Parstuga i Rommeholen, Stora Tuna sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2011

Långsidan med ingången (A) vätter mot sydost.
Gaveln (B) mot sydväst. Åtminstone röstet är från ca 1851, men om resten av gaveln är samtida kan kanske fortfarande diskuteras.

Den tredje oktober 2011 undersökte jag en parstuga i Rommeholen i Stora Tuna socken, . Tanken vara att ta prover i ett väggparti där väggbeklädnaden avlägsnats, men det blottade timret visade sig tyvärr vara så dåligt att det ej var möjligt att ta några prov med tillväxtborr. Samtliga prov fick därför tas på vinden istället. Alla prov utom ett var av gran. Det kan misstänkas att virket är hugget i närheten av Rommeholen, vilket betyder att höjden över havet är endast ca 130 m, vilket är betydligt lägre än för de flesta granar som bidragit till dalareferenserna, vilket i sin tur gör att man kan förvänta svagare korrelationer.

I gavel B (sydvästra) togs tre prov i gavelröstet Thid01, -03, -04, vilka har yttersta ring från 1850, 1850 och 18511 På den andra gaveln (D) togs prov ur röstmodern (rund) Thid07 men provet kan inte säkert dateras.2 Stocken under röstmodern (också rund, Thid08) dateras till "omkring fem år efter 1846".3 Prov togs i ytterligare fyra stockar i röstet (Thid09-12) Stockarna 10-12 innehåller alltför få ringar för att tillåta en datering, men är sannolikt jämngamla inbördes. Prov Thid10 och -11 är troligen från samma träd). Thid09 ger en datering till sommaren 1851. Ett prov togs ur den översta stocken på långsida A (Thid13). Stocken är av tall, men kunde inte dateras. Prov togs även ur två åsar (nära B-gaveln) Thid05 och -06. Den ena Thid06, kan dateras till 1850, medan den andra inte ger något säkert resultat (1851 eller 1846 kan nog inte uteslutas).

Slutsatsen är att allt virke som har kunnat dateras är fällt antingen vintern 1850/51 eller sommaren 1851 och i något fall möjligen vintern 1850/51. Då det fanns spår som tydde på att även återanvänt virke har använts, kan man inte utesluta att även något av det odaterade kan vara återanvänt. I sin nuvarande form torde stugan dock vara från tidigast sensommaren 1851, kanske 1852, och inget virke kan säkert knytas till någon äldre tidsperiod. När man tittar på b-gaveln utifrån, kan det nog emellertid inte säkert uteslutas att timret i bottenvåningen kanske skulle kunna vara äldre än det på vinden. Det är emellertid särskilt den översta stocken på långsidorna som avviker från de andra, och kanske härrör från en senare höjning. Den stocken (Thid13) har inte kunnat dateras, och är dessutom av ett avvikande träslag (tall). Det troligaste är därför antagligen att hela stugan med undantag för något "höjningsvarv", är från ca 1851.

Klarhet i de återstående frågorna skulle möjligen kunna bringas om man lyckas ta prov från utsidan i några stockar (vilket emellertid ofta är mycket svårt då virket vanligen är mycket skört på utsidorna).

Noter

1. Prov en Thid03 och Thid04 har för få ringar för säker datering, men är sannolikt då de ger en god korrelation mot samma årtal (och året efter) som intilliggande stock
2. stocken verkade vara tom, och endast ett kort prov kom med. Sannolikt är det jämngammalt med Thid05 ur en odaterad takås)
3. De yttersta ringarna är tynande. Granen var alltså på väg att torka när den höggsDenna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850

Thid 1 Parstuga Rommeholen 128, St.Tuna sn, Dalarna PCAB Thid 2 Sweden Picea abies 130m 6026N1531E 1729 1851 Thid 3 T. Axelson
———— Thid08a, 1729–1846, tynande. ca 5 saknas (Se bild 5.1 MB)
———— Thid09a, 1732–1850, +ofullst (Se bild 5.1 MB)
———— Thid03a, 1824–1850, 1:a ovanför röstmoder. PCAB vk (Se bild 5.7 MB)
———— Thid01b, 1824–1850, PCAB-vk (Se bild 5.7 MB)
———— Thid04a, 1820–1851, 4:de ovanför röstmoder. PCAB vk (Se bild 5.7 MB)
2 1 7920 7930 7940 7950 7960 7970 7980 7990 8000

Thid 1 Parstuga Rommeholen 128, St.Tuna sn, Dalarna PCAB Thid 2 Sweden Picea abies 130m 6026N1531E 7918 8000 Thid 3 T. Axelson Thid #### Undated. unsynchronized
———— Thid06a, 7918–8000, A (b) ås. PCAB vk (Se bild 5.7 MB)
———— Thid05a, 7920–8000, C(b) ås. VK. PCAB (Se bild 5.7 MB)
———— Thid11a, 7962–8000, (Se bild 5.1 MB)
———— Thid12a, 7963–8000, (Se bild 5.1 MB)
———— Thid10a, 7968–8000, (Se bild 5.1 MB)
———— Thid07a, 7981–8000, Röstmoder D (Se bild 5.1 MB)
2 1 7940 7950 7960 7970 7980 7990 8000

Thid 1 Parstuga Rommeholen 128, St.Tuna sn, Dalarna PISY Thid 2 Sweden Pinus sylvestris 130m 6026N1531E 7931 8000 Thid 3 T. Axelson Thid #### Undated
———— Thid13a, 7931–8000, +>0 PISY, Översta stocken på vägg A (nära D-gaveln) (Se bild 5.1 MB)