Fyra byggnader i Älvdalen

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2021 (uppd. nov, dec)
1. Trösklada (1626/27) [TB 2004]
2. Torklada (1572/73) [TB 2004]
3. Byggnad av klovor med bara en långvägg (agnbod?).
4. Gavelhärbre (1648/49)
5. Långsideshärbre (1572/73)
6. Trösklada (1613/14)
I samband med ett besök på Dalarnas Museum för att bese en del av de prover mm som Thomas Bartholin efterlämnat och som vid tillfället fanns där, upptäcktes fyra kuvert med sammanlagt 45 opreparade prover från fyra olika byggnader på Östermyckeläng 19:2 i Älvdalen. Viss metadata för daterade proven finns under diagrammen längst ner i rapporten. Där finns också länkar till bildfiler med mätvägarna utsatta. Upp till fyra prov är limmade tillsammans på träplattor för att förhindra fragmentering och sedan slipade med bandslip och sandpapper, i vissa fall delvis med något parafinolja för bättre synlighet. Bilderna är skannade i 3200 dpi. Beteckningarna som här används är de tilltänkta CATRAS-numren som fanns antecknade på provens omslag föregått av "TB".1

Byggnad av halvklovor

Byggnaden skall ha endast tre väggar och vara av halvklovor. En sådan byggnad finns tillsammans med de andra, nämligen påbyggnaden på Tröskladan (183353-64), nedan (agnbod?). Inga borrhål syns, men det gör det inte heller i tröskladan, som vi likväl säkert vet är borrad, och det är sannolikt att båda byggnaderna provtogs i nedmonterat skick. Tio väggtimmerprov har tagits (183331-40). De är alla extremt tätvuxna, och ger intryck av att vara av torrtallar. Endast fem av dessa prov kunde dateras, i flera fall genom att ytvedens ringar endast räknades. Den yngsta veden kan därigenom beräknas vara bildad minst 50 år efter 1522, alltså efter 1572. Övriga prover har yngsta konstaterade ved bildad under mitten eller förra hälften av 1500-talet. Sedan har tallen antagligen stått död ytterligare en tid, varför byggnadstiden nog inte kan tidsfästas med mycket större noggrannhet än till halvseklet runt 1600. Den skulle alltså kunna vara samtida med tröskladan (ca 1614, se nedan) den är ansluten till, men behöver inte vara det. Ett prov (183341) finns också från dörren (gångjärnsplankan). Även detta prov är blånat och möjligen av en torrtall. Det är relativt frodvuxet, och verkar sakna vankant. Yttersta bevarade ring bildades 1726, och dörren bör därför vara mer än 100 år yngre än boden. De daterade proven är tagna i:
C5TB183332, 1422–1503, prov 2, vittrad yta torrtall?
Långvägg 5TB183336, 1346–1519, prov 6, +>15 tynande o vittrat
långvägg 7TB183337, 1280–1522, prov 7, +>50 omätta (ger efter 1572)
Långvägg 3TB183338, 1310–1557, prov 8, +>1
C8 TB183340, 1378–1539, prov 10, blånad splint
dörrens gångjärnsplanka TB183341, 1665–1726, prov 11, +vv fragm, blånad splint, (torrtall?)
Stockarna är räknade inklusive syll.

Gavelhärbre

I beskrivningen finns tolv prover angivna (183342-52), men ett trettonde fanns i paketet, utan angivelse av provtagen stock (18335A). Alla utom ett prov kan dateras, fyra med vankant och yttersta ring från 1648. Härbret, 61.21725, 14.05594, kan därför antas vara byggt omkring 1649, och förmodligen är alla prov från timmer fällt samma vinter.

