Ladan vid vägen öster om Storänget, Björbo
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson (mars 2009)

Ladan sedd från sydväst.
Knutkedjan B-C och några takåsar. Lägg märke till de stora brandljuden I stock C13.
    En grå rundtimmerlada, 60.45581, 14.71448, står intill vägen mot Handbacken, straxt öster om Storänget. Den har rännknutar med påtagligt korta, runda skallar och saknar långdrag. Prov togs ur ladan med tillväxtborr, för dendrokronologisk datering den 23/2 respektive 27/2 2009. Nedre delen av ladan är av frodvuxet timmer, företrädesvis gran. Dessa stockar har endast omkring 30 årsringar, vilket inte tillåter någon säker datering. Prov ur denna typ av stockar togs ur stockarna C6, C7, C8, C9, C11 (Medsols där A är vägg med dörröppning). Av dessa stockar är C7 av tall och de övriga av gran. Ingen av dessa prov innehåller dock mer än 33 årsringar, vilket alltså är helt otillräckligt för en säker datering. Övre delen av ladan är av talltimmer som i flera fall har brandljud. Prov har ur dessa tagits i stockarna B12, B13, C131, C14, D12, D13. Dessa stockar kunde säkert dateras och de har yttersta ring från 1865, och är alltså fällda vintern 1865-66. Den flytande mycket korta grankronologin bestående av proven ur C6, C8, C9, C11, passar synnerligen dåligt mot tillgängliga granreferenser 1865, och lika illa passar provet ur C7 mot tallreferenserna detta år. Den nedre delen av ladan torde därför inte vara jämngammal med den övre delen. De korta granproverna ger istället en sannolik, men p.g.a kortheten inte säker, datering till 1836. Tallstocken (C7), som rimligen är samtida med granstockarna, talar med sina 33 år i alla fall inte emot en sådan datering.
    En brand, som givit tydliga brandljud på flera av stockarna från 1865, torde, att döma av tillväxtstörningar hos proven ur B14, C13 och D13 ha inträffat ca 1841. Kompleterande prov i ljudkanterna borde tas för att fastställa tidpunkten för branden mer exakt. Ladan är alltså byggd i minst två etapper, ursprungligen troligen efter 1837 och sedan med säkerhet ca 1866. Den är också nermärkt två gånger, dels med delvis svårtolkade lodräta hugg, dels med grå penna. Dörren är förstorad och de ursprungliga gåtarna saknas. Ladan har sju takåsar.

Uppdatering 2023: ladan borttagen ca 2022 (efter oktober 2021)

Noter

1. Svag datering
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Övertygande matchning mellan de övre stockarna och referensen SödraDalarna (Tall).
Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between available samples in TpOG-PISY1865.fil and the Reference SödraDal dated to 2005
with corr >= 0,24 and with overlap >= 50
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,62  8,01  107  based on 7 members
TpOG14a  0,58  7,23  103  1865 C14
TpOG15a  0,54  4,51  52  1865 D12
TpOG11a  0,51  4,13  50  1865 B12
TpOG13aZ  0,50  4,05  52  1865 B14 brandpåverkade intervallet 1841-47 borttaget
TpOG16a  0,46  4,76  86  1865 D13 område med extremtät ved 1841-54 omätt
TpOG06a  0,28  2,82  94  1865 C13 - Stora brandljud på utsidan (mycket osäker datering)
TpOG13a  0,24  1,86  58  1865 B14 kraftig tillväxtminskning ev. brand 1841 eller 42.
                   Om denna händelse tas bort passar resten 1865 enl övr
Trolig matchning mellan de nedre, frodvuxna stockarna och referensen swed312 (gran Björboområdet).

Cybis CDendro (Jan 24 2009), Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between each of 7 checked members (=all members) of the collection TpOG-PCAB.fil dated
1836 and the reference swed312 dated to 2005
Minimum overlap used when finding best match: 50
         Member offset to ref
    Years  set lap coeff   
all...   34  169  33 0,76  6,5
TpOG01a  27  169  26 0,49  2,8  C6
TpOG03a  33  169  32 0,40  2,4  C8
TpOG03b  28  174  27 0,47  2,7  
TpOG04a  26  169  25 0,47  2,6  C9
TpOG04b  23  172  22 0,49  2,5
TpOG05a  34  169  32 0,70  5,4  C11 - Contains 1 zero value. (removed too bad crack)
TpOG05b  29  174  28 0,57  3,5
-End of report-

Den föreslagna dateringen av de frodvuxna granproven motsägs i alla fall inte av provet ur den samtida tallstocken (C7)

Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between available references in PISY-Skandinavien080812_1.fil and
the sample TpOG02a.pos dated to 1836 (possible dating) with corr >= 0,36 and with overlap >= 32
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,51  3,23  32  based on 6 members
Grangard  0,45  2,78  32 Grangärde, Dalarna                   PISY
Bingsjo_  0,44  2,70  32 Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga        PISY
FlodaSn0  0,41  2,50  32 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY
SödraDal  0,41  2,43  32 Södra Dalarna                      PISY
BjörboGr  0,37  2,20  32 Swed305 Björbo+Grangärde                PISY
ESVEALAN  0,36  2,10  32 East Svealand Aneby+Askersu+Bettna+Sissham+Saltsjöba  PISY

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860

TpOG 1 Lada öster om Storänget, Gåsh, Björbo PISY TpOG 2 Sweden Pinus sylvestris 200m 6027N1443E 1758 1865 TpOG 3 T. Axelson TpOG #### Fire event about 1841
———— TpOG06a, 1758–1865, C13 - Stora brandljud på utsidan (Se bild 5.4 MB)
———— TpOG14a, 1762–1865, C14 (Se bild 5.1 MB)
———— TpOG16a, 1767–1865, D13 - område med extremtät ved 1841-54 (om stocken är samtida med övr 1865, vilket ser rimligt ut på kurvan) (Se bild 5.1 MB)
———— TpOG13a, 1807–1865, B14 kraftig tillväxtminskning ev. brand 1841 eller 42. Om denna händelse tas bort passar resten 1865 enl övr (Se bild 5.1 MB)
———— TpOG15a, 1813–1865, D12 (Se bild 5.1 MB)
———— TpOG11a, 1815–1865, B12 (Se bild 5.1 MB)
2 1 1810 1820 1830

TpOG02 1 Lada öster om Storänget, Gåsh, Björbo PISY TpOG02 2 Sweden Pinus sylvestris 200m 6027N1443E 1804 1836 TpOG02 3 T. Axelson TpOG02 #### 1836 is suggested but not sure at all
———— TpOG02b, 1804–1827, (Se bild 5.4 MB)
———— TpOG02a, 1804–1836, C7 - PISY (Se bild 5.4 MB)
2 1 1810 1820 1830

TpOG 1 Lada öster om Storänget, Gåsh, Björbo PCAB TpOG 2 Sweden Picea abies 200m 6027N1443E 1803 1836 TpOG 3 T. Axelson TpOG #### 1836 is suggested but not sure
———— TpOG05b, 1803–1831, (Se bild 5.4 MB)
———— TpOG03b, 1804–1831, (Se bild 5.4 MB)
———— TpOG04b, 1811–1833, (Se bild 5.4 MB)
———— TpOG05a, 1803–1836, C11 (Se bild 5.4 MB)
———— TpOG03a, 1804–1836, C8 (Se bild 5.4 MB)
———— TpOG01a, 1810–1836, C6 (Se bild 5.4 MB)
———— TpOG04a, 1811–1836, C9 (Se bild 5.4 MB)