Bygganderna vid Hindros

Västra bygganden, en trösklada, med väggtimmer hugget 1741-42, och med vackert inskurna initialer på insidan av den gavel, som ses på bilden.
Östra byggnaden, ett stall, vid Hindros. Foto 2002. väggtimret (nedre delen) fällt 1743-44. Den övre, utskjutande delen är påbyggd 1909 av timmer från 1858-59.
Det finns två gamla byggnader på en plats något hundratal meter öster om den numera försvunna Hindros-gården i Ovanmejdan, som finns markerad på Storskifteskartan (Littera A), uppmätt 1806 (60.45563, 14.70577 och 60.45546, 14.70657). Troligen har byggnaderna flyttats efter storskiftet från den sedemera försvunna gården med littera N/G i Handbacken, 60.45768, 14.69391. En dendrokronologisk undersökning av några stockar ger vid handen att väggtimret i den västra byggnaden, troligen en trösklada, är hugget 1741-42, och till det östra, troligen ett stall eller möjligen ett fejs, 1743-44. Denna västra byggnaden, som dessvärre delvis saknar tak, och är i mycket dåligt skick (2002) har uppenbarligen byggts om. Bl.a har en dörröppning tagits upp på södra sidan, varvid karmen endast spikats mot de kapade stockändarna. På de utskjutande översta varven finns antecknat 1909, vilket säkert är året då denna tillbyggnad gjordes. Några av dessa övre stockar (gran) kan dateras till fällningsåret 1858-59. Att det är fråga om begagnade stockar är inte förvånade med tanke på att de är bilade, vilket man annars knappast torde ha kostat på denna byggand, särskilt som den nedre delen av väggen ändå mestadels består av rundtimmer.

Erik Andersson och Brita Ersdotter gifte sig 1 december 1765
Den västra byggnaden, som har ett nästan helt tegeltak, är i bättre skick, även om flera av de översta stockvarven på västra sidan är ruttna p.g.a läckande tak. Det har på södra väggens tionde stock nerifrån flera initialer och årtal inskurna. Den äldsta och mest välgjorda lyder E A S B E D 1 7 6 5, och föregås av ett "skogskors" och följs av en stjärna (pentagram). Initialerna uttydes Erik Andersson (Lustig) och Brita Ersdotter 1765. Dessa båda gifte sig 1 december 1765 och blev de som först byggde på "Betjolars" (Storskiftet litt L) på Handbacken. Erik var född 1736, och alltså 29 år när han gifte sig med Brita, då 21 år (född 1744). Av husförhörslängderna, kan man se att de till att börja med dock tycks ha bott kvar på hennes föräldragård på Handbacken, d.v.s på den nu försvunna gård som finns markerad på Storskifteskartan (Litt N & G) strax öster om "Gammellustigs" Hon var äldsta överlevande barnet till Erik Olsson (f.1712) och Marit Persdotter (1707), vilka i sin tur gifte sig 10 nov 1734. Enligt Elfving (Floda släktbok Q2) hade de fyra äldre barn, och tre yngre, som alla, utom Olov (f.1746) dog späda. Brita f. 1744 var alltså den äldsta överlevande. På denna gård firades hennes bröllop den 1 december 1765 och söndagen efter redovisades den sedvanliga insamlingen till de fattiga i Kyrkans special (Floda kyrkoarkiv L Ib:5):

andra söndagen i adventät
På brölåpät hos Erik Olsson på
hanbacken är samlat af gäster
är til de fatiga 10:16
lasarätät 1:4
brudgummen -:16

Det är fullt möjligt, kanske troligt, att delar av bröllopsfestligheterna ägde rum i gårdens trösklada, och att inskriptionen gjordes i samband med dessa. I sammanhanget kan nämnas att Britas far, Erik Olsson dog två år efter dotterns giftermål, d.v.s 1767, och att brodern Olov (f.1746), som kom att bli kvar på föräldragården, gifte sig först 1771. Kanhända bodde Lustig Erik Andersson och Brita Ersdotter nygifta kvar till dess, varefter de byggde upp och flyttade upp till Betjolas (Litt L). Husförhörslängderna kan tolkas så. Se även bildtext till inskrift nedan.