Trösklada

Elva prover från väggtimmer finns (183353-64). Alla prov kan dateras, varav sju har vankant och yttersta ring 1613. Tröskladan kan därför antas vara byggd omkring 1614. För att säkerställa från vilken byggnad proven var tagna i, erhöll jag av Stefan Östberg 10/11 2021 ett nytaget prov (21BAA01, tillväxtborr 5 mm) från tröskladan på positionen 61.21733, 14.05573. Detta trov visar sig vara från samma stock (träd) som TB183357 (A4 mellan dörr och B-vägg), och därmed bekräftas att Bartholins prover verkligen avser denna trösklada. Några gamla borrhål hittades dock inte, vilket skulle kunna betyda att ladan vid provtagningstillfället varit nerplockad och proven kunde tas dolt. Det nya provet skall vara taget i A-väggen, men oklart vilken stock.

Långsideshärbre

Från härbret, 61.21728, 14.05605, finns elva prov. Alla utom ett (183374) kan dateras. I de flesta fall är timret skavt och dessutom extremt tätt i ytveden. En planka i mellantaket har vankant och en yttersta ring från 1572. Flera av de andra proverna har ytterst bevarade ring från 1560-talet, yngsta bevarade ringen i väggtimmerproverna är ett fragment av 1567 års ring i stocken A3 (vänster om dörren). Om mellangolvet är ursprungligt, kan härbret vara timrad omkring 1573. (Byggnaden lär ha hämtats från Orsa sn i sen tid, senast 2010.)

Tidigare daterade byggnader på tomten

Thomas Bartholin daterade 2004 de två sammanbyggda ladorna på samma tun. Borrproven togs 2004-03-14 (KHL), och förvaras på Nationalmuseum: Dessa båda är till skillnad från de nu daterade byggnaderna markerade som en byggnad på Lantmäteriets karta (2021-11). På GoogleStreetView sept 2010 synns alla byggnaderna.2 Det är därför troligt att de nu daterade byggnaderna kan ha flyttats till platsen någon gång mellan mars 2004 och september 2010.

Noter

1. Under det följande arbetet med att sortera hela samlingen dendroprov visade det sig att samma nummer använts för andra, preparerade prov 0183345-364 och 0183365-374. De här undersökta provens nummrering tycks alltså ha förbisetts när de andra proven numrerats. Tyvärr är datum för dessa båda undersökningar ännu okända. De kunde i annat fall ha givit oss ett taq för när våra prover togs.
2. GoogleStreetView, sept 2010. Till höger de hopbyggda ladorna och till vänster de båda nu daterade härbrena och bakom dem den nu daterade tröskladan.

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 2 1 0.2 0.1 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730

TB1833 1 Byggnad av klovor i Älvdalen PISY TB1833 2 Sweden 1383 1648 TB1833 3
———— TB183332, 1422–1503, hklb prov2, C5, vittrad yta torrtall? (Se bild 3.4 MB)
———— TB183336, 1346–1519, hklb prov 6 Långvägg 5, +>15 tynande o vittrat (Se bild 3.3 MB)
———— TB183337, 1280–1522, hklb prov 7, långvägg 7, +>50 omätta (ger efter 1572) (Se bild 3.9 MB)
———— TB183340, 1378–1539, hklb prov 10, C8, blånad splint (Se bild 3.7 MB)
———— TB183338, 1310–1557, hklb prov 8, Långvägg 3. +>1 (Se bild 3.9 MB)
———— TB183341, 1665–1726, hklb prov 11, dörrens gångjärnsplank, +vv fragm, blånad splint, (torrtall?) (Se bild 2.6 MB)
2 1 0.2 0.1 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 2 1 0.2 0.1 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650

