Söderåkersladan eller Klockgropsladan i Grangärde
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, november 2018

Söderåkersladan från väster 2010.
Den 5 november 2018 besökte jag Söderåkersladan över klockgropen söder om Grangärde prostgård, 60.25816, 14.98148. Jag hade redan 2003 daterat ett antal väggtimmerstockar i dess södra del, som visade att den timrats ca 1760 (yttersta ring 1759 och då det mesta av timret är savbarkat, är det alltså fällt på våren 1760),1 men jag blev uppmärksammad på att det enligt Storskifteskartan 1811(-14) inte fanns någon så stor byggnad på platsen. Byggnaden, som är en tröskloge med rum innanför avbalkningar av timmer på vardera sidan om ett portlider, måste alltså ha flyttats dit under perioden mellan 1811 och 1866 (den finns med på kartan för Laga skifte 186623 Med detta i åtanke insåg jag att det under ladan finns ett antal stockar som direkt kan kopplas till att byggnaden ställdes som den nu står mitt över klockgropen. På slät mark hade de varken fått plats eller fyllt någon funktion. Jag kröp därför under ladan och ner i gropen för att ta prov i dessa stockar samt i en golvtilja i portlidret. Sammanlagt tog jag 5 prov under ladan, men en av de underökta stockarna visade sig höra till originalvirket från 1760. Golvtiljan, som bör vara sågad, har sista ring från 1812 och visar mycket goda korrelationsvärden mot Säfsnäskurvan och sämre mot de t.ex Grangärde och Floda, och det torde vara sannolikt att det trädet vuxit höglänt väster ut. Kanske sågat i Loforsen? De tre återstående stockarna är av tall och visade sig mariga att datera. Efter mycket funderande (se under rubriken "korrelationsvärden" nedan) anser jag att det trots allt finns en sannolik datering 1818/19, och att det antagligen tagits i närheten – något kvalitetsvirke behövdes knappast för detta ändamål och kvantiteten var mycket ringa.4 Mest troligt är därför att virket höggs i samband med att byggnaden således flyttades vintern eller våren 1818-19. Om golvvirket lagts in före flytten, eller lagrats några år innan det användes är kanske svårt att veta, men det vilar på en stock som tillkom vid flyttningen. Vid samma tillfälle tog jag också några prov i väggtimmer i det norra rummet, för att säkerställa att det är samtida med det tidigare daterade timren från södra delen. De togs i långväggen åt nordöst i stockarna 6, 7 och 10,5 som alla visade sig vara savbarkat grantimmer med yttersta ring från 1759 och alltså samtida med det tidigare daterade.6 Dessutom togs ett prov i följaren på insidan av det nordöstra väggpartiet som visade sig ha yttersta ring från 1898, vilket visar att byggnaden rätats upp runt sekelskiftet 1900.