Interiör av den östra bygganden (stallet).
Vi vet inte när Erik Olssons gård (Litt N&G) byggdes, men att han är första generationen på den är ganska klart. Han tycks komma från Hindros (Litt A), men bygger alltså tillsammans med sin hustru efterhand på Handbacken. Kanhända börjar de i samband med att de gift sig 1737, men troligen något senare. Det är inte omöjligt att gården byggdes åren omkring 1742. Vi kan nog i alla fall våga den gissningen att det var Erik Olsson som högg timret till detta, ett par år innan Brita föddes (28 juli 1744), hon vars bokstäver 23 år senare skulle bli vackert inskuret, för att ännu 237 år senare kunna läsas av oss!

Fler ristningar från 1772 eller 1779, på samma stock som den andra. Kan ha gjorts av dem som flyttade byggnaden, antingen 1772, eller 1779 (det går inte att läsa nedre delen av sista siffran). Om det är 1772, avser det troligen en flytt upp till den nya gårdsplatsen på "Betjolars" 60.45639, 14.69083. Britas bror, som blev kvar på den gamla gården gifte sig 1771, vilket alltså skulle ge god mening åt året 1772. Namnen ifråga torde vara Erik Olsson, Olof Jönsson1 och Lars Ersson2. Erik Olsson dog 1767, så han var inte med 1772 eller 79, men skulle man kanske kunna tänka sig att Olof Jönsson och Lars Ersson(?), satt sina initialer direkt efter hans, som redan fanns där?

Det finns en soldat Olof Jönss Urväder (född 1754 6/9 i Ovanmejdan (A, Hindros), som gifte 1779 24/10 och en Lars Ersson på Handbacken (H, Gammellustigs) född 1745 10/7 i Källbäcken, gift.1770 4/11.

Noter

1. Att tecknet ska tolkas som Jöns och inte som Jon, framgår av tolkningarna av de i Gummerus: Det gamla Floda ss.236 ff. anförda ristningsexemplen nr 21, 22, 27. Teckenet för Jon saknar "mittpinne", se s.238 sista inskriftsraden.
2. Lars skrivs ofta med en L-runa.

Mätvärden för en del av stockarna (tall) finns nedan. T38 avser den östra byggnaden. och T39 den västra. T38x3 saknar yttersta ring. T38x4 och T39x3 (stocken med inskriptionerna på) har så täta yttersta ringar att dessa inte kunnat mätas, men dessa stockar är likväl med all sanolikhet samtida med de övriga undersökta väggtimmerstockarna emedan de återstående ringarna till antalet kan någorlunda räknas i mikroskop. Mätvärden för tre granstockar från utbyggnaden på den östra bygganden (1858) finns längst ner på sidan.

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740

0000 1 Old stable at Hindros in Bjorbo, Dalarna, Sweden PISY . 0000 2 SWEDEN Scotch pine 200-350M 6027 1443 1512 1743 . 0000 3 Torbjorn Axelson, Bjorbo, Sweden .
———— T38x4, 1512–1696,
———— T38x7, 1597–1742,
———— T38x3, 1650–1742, (Se bild 2.4 MB)
———— T38x8, 1593–1743,
———— T38x6, 1655–1743,
———— T38x9, 1658–1743, (Se bild 0.1 MB)
2 1 0.2 0.1 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740

T39 1 Tröskloge, Hindros, Björbo, Floda sn W PISY T39 2 SWEDEN Scotch pine 350M 6027N1443E 1511 1741 T39 3 Torbjorn Axelson, Bjorbo, Sweden
———— T39x3, 1511–1673, +ca29 i blånad splint (Se bild 1.1 MB)
———— T39x4, 1536–1739, Stock under borttagna tiljor, +ofullst, vittrad (Se bild 1.6 MB)
———— T39x1, 1539–1741, yttersta ofullst (Se bild 1.4 MB)
———— T39x2, 1592–1741, (Se bild 1.3 MB)
2 1 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850

0000 1 Old building at Hindros in Bjorbo, Dalarna, Sweden PCAB . 0000 2 SWEDEN Norway spruce 200-350M 6027 1443 1778 1858 . 0000 3 Torbjorn Axelson, Bjorbo, Sweden .
———— G38x10, 1778–1858,
———— G38x11, 1779–1858,
———— G38x12, 1786–1858,