Sollen
Några dendrokronologiska och andra noteringar

av Torbjörn Axelson, febr 2013

Proven 01-05, och några andra noterade platser.
Den gamla tallen på västra stranden (slln04) har vuxit sedan 1600-talet. (Borrskaftet är ca 40 cm.)
Den 23 januari 2013 tog jag mig på skidor från Sörvik över isen till norra delen av ön Sollen. I snön fanns gott om lodjursspår. Skogen, som domineras av gamla granar, är välbevarad, och innehåller inte många avverkningsstubbar. Jag tog fem dendrokronologiska prov, alla i tallar. På grund av kylan är det svårt att ta prov i levande träd med tillväxtborr. Splintveden innehåller mycket is, och smulas oftast sönder. De två första proven tog jag ur torrtallar, som jag bedömde var ungefär jämngamla med den omkringstående skogen. I provet från den första torrtallen finns ringar från 1856 (ej märgträff, miss med 14 mm) till 1993, och en barkskada av okänd orsak från högsommaren 1951.1 Som planta och ungt träd tycks det ha stått undertryckt, och uppnådde 1,6 m omkring 1840 (att döma av tätheten i den innersta delen bör ca 15 ringar vara omätta). I provet från den andra torrtallen finns ringar från 1878 till våren 1991. Detta träd stod som planta mera fritt, och uppnådde 1,3 m omkring 1876. Det tredje provet tog jag för att försöka datera körskador i en levande tall intill en stig i nordlig riktning. Proven blev inte optimala, men ger en sannolik datering av körskadorna till troligast 1945/46. Tallen uppnådde brösthöjd ca 1835. Jag följde stigen mot norr, och kom då fram vid lämningarna efter en gårdsplats. Därifrån gick jag utmed stranden. Tyvärr var jag inte medveten om gruvhålet, som jag därför gick förbi utan att upptäcka. Efter stranden såg jag ett antal gamla strandtallar. En av dem, möjligen den grövsta?, tog jag ett prov i, 1,0 m över marken. Ytveden smulades, men eftersom trädet levde var de förlorade ringarna inte så intressanta. Äldsta uppmätta ringen är från 1703, men jag missade märgen med så mycket som ca 40 mm!, vilket gör att det skulle kunna fattas så mycket som upp mot omkring 100 ringar. Trädet kan därför eventuellt ha vuxit ända sedan början av 1600-talet! Ytterligare ett prov borde tas ur detta och några liknande träd. Några meter ifrån trädet låg för övrigt kadavret efter en älgkalv, och rikligt med lodjursspår omkring.

Jag fortsatte tvärs över ön, för att leta reda på mina skidor, som jag lämnade innan jag gav mig upp i den branta terrängen. På väg upp noterade jag ytterligare en mycket gammal tall. En bit längre upp fanns en grupp resliga furor. Ett prov i en av dem visade att åtminstone denna uppnått brösthöjd omkring 1881 och denna ålder (ca 140 år) är kanske representativ för de större tallarna på denna del av ön. Väl nere på isen på andra sidan såg jag en imponerande, och kraftigt lutande gammal tall, vilken borde provtas, helst med flera prov, för att undersöka de asymmetrier som kan avslöja vid vilken eller vilka tidpunkter lutningen uppstått.

slln01: torrtall (ca 1840) - 1856 - 1993. Ljud daterat hög/sensommar 1951. 1.6 m över mark
slln02: torrtall (ca 1876) - 1878 - vår 1991
slln03: Levande tall med körskador (sannolikt 1945/46). (ca 1835) - 1838 - 1945 (skada).
slln04 Levande tall växande 10 m från stranden. Prov taget 1.0 m över mark. (1620?) - 1703 - 1982 - (2012).
slln05 prov i levande, stor tall. 1881 - 2009 - (2012)
gammal tall (ej provtagen)
En grupp äldre tallar kanske 150 år?
Gammal, lutande strandtall (en provtagen).
husgrund på kulturmark
gruvhål

Noter

1. Provhöjden 1,6 m valdes för att kunna datera barkskadan.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 2 1 0.2 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

slln0 1 Sollen, Ludvika PISY slln0 2 Sweden Pinus sylvestris 160m 6011N1507E 1703 2012 slln0 3 T. Axelson
———— slln03m, 1838–1945, deTrend=NoDetrend; sumByStem=Yes; [slln03a][slln03b]
———— slln11m, 1752–1951, deTrend=NoDetrend; sumByStem=Yes; [Slln11a][Slln11b]
———— slln04m, 1703–1982, deTrend=NoDetrend; sumByStem=Yes; [slln04a][slln04b]
———— slln02m, 1880–1990, deTrend=NoDetrend; sumByStem=Yes; [slln02a][slln02b]
———— slln01a, 1856–1993, DISTANCETOPITH=14; (Se bild 6.2 MB)
———— slln05m, 1881–2009, deTrend=NoDetrend; sumByStem=Yes; [slln05a][slln05b]
———— slln08m, 1741–2012, deTrend=NoDetrend; sumByStem=Yes; [Slln08a1][Slln08a3][Slln08b][Slln08c][Slln08d]
———— slln06m, 1741–2012, deTrend=NoDetrend; sumByStem=Yes; [Slln06a][Slln06b][Slln06c]
———— slln07m, 1751–2012, deTrend=NoDetrend; sumByStem=Yes; [Slln07a][Slln07b]
———— slln10m, 1755–2012, deTrend=NoDetrend; sumByStem=Yes; [Slln10a][Slln10b]
———— Slln09a, 1831–2012, (Se bild 6 MB)