig att det mesta virket vore från samma träd eller åtminstone inte alltför beståndsspritt. Återstår alltså att sockenborna anmodats att "köra fram" (som termen brukar lyda) handbilade och/eller hyvlade s.k. dubbelbrädor (släta på båda sidorna) i sådan mängd att det räckt att täcka kyrkan på både in- och utsidorna, och att skåpet kunde göras av material som blivit över. Ett oerhört imponerande arbete!

Diagram över provens tidsmässiga omfattning

SfKsk01 SfKsk02 SfKsk03 [a] SfKsk05 SfKsk06 [b] SfKsk08 SfKsk09 SfKsk10 [c] 1650 1700 1750
[a] Splintgräns osäker. [b] Ofullständig ring för 1761, är den yngsta konstaterade och återfanns på vänster gavel, längst upp längst in mot baksidan. [c] Splintgräns osäker.

Om man antar att alla brädorna är av virke fällt vid samma tidpunkt - vilket inte är självklart i detta fall - är den tidigaste möjliga fällningstidpunkten vintern 1761/62, vilken sammanfaller med den sista vintern kyrkbygget pågick.

Korrelationsvärden för alla prov mot Säfsnäs, Grangärde och Björbokurvorna

Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between samples in SfKSk.rwl and Sfsn-PIS (Säfsnäs-kronologin) dated to 2004 with corr >= 0.32 and with overlap >= 40
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0.72 10.61  105  based on 9 members
SfKSk9m  0.63  7.30  85  1668-1753 +>0, sp=58 (Baksida bräda C3)
SfKSk7a  0.61  4.77  40  1685-1725 baksida, "bräda C1"
SfKSk8a  0.60  5.42  55  1690-1745 sp=50? (baksida bräda C2)
SfKSk3a  0.55  5.69  78  1662-1740 +>1; 51 eller 30 splint? (höger gavel)
SfKSk2a  0.54  5.54  76  1654-1730 sp=24 (V. dörr, öv spegel v-sida)
SfKSk6m  0.53  5.98  93  1666-1759 sp=52 (vänster gavel)
SfKSk10a  0.39  3.27  61  1673-1734 sp=19? (Baksida bräda C4)
SfKSk5a  0.37  2.92  57  1687-1744 sp=36 (höger dörr, övre spegel)
SfKSk1a  0.32  2.73  69  1668-1737 sp=34 (Vänster dörr, vertikal i ram gångjärnssida)


Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between samples in SfKSk.rwl and Grangard (Grangärde-kronologin) dated to 2004 with corr >= 0.22 and with overlap >= 40
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0.69  9.63  105  based on 9 members
SfKSk9m  0.59  6.64  85  1668-1753 +>0, sp=58 (Baksida bräda C3)
SfKSk3a  0.59  6.35  78  1662-1740 +>1; 51 eller 30 splint? (höger gavel)
SfKSk7a  0.57  4.31  40  1685-1725 baksida, "bräda C1"
SfKSk2a  0.56  5.89  76  1654-1730 sp=24 (V. dörr, öv spegel v-sida)
SfKSk6m  0.47  5.08  93  1666-1759 sp=52 (vänster gavel)
SfKSk8a  0.46  3.79  55  1690-1745 sp=50? (baksida bräda C2)
SfKSk10a  0.39  3.27  61  1673-1734 sp=19? (Baksida bräda C4)
SfKSk1a  0.28  2.42  69  1668-1737 sp=34 (Vänster dörr, vertikal i ram gångjärnssida)
SfKSk5a  0.22  1.65  57  1687-1744 sp=36 (höger dörr, övre spegel)


Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between samples in SfKSk.rwl and swed305 (Björbo-kronologin) dated to 2002 with corr >= 0.31 and with overlap >= 40
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0.72 10.55  105  based on 9 members
SfKSk2a  0.63  6.97  76  1654-1730 sp=24 (V. dörr, öv spegel v-sida)
SfKSk9m  0.59  6.59  85  1668-1753 +>0, sp=58 (Baksida bräda C3)
SfKSk8a  0.56  4.92  55  1690-1745 sp=50? (baksida bräda C2)
SfKSk10a  0.53  4.77  61  1673-1734 sp=19? (Baksida bräda C4)
SfKSk6m  0.51  5.72  93  1666-1759 sp=52 (vänster gavel)
SfKSk7a  0.51  3.67  40  1685-1725 baksida, "bräda C1"
SfKSk3a  0.49  4.95  78  1662-1740 +>1; 51 eller 30 splint? (höger gavel)
SfKSk1a  0.38  3.37  69  1668-1737 sp=34 (Vänster dörr, vertikal i ram gångjärnssida)
SfKSk5a  0.31  2.44  57  1687-1744 sp=36 (höger dörr, övre spegel)


Noter

1. Upplösningen varierade mellan ca 900 och 1300 dpi och fastställdes genom att mätsticka för jämförelse medtogs i de flesta bilder.
2. Beräknat med splintvedsringar 40-80. 80 ringar är emellertid antagligen högt räknat vad gäller dessa i huvudsak omkring 100-åriga träd som inte är särskilt tätvuxna, varför fällningsdatum troligen ligger i förra delen av intervallet 1760-1775.
3. Säfsnäskronologin är baserad huvudsakligen på träd från Säfsbyn-Fredriksberg-Hån området, vilket betyder att den speglar växtförhållanden på i huvudsak över 300 meter, medan Strömsdal ligger på omkring 250 meter, varför virke från de trakterna brukar passa bättre mot grangärde och björbokurvorna, än mot säfsnäskurvan.
4. Kombinationskronologier som till stor del består av Floda- och Grangärdematerial ger dock ännu något högre värden mot en kronologi bestående av samtliga prov från skåpet, men är inget som talar särskilt starkt för en icke säfsnäsk proveniens, i synnerhet som jämförelse med säfsnäskronologin ger klart bäst värden om de tre proven som passar bäst mot grangärde och/eller björbo utesluts.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760

SfKSk 1 Bokskåp i Säfsnäs kyrka PISY SfKSk 2 Sweden Pinus sylvestris 300m 6008N1426E 1654 1760 SfKSk 3 T. Axelson SfKSk #### Measurements from photos of boards, a method which often will result <br>in an overestimation of the oldest rings of each sample.
———— SfKSk7a, 1685–1725, baksida, 'bräda C1
———— SfKSk2a, 1654–1730, sp=24 (V. dörr, öv spegel v-sida)
———— SfKSk9a1, 1677–1733,
———— SfKSk10a, 1673–1734, sp=19? (Baksida bräda C4)
———— SfKSk1a, 1668–1737, sp=34 (Vänster dörr, vertikal i ram gångjärnssida)
———— SfKSk3a, 1662–1740, +>1; 51 eller 30 splint? (höger gavel)
———— SfKSk5a, 1687–1744, sp=36 (höger dörr, övre spegel)
———— SfKSk8a, 1690–1745, sp=50? (baksida bräda C2)
———— SfKSk9b, 1668–1746, sp=60?
———— SfKSk9m, 1668–1753, +>0, sp=58 (Baksida bräda C3)
———— SfKSk9a, 1682–1753, sp=58 (Baksida bräda C3)
———— SfKSk6c, 1666–1756, sp=44 eller 49?
———— SfKSk6b, 1671–1758, sp=51
———— SfKSk6m, 1666–1759, sp=52 (vänster gavel)
———— SfKSk6a, 1685–1759, sp=52 (vänster gavel)
———— SfKSk6a2, 1704–1760, +ofullst. Ej kalibrerad