Tre 1700-talsbyggnader på Wiborgs, Boda sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, september 2019

Den 21 september 2019 hade jag tillfälle att undersöka några byggnader på en gård i Boda, av vilka tre visade sig vara från 1700 talet, och då de ingår i ett gemensamt sammanhang väljer jag att beskriva dem i denna gemensama rapport. Två av byggnaderna, ett stall och ett härbre/bod är numera sammanbyggda till en gemensam uthuslänga, men något försök att datera sammanbyggandet gjordes inte.

Stallet

En knutkedja på det gamla stallet från ca 1740 som visar halsning, de sexkantiga skallarna och den förmodligen sekundära bilningen.
Ur stallet, 61.0076, 15.20691, togs fem prov togs ur stockarna D5, D6, D7, D9 och D14, alltså gaveln i portlidret, med tillväxtborr (5mm). Proven togs från utsidan. Tre av de undersökta stockarna är mycket tätvuxen och fin gran och två av tall av god kvalité. Yttersta ring är från 1740, i något fall bara påbörjad, och i övriga fall troligen inte avslutad, vilket tyder på att timret fälldes vid olika tidpunkter under sommaren 1740, och man torde därför kunna förmoda att timringen skett under viss brådska sommaren och hösten 1740. Knutarna är (i huvudsak) rännknutar med välformade sexkantskallar. Timret är inte skavt och avbilat sekundärt. Byggnaden är den äldsta av de undersökta och den äldsta bevarade på gården.

Boden/ligghärbret

Också boden, 61.00768, 15.20687, har troligtvis rännknutar, men borde ha undersökt noggrannare, och timret är i huvudsak skavt och senare bilat. Knutskallarna har en rektangulär form. Prov togs ur sex stockar, nämligen C5, C6, C8, C9, C11 nedanför trappan, och i 4:de tiljan från vägg B, märkt '10'. C5-C9 är alla skavda, och vankant kan därför inte helt säkerställas, men ytveden är inte särskilt tätvuxen och yttersta helt eller delvis bevarade ring i proverna är från 1792 respektive 1793. Golvtiljan, som inte är skavd har yttersta ring från 1793, varför det är troligt att hela byggnaden ursprungligen timrades ca 1794 av timmer som fälldes vintern 1793/94 även om en något längre tidsutdräckt beträffande fällningsperioden inte säkert kan uteslutas. Prov togs också i C11, som ingår i de två stockvarv som inte är av skavt timmer. Yttersta ring i denna är 1819, varför tolkningen bör vara att boden timrades om ca 1820, och att den då höjdes med två varv och att stockarna bilades av. En märkning med rödkrita måste ha tillkommit senare och vittnar om att boden omtimrats någon gång under 1800-talets senare hälft eller 1900-talets början.

Gavelhärbret

Gavelhärbret, som är mycket vältimrat men nu är i stort behov av omsorg, står ett stycke öster om de övriga byggnaderna på gården, 61.00775, 15.20537. Det relativt smala timret är av skavt rundtimmer och har rännknutar med välformade sexkantiga skallar. Ett fullständigt loftgolv har funnits, men har sågats bort. Golvtiljorna är bilade på undersidan. Röstet är timrat av bilade plankor. Ett nävertak finns under tegeltaket. Prov togs ur fyra stockar i vägg A vänster om dörren (Ab5, Ab6, Ab7, Ab9 om nedersta på insidan synliga stocken är Ab2) och en av stockarna i loftväggen över dörren, där varvnumret dessvärre inte blev noterat. Yttersta bevarade ring i de fem proven varierar mellan 1737 och 1745 (Ab5), där ringen i provet från Ab5 ser ut att kunna vara vankantsring, medan de övriga nog inte har vankant. Härbret bör därför vara timrat cirka 1746. Flyttmärken tecknade med rödkrita visar att den flyttats minst en gång, antagligen under 1800-talets senare del eller början av 1900-talet.

Gavelhärbret från 1740.
Knutkedja.
Dörrparti.

Vidare studier

Även boningshuset är daterat (ca 1885, men troligen upptimrat på platsen 1906), se Boningshus på nedre Wiborgsgården. Att döma av en snabb titt på Storskifteskartan 1837, Litt L., torde ingen av byggnaderna stå på ursprunglig plats. Som ägare vid storskiftet står Örjas Olof Larsson. En genealogisk undersökning av gårdens ägare och inbyggare torde kunna sätta byggnaderna i sammanhang och exempelvis avgöra om det är troligt att stallet och gavelhärbret är timrat av samma person, och om eventuell brådska vid stalltimringen kan härledas till någon förändring i familjebild. Örjas Olof Larsson är född 1797 och gifte sig 1819. Föräldragenerationen bodde kvar.1 Omtimringen och höjningen av boden torde kunna antas vara hans verk snart efter giftermålet. Föräldrarna gifte sig enligt samma uppslag 1796, och kanske boden ursprungligen timrades inför detta generationsskifte? De andra byggnadernas tillkomst torde sökas ännu kanske två generationer tidigare vilket jag för närvarande låter bero.

Noter

Noter

1. Boda kyrkoarkiv, Dalarnas län, Husförhörslängder, SE/ULA/10126/A I/7 c (1826-1836)Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelations- och mätvärden

Stallet

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 19921B-PCAB.fil and reference DalarPC
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values. 
       T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,57  8,43  153  17  based on 3 members
19921B1  0,53  6,06  97   5  1642-1740 D6, tynande (PCAB - anomali vid 0-ring)
19921B0  0,52  7,20  140  20  1599-1739 D5 (PCAB)
19921B3  0,43  5,79  153   3  1587-1740 D9 (PCAB)

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 19921B-PISY.fil and
SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,39 and with overlap >= 116 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,55  7,11  119  19  based on 2 members
19921B2  0,55  7,04  116   7  1624-1740 D7, yttersta något ofullst?
19921B4  0,39  4,61  119  10  1621-1740 D14
Den inbördes korrelationen mellan proven är 0.47 Ttest=5.6, vilket gör att även dateringen av 19921B4 kan anses säker.