Del av södra avbalknigen med mycket graffiti, notera t.ex L[ars ] L[ars]S[on] 1795 nere tv.
Fortsättningen av föregående väggparti med ristningar som det såg ut 2010, och som nu är delvis täckta av utrustning för solpanelerna.
Södra rummet (sö). Hela ladan verkar vara enhetlig. Saknas timmerrösten därför att taket från början varit valmat eller för effektivare ventilation?
Ner i klockgropen sedd från öster just söder om porten 2010.
Nere i gropen mot nordväst. Den undre längsgående och den närmaste tvärgående stocken provtogs. Den bortesta tvärgående stocken verkar också vara av tall, och förmodligen samtida med de andra, men jag avstod från provtagning i den för att slippa komma det ännu luktande rävkadavret, som skymtar på bilden, alltför nära.
I gropen mot söder. Borret vars blå skaft är 25 cm sitter i den tredje provtagna tallstocken. Stocken hitom är av savbarkad gran och tillhör ladans ursprungliga stockar från 1760.
Varifrån kommer ladan? Att trösklogen har stått på en närbelägen gård torde vi kunna utgå ifrån och därmed bör den någonstans vara med på storskifteskartan 1811-14, men är det på Prästgården eller Herrgården? Enligt Storskifteskartan kom marken där ladan står att tillhöra "Herrar C.M. Litström och C.G Johansson" (Litt. A1), d.v.s Nyhammars bruk som också ägde litt. A2 (Herrgården). På U14-123:15 Laga skifte 1866 hör däremot marken till Prästgården. Storleksmässigt finns få byggnader som passar. De som finns på den version av kartan som återfinns på lantmäteriets webbplats är egentligen bara två med ungefär rätt storlek, nämligen södra prostgårdsflygeln, och den byggnad som står mot vägen öster om Herrgården och ca 60 meter norr om Prästgården. Båda bör dock kunna uteslutas. Prästgårdsflygeln kan omöjligen varit en tröskloge då den fyllde andra funktioner enligt dåtida handlingar, och det fanns dessutom en tröskloge med mindre mått men av bättre virke enligt brandförsäkringen 18277, och den andra byggnaden, som dessutom är något kortare än Söderåkersladan, bör vara den gamla sockenstugan. Båda byggnaderna verkar dessutom ha stått kvar betydligt längre än till 1819 även om de saknas på Laga skiftekartan 1866. I bruksarkivet finns dock en annan version av storskifteskartan daterad 1814, som verkar ha varit ett arbetsmaterial, och där finns ytterligare en byggnad markerad straxt norr om den förmodade sockenstugan, med rätt mått. Att byggnaden saknas på de båda renritade kartversionerna, skulle kunna bero på att den togs bort i samband med skiftet. Placeringen bör inte vara orimlig för en trösklada. Söderåkersladan byggdes i så fall inte bara samtidigt som sockenmagasinet utan också närmare än 40 meter från detta. Även sockenmagasinet saknar timmerrösten och det hade valmat tak enligt en bevarad teckning.8 Om även söderåkersladan hade valmat tak, eller om det glesa röstet valts medvetet antingen från början, eller när det placerades på söderåkern, för att tillgodose ventilationsbehovet när säd eller senare hö skulle eftertorka, skulle kanske gå att se om man underökte ovansidan av ladans röstmödrar, men jag lämnar för min del hellre den frågan obesvarad! Om hypotesen stämmer, att Söderåkersladan flyttats från Herrgården och efter laga skifte blivit kvar på sin plats trots ägarbyte, skulle man möjligen vänta sig någon form av överenskommelse om ladans överlåtelse till prästgården. Men kanske den bara var muntlig?

Vi vet alltså att söderåkersladan byggdes ca 1760 och med stor sannolikhet flyttades ca 1819 till mark som då tillhörde bruket. Varifrån den flyttades kan vi nog aldrig med full säkerhet veta, men den bästa kandidaten är den byggnad som finns med på en av storskifteskartans versioner just nordväst om korsningen nuvarande Rossavägen och Rättarvägen, 60.26101, 14.97916.
Storskifte 1811 - ingen byggnad över klockgropen
Storskifte 1811 och Laga skifte 1866, samprojektion
Laga skifte 1866 - här finns ladan.
1811 års karta projicerad på nutda
1866 års karta projicerad på nutda

Noter

1. Dendrokronologisk undersökning av Söderåkersladan (klockgropsladan) i Grangärde, mars 2003
2. U14-123:15 Laga skifte 1866
3. Ladan saknas förvirrande nog på den storskaligare Häradsekonomiska kartan från samma tid, Häradsekonomiska kartan, Kyrkobyn J112-89-14, 1866-67
4. Tillväxten i dessa tre stockar verkar dels vara störd av andra faktorer än klimatologiska, dels finns en låglänt signal, som återfinns i sydligare och östligare kronologier. Detta skulle stämma väl med en växtplats nere vid Bysjön och Björken.
5. Stock nummer 10 är nummer 11 uppifrån räknat. Då utsidan är brädklädd och ett tjockt lager halm ligger på golvet, kan jag ha felidentifierat varvnumreringen
6. Anledningen till att jag 2003 endast tog prov i den södra delen är säkert att avbalkningen dit är något lägre, och att det då stod en traktor i lidret, som gjorde det riskabelt att hoppa tillbaka ner från avbalkningen som når upp i brösthöjd. Nu var det tomt på redskap och klättringen upp och hoppet ner kunde därför göras riskfritt.
7. I brandförsäkringen anges prostgårdens loge vara byggd av moget furutimmer, medan Söderåkersladan ju i huvudsak är av gran.
8. Bilden finns återgiven i Armborstet 1969Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

