Klockarbacken, Ljungdalen
"Farstukvist", den s.k barfreden (utbyggnad över källarnedgång), Klockarbacken, Ljungdalen i Härjedalen (Storsjö socken), 62° 51' 0.9" N, 12° 46' 54.5" E

Denrokronologisk undersökning gjord på fyra prov tagna med tillväxtborr i augusti 2010, då en del stockar var i Björbo för reparation. Stockarna vara sammanfogade med haklaxknutar. Proven, som alla är av gran innehåller 102-106 årsringar, och har vankant. Alla proven passar mycket bra mot framför allt glommersträskreferensen för gran, GlomPC, med t-värden upp emot 10 för de enskilda proven, vilket är synnerligen bra! Bra passning också mot de geografiskt med närbelägna SelbuPCAB (Selbu i Tröndelag) och den ganska tunna JAEMTUA_PCAB (Jämtland, Schweingruber). På två av proven finns tydlig och fullständig yttersta ring från 1845 respektive 1846. På ett prov är yttersta ringen möjligen ofullständig 1846 och på ett prov är ytveden mycket tät, och kan möjligen sakna ringar. Detta prov har också sämre korrelationsvärden mot referensen. Där är yttersta ringen troligen från 1843, men kan möjligen vara något eller några år senare. Det kan inte heller uteslutas att granen redan varit död när den fälldes. Det är inte uppenbart att virket är från samma bestånd, och tycks alltså vara fällt vid något olika tidpunkter. Det skulle kunna vara möjligt att timmret till farstukvisten har framkörts av byn/socknen gemensamt (till klockarbostaden), efter beslut på sockenstämma, bystämma eller liknande, men underlaget för en sådan slutasts är dock alltför magert. Timringen kan ha skett tidigast vintern 1846/47. Renoveringsprojektet finns kortfattat beskrivet här.


Torbjörn Axelson 2010-08-28


Denna och andra dendrokronologiska studier finns på taxelson.se/dendro

Korrelationsvärden mot referens
Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T
Correlations between available samples in hrjdA.fil and
GlomPC dated to 1978 with corr >= 0,39 and with overlap >= 101 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,69 11,13  135  based on 4 members
hrjdA03a  0,68 10,63  135  1711-1846 yttersta ofullst?
hrjdA01a  0,65  9,45  125  1720-1845 
hrjdA04a  0,60  7,41  101  1745-1846 
hrjdA02a  0,39  4,61  120  1723-1843 tät ytved, ringar kan möjligen fattas


Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T
Correlations between best references and hrjdA
dated to 1846 with corr >= 0,65 and with overlap >= 108 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,75 13,24  135  based on 4 members
SelbuPCAB 0,71 11,47  135  Selbu in Trøndelag, Norway, Eidem          PCAB
GlomPC   0,69 11,13  135  Glommeträsk, Norrbotten, swed011+Åkulla       PCAB
swed011  0,67 10,49  135  Gallejour, Glommerstärk WIDTH_RING         PCAB
JAEMTUA_  0,65  8,77  108  JAEMTUA1 Jämtland, historisch  (>5 prov)     PCAB


Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840

hrjdA 1 Farstukvist, Klockarbacken, Ljungdalen, Härjedalen PCAB hrjdA 2 Sweden Picea abies 700m 6251N1247E 1711 1846 hrjdA 3 T. Axelson
———— hrjdA02a, 1723–1843, tät ytved, ringar kan möjligen fattas (Se bild 4.8 MB)
———— hrjdA01a, 1720–1845, (Se bild 4.8 MB)
———— hrjdA03a, 1711–1846, yttersta ofullst? (Se bild 4.8 MB)
———— hrjdA04a, 1745–1846, (Se bild 4.8 MB)