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740

19921A 1 Stall, Sundbergs, Boda W PISY 19921A 2 Sweden Pinus sylvestris 1621 1740 19921A 3 T. Axelson 19921A #### 61.0076, 15.20691
———— 19921B4, 1621–1740, D14 (Se bild 4.5 MB)
———— 19921B2, 1624–1740, D7, yttersta något ofullst? (Se bild 4.5 MB)
2 1 0.2 0.1 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740

19921A 1 Stall, Sundbergs, Boda W PCAB 19921A 2 Sweden Picea abies 1587 1740 19921A 3 T. Axelson 19921A #### 61.0076, 15.20691
———— 19921B0, 1599–1739, D5 (PCAB) (Se bild 4.5 MB)
———— 19921B3, 1587–1740, D9 (PCAB) (Se bild 4.5 MB)
———— 19921B1, 1642–1740, D6, tynande (PCAB - anomali vid 0-ring) (Se bild 4.5 MB)

Boden

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 19921C.fil and
SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,53 and with overlap >= 81 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,71 13,44  177  50  based on 6 members
19921C4  0,67 11,85  177  35  1642-1819 C11 vk, avviker
19921C2  0,62  7,92  104  21  1689-1793 C8
19921C3  0,61  8,22  117  23  1676-1793 C9
19921C1  0,59  8,14  124  33  1668-1792 C6
19921C0  0,59  8,12  125  25  1666-1791 C5, +ofullst (skavd)
19921C5  0,53  5,52  81  17  1712-1793 Tilja märkt '10' = nr 4 från B-vägg
2 1 0.2 0.1 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810

19921A 1 Ligghärbre/bod, Sundbergs, Boda W PISY 19921A 2 Sweden Pinus sylvestris 1642 1819 19921A 3 T. Axelson 19921A #### 61.00768, 15.20687
———— 19921C0, 1666–1791, C5, +ofullst (skavd) (Se bild 5.7 MB)
———— 19921C1, 1668–1792, C6 (Se bild 5.7 MB)
———— 19921C3, 1676–1793, C9 (Se bild 5.7 MB)
———— 19921C2, 1689–1793, C8 (Se bild 5.7 MB)
———— 19921C5, 1712–1793, Tilja märkt '10' = nr 4 från B-vägg (Se bild 5.7 MB)
———— 19921C4, 1642–1819, C11 vk, avviker (Se bild 5.7 MB)

Gavelhärbret

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 19921D.fil and 
SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,41 and with overlap >= 65 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,66  9,53  118  17  based on 5 members
19921D0  0,65  6,92  66  12  1679-1745 Ab+4
19921D1  0,65  9,12  117  25  1627-1744 Ab+5
19921D3  0,60  6,02  65  13  1679-1744 Ab+9
19921D4  0,50  5,88  106   7  1631-1737 A? (över loftgolv), tynande
19921D2  0,41  4,40  99  11  1638-1737 Ab+7, +ofullst, otydliga ytringar


Cybis CDendro (April 9 2019), Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between each of 5 checked members of the collection 19921D.fil 
and the rest of the checked members of that collection 
Minimum overlap used when finding best match: 45
         Member offset to ref-------------------------------------------------------------------------------- 
         Off Over P2Yrs------ BaPi------- C84F------- BesIE------ MeanSF----- GLK-- Skel- P2YrsL----** 
    Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 CorrC TTest 
19921D0  67  260  65  0,71  8,1  0,75  8,8  0,74  8,7  0,70  7,6  0,72  8,2  0,77  19,9  0,72  8,2 
19921D1  118  261 113  0,61  8,2  0,63  8,6  0,68  9,6  0,68  9,8  0,65  9,0  0,76  12,1  0,62  8,4 
19921D2  100  268  99  0,46  5,1  0,48  5,3  0,50  5,7  0,50  5,7  0,49  5,4  0,73  8,4  0,44  4,8 
19921D3  66  261  65  0,63  6,4  0,67  7,1  0,72  8,3  0,65  6,6  0,67  7,0  0,77  19,0  0,65  6,7 
19921D4  107  268 106  0,57  7,0  0,63  8,3  0,66  9,0  0,66  8,8  0,63  8,2  0,75  19,0  0,58  7,2 
Mean corr. of first column when overlap >= 45 (5 samples): 0,60 Standard deviation interval 0,51 - 0,69
All member offsets are at points of best match!2 1 0.2 0.1 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740

19921A 1 gavelhärbre, Sundbergs, Boda W PISY 19921A 2 Sweden Pinus sylvestris 1627 1745 19921A 3 T. Axelson 19921A #### 61.00775, 15.20537
———— 19921D4, 1631–1737, A? (över loftgolv), tynande (Se bild 4.8 MB)
———— 19921D2, 1638–1737, Ab+7, +ofullst, otydliga ytringar (Se bild 4.8 MB)
———— 19921D1, 1627–1744, Ab+5 (Se bild 4.8 MB)
———— 19921D3, 1679–1744, Ab+9 (Se bild 4.8 MB)
———— 19921D0, 1679–1745, Ab+4 (Se bild 4.8 MB)