De tre tallvirkesproverna tagna under ladan, och som måste ha tillkommit för att göra det möjligt att ställa bygganden över gropen är svårdaterade. Övriga prov dateras utan svårigheter med de vanligaste referenserna. Genom följande analyser/jämförelser kommer jag fram till att de tre komplicerade tallarna är fällda vintern 1818/19:
Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best matching references and 18B050.pos
dated to 1815 with corr >= 0,34 and with overlap >= 84 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,49  5,10  84   9  based on 11 members
GagnefSo  0,39  3,83  84   5 Gagnef-Djura                      PISY/Gms000 2 
FinakrPI  0,38  3,75  84   0 Finnåkers bruk, Fellingsbro               PISY/Fnak  2 
Klmrsnd  0,38  3,70  84   6 Kalmarsund and Öland area                PISY/000  2 
FlodaSn0  0,37  3,61  84   2 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY/FlodaS 2 
SödraDal  0,37  3,61  84   2 Södra Dalarna                      PISY/SDalar 2 
ESVEALAN  0,37  3,60  84   1 East Svealand Aneby+Askersu+Bettna+Sissham+Saltsjöba  PISY/ESVEAL 2 
Grangard  0,36  3,50  84   5 Grangärde, Dalarna                   PISY/0000  2 
Kungsber  0,35  3,37  84  15 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland         PISY/KBPISY 2 
Sissh041  0,34  3,26  84  12 Sisshammar (T. Andreasson)               PISY
BjörboGr  0,34  3,25  84   6 Swed305 Björbo+Grangärde                PISY
Slsfl-PI  0,34  3,24  84   3 Sälsfloten Björbo, Dalarna, bog-pines          PISY/Slfl  2 


Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best matching references and 18B053.pos
dated to 1817 with corr >= 0,34 and with overlap >= 105 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,49  5,64  105  11  based on 12 members
BratPISY  0,44  4,95  105  19 Mälardalen area, publ. Bråthen             PISY/BratP 2 
Kungsber  0,40  4,40  105  11 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland         PISY/KBPISY 2 
Prostpar  0,40  4,37  105   9 Prostparken in Svärdsjö, Dalarna            PISY/PRP  2 
se007   0,39  4,28  105   7 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
GvleC-pi  0,38  4,20  105   6 Hamrånge & Hille, Gästrikland (east)          PISY/X0   2 
GagnefSo  0,37  3,99  105  12 Gagnef-Djura                      PISY/Gms000 2 
Grangard  0,36  3,98  105  11 Grangärde, Dalarna                   PISY/0000  2 
Klmrsnd  0,35  3,79  105   3 Kalmarsund and Öland area                PISY/000  2 
SödraDal  0,35  3,73  105   1 Södra Dalarna                      PISY/SDalar 2 
Sissh041  0,34  3,65  105   5 Sisshammar (T. Andreasson)               PISY
FlodaSn0  0,34  3,62  105   2 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY/FlodaS 2 
Sfsn-PIS  0,34  3,61  105  11 Säfsnäs socken, Dalarna                 PISY/Sfsn  2 

Sample 18B052 har ännu sämre kooorelationsvärden mot referencerna, men utifrån antagandet att det hör ihop med de båda andra från samma kontext, finns det en visuell samstämmighet mellan detta och kombinationen av de båda andra trots låga corr=0.33. Detta prov har fina yttersta ringar, och dess fällningsdatum (1818/19) bör gälla för hela gruppen. När gruppen läggs samman till en medelkurva, ger det sammantaget övertygande korrelationsvärden:

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best matching references and mean of 18B050, -2 and -3
dated to 1818 with corr >= 0,38 and with overlap >= 106 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,59  7,40  106  19  based on 13 members
GagnefSo  0,50  5,92  106  10 Gagnef-Djura                      PISY/Gms000 2 
Grangard  0,48  5,55  106  12 Grangärde, Dalarna                   PISY/0000  2 
se007   0,47  5,38  106   7 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
Kungsber  0,47  5,38  106  16 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland         PISY/KBPISY 2 
SödraDal  0,46  5,33  106   9 Södra Dalarna                      PISY/SDalar 2 
FlodaSn0  0,46  5,28  106   8 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY/FlodaS 2 
BratPISY  0,44  5,04  106   9 Mälardalen area, publ. Bråthen             PISY/BratP 2 
Prostpar  0,44  4,98  106  25 Prostparken in Svärdsjö, Dalarna            PISY/PRP  2 
Klmrsnd  0,43  4,91  106  12 Kalmarsund and Öland area                PISY/000  2 
Sissh041  0,42  4,67  106  10 Sisshammar (T. Andreasson)               PISY
BjörboGr  0,41  4,62  106   9 Swed305 Björbo+Grangärde                PISY
fletab2  0,41  4,60  106  13 Flesberg, Numedal Östlandet, Norway (P Eidem)     PISY/000   2
GvleC-pi  0,40  4,50  106  15 Hamrånge & Hille, Gästrikland (east)          PISY/X0   2 

