(Några andra objekt)

Jutbodarna, Grangärde

april 2006 och november 2018

Stugan

60.25864, 14.87589
I samband med invändig ombyggnad togs prov ur två stockar (provtagningen i en tredje stock misslyckades) i stugans södra gavel. Man kan tydligt se att den ursprungligen varit tre timmervarv lägre. Det ursprungliga femte varvet är utbytt mot tre nya varv, och ytterligare ett varv har lagts under innertaket. De nya varven är av frodvuxet granvirke. Ett årtal, 1853, finns inskuret. Prov togs ur stockarna 4 och 8. Stock 4 (JutbSs4) är av tall med sista ring från 1797, och blånad splintved och stock 8 (JutbSs8) av gran med yttersta hela ring från 1797, men med en påbörjad ring för 1798. Tallstocken är alltså huggen vintern 1797-98, men har lagrats på ett sådant sätt att splinten blivit blå. Granstocken är huggen sommaren 1798. Stugan bör alltså ha blivit byggd tidigast sommaren 1798, och hade från början låg takhöjd. Årtalet 1853 har inte kunnat bekräftas dendrokronologiskt, men kan mycket väl avse den omtimring, då man höjde taket. Frågan om stugan ursprungligen stått någon annanstans än i Jutbodarna är tillsvidare öppen.

Vedbod/lada

Vedbod/lada av rundtimmer och klovor söder om stugan. Fem prov togs ur rundtimmerstockar av tall (JutbL11-15). Trots ganska svaga passningar, pekar de sammantaget med ganska stor säkerhet på 1836 (yttersta ring). Ladan/Vedboden bör således vara uppförd 1837.

Fejs

Prov togs ur två tätvuxna tallstockar till vänster om dörren till fejset, som 2006 inte kunde dateras. 2018-11-24 gjorde jag ett nytt försök: Av de båda proven1 är det ena (JutBF12) borrat genom stocken, så att mer än 150 av de totalt 172 ringarna finns från båda sidorna. Proven kan dateras med yttersta ring från 1799, och passar bäst mot den mer höglänta Säfsnäskurvan. Vankant finns och i b finns ett ljud (brandljud?) 1657. I de innersta ringarna på b-provet syns tjurved. Det kan vara en torrtall. Det andra provet är bara 5,4 cm långt med 100 ringar. Provet har vankant, men jag kan inte heller nu datera det – det vekar inte vara helt samtida. Eftersom vi bara har en daterad stock och denna kan vara torrtall, blir dateringen efter 1799, men eventuellt alltså långt in på 1800-talet.

Noter

1. Prov: JutBF11-12


Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best references and JutBF12m.wid
dated to 1799 with corr >= 0,32 and with overlap >= 109 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,41  5,91  171  19  based on 9 members
Sfsn-PIS  0,38  5,27  171  14 Säfsnäs socken, Dalarna                 PISY/Sfsn  2 
Grangard  0,36  5,10  171  10 Grangärde, Dalarna                   PISY/0000  2 
Petmyra  0,36  4,05  109   7 Petmyra (bogg), Björbo, Dalarna             PISY/PM   2 
GagnefSo  0,36  5,06  171  18 Gagnef-Djura                      PISY/Gms000 2 
SödraDal  0,35  4,91  171  18 Södra Dalarna                      PISY/SDalar 2 
SolorNor  0,34  4,69  171   9 Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY
Kungsber  0,34  4,68  171  16 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland         PISY/KBPISY 2 
se007   0,33  4,47  171   9 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
BjörboGr  0,32  4,43  171  19 Swed305 Björbo+Grangärde                PISY

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 2 1 0.2 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840

JutbL1 1 Jutbodarna, Grangärde, Dalarna PISY JutbL1 2 Sweden Scotch Pine 1523 1836 JutbL1 3 T Axelson
———— JutbL15a, 1523–1609, Innersta delen av provet. minst ca 225 ringar utanför Datering 1836 kan vara rimlig (1609+225=1834). Provets yttre del innehåller flera tillväxtkolapser, och kan förväntas ge dåliga korr-värden. (Se bild 3.4 MB)
———— JutbSs4a, 1727–1797, Jutbodarna, Stuga, södra gaveln stock 4. PISY blånad splint. Fälld vintern 1797-98 medel av prov a & c, tagna i samma riktning, men med skada i början resp slutet. (Se bild 2.8 MB)
———— JutBF12m, 1628–1799, deTrend=NoDetrend; sumByStem=Yes; [JutBF12][JutBF12b]
———— JutbL13a, 1737–1836, (Se bild 3.4 MB)
———— JutbL12a, 1778–1836, (Se bild 3.4 MB)
———— JutbL11a, 1779–1836, (Se bild 3.4 MB)
2 1 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790

Jutb 1 Jutbodarna, Grangärde, Dalarna PCAB Jutb 2 Sweden Norwegian Spruce 1727 1797 Jutb 3 T Axelson
———— JutbSs8a, 1727–1797, Jutbodarna Grangärde Stuga Södra gaveln Stock 8 innifrån PCAB Fälld sommaren 1798 (Se bild 2.8 MB)