Gamla, numer döda, tallen i älvbacken vid Lillkyrkan, Björbo
Dendrokronologisk analys
av Torbjörn Axelson, febr. 2011


Schematisk skiss över i vilka riktningar de sex borrproven
togs i trädet.
Gamla, numer döda, tallen i älvbacken vid Lillkyrkan, Björbo, 60.45706, 14.72231.

I januari 2011 togs prover med 40 cm tillväxtborr i sex riktningar i den döda tallen vid Lillkyrkan i Björbo. Frågeställningen var att ta reda på dess ålder, samt undersöka om några asymmetrier i ringarna skulle kunna kopplas till de stora översvämningarna, främst den 1916.

I brösthöjd var omkretsen 288 cm, vilket ger en beräknad ideal medelradie på 46 cm, alltså sex cm längre än den tillgängliga borrens längd, men p.g.a stammens asymmetri kan den nå fram på någon sida.

I ett av proven, VDR01a finns en innersta mätbar ring från 1859, men ytterligare minst 12 ringar kan räknas. Borret missar märgen med ca 5 mm, varför ytterligare några ringar kan finnas. Trädet bör därför ha nått brösthöjd ca 1845. Den yngsta egentliga ringen är från 2005. Trädet blev därför drygt 160 år.

Någon tydlig effekt av översvämningarna i form av förändrad asymmetri i ringar har inte kunnat uppfattas. De asymmetrier som är tydligast är de efter 1907 (1908-13) och efter 2001 (2002-2005). Den senare troligen patologisk. Från 2002 är trädet tynande.

Det är värt att notera att proveniens-analysen här ger ett resultat, som, om trädets växtplats vore okänd, skulle kunna tolkas som betydligt närmare Mälardalen, alltså betydligt lägre/varmare än vad Björbovirke vanligen uppvisar. Mikroklimatet torde i detta fall också rimligen vara varmare på den aktuella växtplatsen, inne i byn, i sydläget vid norra älvbacken, än vad som är normalt för skogsträden. Detta är likväl en påminnelse om det vanskliga i att försöka göra proveniensbestämningar på grundval av mediokra korrelationsvärden.

Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T Correlations between available (most relevant) references in PISY-Skandinavien100907.rwl and VDR01 dated to 2005 with corr >= 0.38 and with overlap >= 138 Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0.49  6.75  146  based on 9 members
swed310B  0.45  5.85  138 Bettna, Södermanland                  PISY
ESVEALAN  0.43  5.69  145 East Svealand Aneby+Askersu+Bettna+Sissham+Saltsjöba  PISY
Estonia  0.42  5.41  139 Estland, (proj. Extraterastrial)            PISY
SödraDal  0.42  5.54  146 Södra Dalarna                      PISY
BjörboGr  0.42  5.49  145 Swed305 Björbo+Grangärde                PISY
Grangard  0.40  5.15  145 Grangärde, Dalarna                   PISY
HallandP  0.38  4.99  146 Halland                         PISY
swed305  0.38  4.93  143 Björbo, Dalarna                     PISY
Prostpar  0.38  4.97  146 Prostparken in Svärdsjö, Dalarna            PISY
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/nytt.php

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

VDR01 1 Döda tallen vid Lillkyrka, Björbo. Dalarna PISY VDR01 2 Sweden Pinus sylvestris 205m 6027N1443E 1859 2005 VDR01 3 T. Axelson
———— VDR01c, 1899–1956, endast kärnved (Se bild 6.6 MB)
———— VDR01d, 1891–1986, ej vk (Se bild 8.1 MB)
———— VDR01a, 1859–2003, Utanför yttersta mätta ring, som troligen är patologisk, finns ytterligare ca 4 tynande. [VDR01a1][VDR01a2][VDR01a3]
———— VDR01b, 1860–2005, Vk, yttersta ring kan vara flera? (Se bild 6.6 MB)
———— VDR01f, 1871–2005, innersta vid skada? (Se bild 8.1 MB)
———— VDR01e, 1895–2005, (Se bild 8.1 MB)