Övriga låter sig dateras utan komplikationer. Golvtiljan kanske kommer från de höglänta trakterna närmare Säfsnäs och kanske den sågades i Loforsen?
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best matching references and 18B054.pos
dated to 1812 with corr >= 0,41 and with overlap >= 157 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,50  7,16  157  26  based on 7 members
Sfsn-PIS  0,52  7,54  157  22 Säfsnäs socken, Dalarna                 PISY/Sfsn  2 
Grangard  0,47  6,72  157  23 Grangärde, Dalarna                   PISY/0000  2 
SödraDal  0,45  6,31  157  17 Södra Dalarna                      PISY/SDalar 2 
GagnefSo  0,45  6,21  157  15 Gagnef-Djura                      PISY/Gms000 2 
Kungsber  0,44  6,09  157  18 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland         PISY/KBPISY 2 
swed305  0,42  5,74  157  14 Björbo, Dalarna                     PISY/0000  2 
FlodaSn0  0,41  5,59  157  12 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY/FlodaS 2 
Granväggtimret mot regional grankurva är entydigt frånsett oklara eller skadade ringar ytterst i några prov:

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples and
DalarPC dated to 2005 with corr >= 0,38 and with overlap >= 89 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,58  8,84  154  38  based on 10 members
Klgr12  0,51  6,11  111  31  1757 +ofulst (ej vk)
Klgr22  0,50  6,92  145  26  1758 tynande
18B056  0,50  5,56  97  25  1739 +>10. Stock 7 NÖ-vägg
Klgr11  0,50  6,14  118  12  1759 
18B057  0,48  5,11  89   6  1755 NÖ-vägg, stock 10=11 uppifrån (ej vk?)
Klgr13  0,48  6,67  152  16  1758 + Möjligen extremsmal yttersta (tynande). Överhoppad tjurvedsring
18B055  0,48  5,94  123  17  1759 NÖ-vägg stock 6.
18B051  0,42  4,38  93   7  1759 
klgr23  0,41  4,67  109   9  1759 
Klgr24  0,39  4,06  92   5  1759 


 

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750

klgr 1 Söderakersladan i Grangarde, Dalarna PCAB klgr 2 Sweden Picea abies 6016N1459E 1605 1759 klgr 3 T. Axelson
———— 18B056, 1642–1739, +>10. Stock 7 NÖ-vägg (Se bild 5 MB)
———— 18B057, 1665–1755, NÖ-vägg, stock 10=11 uppifrån (ej vk?) (Se bild 5 MB)
———— Klgr12, 1646–1757, +ofulst (ej vk?) (Se bild 7.8 MB)
———— Klgr13, 1605–1758, + Möjligen extremsmal yttersta (tynande). Överhoppad tjurvedsring (Se bild 7.8 MB)
———— Klgr22, 1613–1758, tynande (Se bild 7.8 MB)
———— 18B055, 1636–1759, NÖ-vägg stock 6. (Se bild 5 MB)
———— Klgr11, 1641–1759, (Se bild 7.8 MB)
———— klgr23, 1650–1759, (Se bild 7.8 MB)
———— 18B051, 1666–1759, (Se bild 5.4 MB)
———— Klgr24, 1667–1759, (Se bild 7.8 MB)
2 1 0.2 0.1 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810

klgr 1 Söderakersladan i Grangarde, Dalarna PISY klgr 2 Sweden Pinus sylvestris 6016N1459E 1654 1898 klgr 3 T. Axelson
———— klgr21, 1664–1758, (Se bild 7.8 MB)
———— 18B054, 1654–1812, (Se bild 5.4 MB)
———— 18B050, 1731–1815, (Se bild 5.4 MB)
———— 18B053, 1712–1817, (Se bild 5.4 MB)
———— 18B052, 1744–1818, (Se bild 5.4 MB)
2 1 1840 1850 1860 1870 1880 1890

———— 18B058a, 1831–1898, följade på NÖ-väggens insida (Se bild 5 MB)
———— 18B058b, 1831–1898, (Se bild 5 MB)