Tallar vid Finnåkers bruk / utloppet från Oppäsen

Några dendrokronologiska noteringar

av Torbjörn Axelson, febr 2013

De provtagna tallarnas ungefärliga positioner utlagda på Ekonomiska kartan (1957). Vissa närstående träd har här givits gemensamma koordinater, och alla träd i gruppen 11-14 vill jag minnas står på sydvästra sidan om stigen.

Den 27 mars 2011 tillbringade jag några timmar i skogen kring sjön Oppäsens utflöde och det skogsområde som tillhör Finnåkers kursgård1, där många stora och gamla tallar finns. Jag tog några dendrokronologiska prover ur några av dessa. Det gjordes med en 40 cm lång 5 mm tillväxtborr. Den primära avsikten med provtagningen var att bygga upp en användbar lokal referenskurva, som jag hoppades även skulle kunna vara användbar för större områden i de mellansvenska slättbygderna.2 Träd äldre än 250 år är inte vanliga, särskilt inte på produktiv mark i denna del av landet.

Med denna senkomna rapport vill jag dokumentera den ungefärliga åldern på de provtagna tallarna, vilka ju står på ett sådant sätt, att många har möjlighet att se dem. Området är klassat som nyckelbiotop3. Proven är tagna ungefär i brösthöjd. Träden tycks ha utvecklats ganska störningsfritt, och plantorna tycks i regel ha vuxit under gynnsamma förhållanden, utan påfallande konkurrens (frodvuxet närmast märgen, och sedan successivt avtagande utan några markanta hastiga förändringar i tillväxttakten). Därför kan man nog anta att träden i allmänhet är omkring 10 år äldre än äldsta ring i brösthöjd. En del av tallarna är ihåliga, och åldern på dessa kan inte säkert fastställas, men då de flesta av träden är frodvuxna i centrum, är det möjliga tidsspannet ändå måttligt. Bland de ihåliga märks den kanske mest iögonenfallande tallen, som man stöter på strax norr om första bron (01). Den har ett gammalt toppbrott, som antagligen starkt bidragit till mulmbildningen. Trots att det alltså saknas ringar före 1874, kan det dock anses sannolikt att den är jämngammal med den nästan lika stora tallen som står strax intill (02, se foto). Den tallen uppnådde brösthöjd ca 1760. Från ungefär samma tid, mitten eller förra hälften av 1700-talet, är också tallarna 06, 11, 15 och 16 medan 03, 04 och 05 är ännu äldre. Dessa bör ha grott under andra hälften av 1600-talet (04 och 05) eller omkring 1700 (03). Det kan noteras att dessa tre är strandnära, och inte så stora som flera av de andra. Övriga prov kommer från visserligen stora, men inte fullt så gamla träd. Omkring 150-200 år är 08, 09, 10, 12, 13 och 14, av vilka de flesta växer utmed stigen. Fler gamla träd, som antagligen är över 200 år finns på västra delen av ön mot Bruksviken. Där har jag dock inte tagit några prov. Följer man ån mot kursgården finns som kontrast till de gamla furorna en vacker ädellövskog med bland annat ganska höga, men inte särskilt gamla, askar.

Kronan på 02, en 260-åring.
Fnak01: ihåligt (Σ 124mm+?) ?-1874-2010
Fnak02: omkrets bh:2.7 m (Σ 297mm + ca 15mm) (ca 1760)-1763-2010. Inre delen frodvuxen
Fnak03: (Σ 271mm + ca 10 mm) (ca 1710)-1713-2010
Fnak04: (Σ 235mm + ca 10mm) (ca 1680)-1684-2010
Fnak05: (Σ 295mm, inkl. omätt) (ca 1690)-1704-1932-(2010), ytveden mycket tät, 46 ringar/cm)
Fnak06: (Σ 247mm) (ca 1730)-1807-2010. Innesta delen av provet skadat med osäker korsdatering för denna del)
Fnak07: (Σ 199mm+?mm) ?-1756-2010. röta.
Fnak08: (Σ 202+18mm) (1810)-1817-2010
Fnak09: (Σ 173+?mm) ?-1873-2010
Fnak10: (Σ 255+35mm) (ca 1860)-1869-2010 (dålig korr mot resten, men säker mot andra referenser)
Fnak11-14: De 4 träden står med ca 10-20 meters mellanrum. Positionerna delvis rekonstruerade i efterhand
Fnak11: (Σ 183mm + ca30 till 60mm) (ca 1720?)-1732-2010, innersta blånade och ev rutten i mitten.
Fnak12: (Σ 240 mm+ca 25mm) (ca 1815)-1833-2010
Fnak13: (Σ 195mm+ca 35mm) (ca 1845)-1856-2010 (dålig korr mot resten, men säker mot andra referenser)
Fnak14: (Σ 130+?mm) ?-1810-2010 (sydöstligaste av 4) är ihåligt.
Fnak15: (Σ 178mm+?mm) ?-1756-2010 är ihåligt.
Fnak16: (Σ 169mm+ca10-30mm) (ca 1745?)-1755-2010

Noter

1. Läs mer om Finnåkers kursgård på www.finnaker.se
2. Förhoppningen infriades, och en kurva ner till 1684 kunde byggas. Den är tillgänglig och presenterad på Cybis wiki: Finnåker-PISY Mätdata återfinns även sist i detta dokument.
3. Oppäsen sjöfaktablad - Länsstyrelsen i Örebro län


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 2 1 0.2 0.1 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Fnak 1 Finnåkers bruk, Fellingsbro PISY Fnak 2 Sweden Pinus sylvestris 65m 5934N1535E 1684 2010 Fnak 3 T.Axelson
———— Fnak04b, 1684–1755,
———— Fnak08b, 1819–1911,
———— Fnak13b, 1856–1913,
———— Fnak05a, 1704–1932, yttersta delen svårtolkad
———— Fnak04a, 1684–2010,
———— Fnak03a, 1713–2010,
———— Fnak11a, 1732–2010, ihålig
———— Fnak16a, 1755–2010,
———— Fnak15a, 1756–2010,
———— Fnak07a, 1759–2010, ihålig
———— Fnak02a, 1763–2010,
———— Fnak06a, 1807–2010, Block 0-203 of Fnak06a
———— Fnak14a, 1810–2010,
———— Fnak08a, 1817–2010,
———— Fnak12a, 1833–2010,
———— Fnak13a, 1856–2010,
———— Fnak10a, 1869–2010,
———— Fnak09a, 1873–2010,
———— Fnak01a, 1874–2010,