TB1833 1 Gavelhärbre i Älvdalen PISY TB1833 2 Sweden 1383 1648 TB1833 3
———— TB183346, 1389–1546, GH D6 , +>75 yttersta omätta (gröt o kollaps) (Se bild 7.4 MB)
———— TB183350, 1432–1596, GH 9, Ad4, +>40 omätta yttersta (gröt), ej vk? (Se bild 9 MB)
———— TB183347, 1397–1643, GH D5, ej vk? (Se bild 7.4 MB)
———— TB183349, 1387–1645, GH prov 8, Ad5 (Se bild 7.4 MB)
———— TB183351, 1393–1645, GH prov 10, C10, oklar/tynande ytved. vk (Se bild 9 MB)
———— TB18335A, 1511–1646, GH prov 13 (odokumeterat). blånad (Se bild 9 MB)
———— TB183342, 1385–1647, GH pr1, brandljud högsommaren 1480 (Se bild 7 MB)
———— TB183348, 1398–1647, GH prov7, D4, ej vk? (Se bild 7.4 MB)
———— TB183345, 1383–1648, GH prov4, D8, vk (Se bild 7 MB)
———— TB183343, 1412–1648, GH Ad8, pr 2, vk (Se bild 7 MB)
———— TB183352, 1436–1648, GH mellantaksplanka 2 fr vänster, vk (ytveden osäker, ett grötigt område lämnat omätt) (Se bild 9 MB)
———— TB183344, 1528–1648, GH Ad10, prov3. vk (Se bild 7 MB)
2 1 0.2 0.1 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610

TB1833 1 Trösklada, Älvdalen PISY TB1833 2 Sweden 1429 1613 TB1833 3 TB1833 #### Trösklada, Älvdalen. A vägg räknad över golv. B-vägg räknad inklusive syll.
———— TB183355, 1445–1574, TL prov 2, Ab6, +>35 yttersta omätta (Se bild 8.3 MB)
———— TB183360, 1439–1590, TL prov 7, B7, +>18 omätta (gröt) (Se bild 6.9 MB)
———— TB183358, 1453–1612, TL prov 5, Ab3, vk? (Se bild 6.9 MB)
———— TB183354, 1510–1612, TL 1, Ab7 ej vk (27+ innersta ringar borttagna pga svårdaterad tillväxtkollaps) (Se bild 8.3 MB)
———— TB183357, 1429–1613, TL prov 4, Ab4, vk (Se bild 8.3 MB)
———— 21BAA01, 1433–1613, Vk, Prov SÖ 2021= TB183357 (Se bild 3.4 MB)
———— TB183356, 1447–1613, TL 3, Ab5, vk (Se bild 8.3 MB)
———— TB183361, 1450–1613, TL prov 8, B6, vk (Se bild 6.9 MB)
———— TB183364, 1461–1613, TL prov 11, B8, vk (Se bild 5.6 MB)
———— TB183359, 1462–1613, TL prov 6, Ab6, vk (Se bild 6.9 MB)
———— TB183363, 1480–1613, TL, prov 10, B5, (Se bild 5.6 MB)
———— TB183362, 1512–1613, TL prov 9, B5, vk (äldsta 50 ej daterbara före konstig ring) (Se bild 5.6 MB)
2 1 0.2 0.1 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570

TB1833 1 Långsideshärbre, Älvdalen PISY TB1833 2 Sweden 1330 1572 TB1833 3 TB1833 #### Långsideshärbre. Extermtät ytved (omätbar) i de flesta proven
———— TB183370, 1340–1420, LH prov 6, Ab2, +>80 omätta yttre (gröt) (Se bild 6.8 MB)
———— TB183365, 1330–1457, LH prov1, D8, >90 omätta (många osäkra ringar) (Se bild 8.1 MB)
———— TB183371, 1368–1506, LH prov 7, B5 +>50 omätta (gröt) (Se bild 6.8 MB)
———— TB183373, 1372–1525, LH prov 9, B3, vk? (Se bild 4.9 MB)
———— TB183367, 1377–1555, LH Ab5 +>0 (ej vk?) 50 yngsta innehåller flera osäkra ringar (Se bild 8.1 MB)
———— TB183372, 1388–1560, LH prov 8, B4 ej vk? (Se bild 6.8 MB)
———— TB183366, 1367–1561, LH prov 2, A7, +>0 (ej vk?) (Se bild 8.1 MB)
———— TB183368, 1366–1564, LH pr 4, Ab4, vk? (Se bild 8.1 MB)
———— TB183369, 1400–1566, LH prov 5, Ab3, +>0 (skavt) (Se bild 6.8 MB)
———— TB183375, 1415–1572, LH prov 11, 1 mellantaksplanka fr höger. vk (Se bild 4.9 MB)