Lada, f.d härbre, Heo, Forsen, Floda sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2020

Den lilla ladan var förr ett härbre på någon av gårdarna.

Den 23 oktober 2020 tog jag en serie borrprover i den lilla ladan norr om vägen över Heo väster om Forsen, 60.46635, 14.65161. Ladans inre mått är 2.8m × 3.0 m. Den står på stenar av kluven granit och har ett plåttak. Den främre gaveln är nu knutad med korta skallar och sågade hak. Innanför dessa finns en rad tomma sneda enkelhak som visar att gaveln tidigare haft väggutsprång. Ovanför dessa finns blockbilade stockvarv med urtag för ett gavelloftsgolv. Detta gör det mycket sannolikt att byggnaden från början varit ett gavelhärbre. Främre väggen har dörr mot D-vägg och kan inte ha varit del av den ursprungliga byggnaden, utan måste ha tillkommit när den gjordes om till lada. Det går att urskilja tre byggnadsperioder:

Knuten BC. Spår efter sädesbinge på de vända stockarna. De nedersta varven från förra sekelskiftet med sågade knutar.
AB-hörnet under taket. Här syns urtaget för gavelloftsgolvet i den understa av de två blockbilade stockarna.

Gavelhärbre utan loft ca 1753

Den ursprungliga byggnaden måste ha varit ett gavelhärbre utan gavelloft och timrat med sneda överhaksknutar och skallar med rektangulär hjässa. Den bör således ursprungligen ha varit rundtimrad. Timret i detta är fällt huvudsakligen 1751/52 och i vissa fall vintern därefter. Timringen av det ursprungliga härbret bör alltså ha påbörjats ca 1752 slutförts ca 1753. Stockar som undersökts från denna fas är D5, D6, D7, A9, C15 och C17. Åtminstone bakre röstet är alltså ursprungligt. Det främre är inte undersökt. Timret är vänt, förmodligen när den blev lada, utom i röstet. På bakre gavelns utsida finns därför spåren efter sädesbingar som alltså bör ha funnits på båda sidor.

Höjning ca 1770

Stocken D10, som inte tydligt skiljer sig från de ursprungliga visar sig vara fällt ca 1770 eller något år därefter (ytan är vittrad/skadad). Om den var nertimrad vid detta tillfälle, eller om det gjordes i samband med takomläggning är svårt att veta. 1700-talsväggbanden verkar ha kasserats.

Gavelloft ca 1804

De översta varven är blockbilade och knutarna dubbelhaksknutar med vertikala hak. På ömse sidor finns urtag för ett gavelloftsgolv (B12 och D12). Prov ur dessa visar att båda är av torrtallar, men en annan av de blockbilade stockarna (C14), som rimligen är samtida har yttersta ring från 1803. Ca 1804 höjdes alltså härbret ytterligare två högre varv och försågs samtidigt med ett gavelloft.

Lada ca 1897-1905

När härbret blev lada byttes de tre nedersta varven på baksidan ut. Detta virke visar sig dock vara av tynande tallar som troligen varit torra när de användes. Framväggen verkar också vara av ganska illa åtgånget virke, men har i ett fall likväl yttersta årsring från 1897 men med viss blånad som bör betyda att en torrtall använts. Dendrokronologiskt kan denna period inte fastställas till mer än efter 1897. I ladan finns dock en blyertsanteckning daterad 1905, vilken inte kan ha tillkommit innan byggnaden blev lada.

Kartografi och genealogi

Före omarronderingen stod ladan på Ovanmejdan 8:341 och vid Storskiftet 1812 till Litt M,2 alltså "Lindkvistes" på Handbacken. Man kunde misstänka att härbret kommer från denna gård, men ett annat f.d härbre där är tidigare daterat till ca 1763 och den genealogiska genomgång jag då gjorde visar att gården då var ny.3 Om ladan varit härbre på den gården så måste det ha överflyttats dit från någon annan gård, i så fall mest troligt vid någon av ombyggnationerna ca 1770 eller ca 1804, men kan förmodligen lika gärna ha kommit direkt till nuvarande plats från någon annan gård. Även ladan med timmer från 1650-talet, som likaledes står på Litt M på storskiftet (dock med en heldragen gränslinje emellan), även den på kluvna granitstenar, måste ursprungligen ha kommit från en annan gård än "Lindkvistes".4

1. Ekonomiska kartan Björbo J133-13E1h72, 1970
2. Storskifte 20-FLO-19, 1812
3. Axelson, T: Tvättstuga, fd härbre?, på Handbacken, Floda sn, dendrokronologisk undersökning, 2018
4. Axelson, T: Bastu hos Bergmans i Forsen, nyligen uppbyggd av en 1600-tals lada från Heo!, 2007

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/. En PDF-version finns.Korrelationer och mätvärden

Det ursprungliga timmret är okomplicerat att datera med måttliga till goda värden mot lokala kronologier:
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 20AB.fil and SodraDal
dated to 2005 with corr >= 0,38 and with overlap >= 68 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,69 11,40  145  35  based on 7 members
20AB09  0,58  6,37  83   2  1668-1751 A9, yta osäker
20AB01  0,56  6,70  98  12  1653-1751 D6
20AB07  0,54  5,27  68  16  1683-1751 C17
20AB06  0,50  5,85  102  10  1650-1752 C15 (RM)
20AB03  0,50  6,99  145  20  1622-1767 D10/+>2 vittrrad yta
20AB02  0,50  5,87  103   8  1640-1743 D7, vittrad yta
20AB00  0,38  3,58  78   5  1673-1751 D5 (ytan vittrad)
De bilade stockarna som bedöms vara från ca 1804 års ombyggnad är delvis problematiska. B12 kan inte dateras och D12 (20AB04) har till stor del murken splintved och det av splintveden som finns kvar är inte möjlig att datera. Av de 115 år som återstår till det förmoda användningstillfället kan endast ca 78 räknas men inte dateras. Den inre delen kan dateras, med en kombination av referenser:
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references and 20AB04_.pos
dated to 1688 with corr >= 0,36 and with overlap >= 125 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,48  6,08  125  17  based on 6 members
Sfsn_PI  0,46  5,67  125  17  Säfsnäs socken, Dalarna, T.Axelson 2009, PISY             
BumyrRel  0,41  5,03  125   8  Bumyran, Björbo + relaterade ur Södra dalarna, PISY (experimentell kro
GagnefSo  0,38  4,59  125  10  Gagnef-Djura (Israels, B. 2007)                    
Grangard  0,38  4,53  125  19  Grangärde, Dalarna Axelson (2009) PISY                
TrysilPI  0,37  4,41  125   2  Tørberget, Trysil, Norway, T. Axelson 2017, PISY
FlodaSn0  0,36  4,22  125   9  Floda sn, Dalarna T. A 2006? (annat än swed305, hårt sovrat)     
Den återstående provtagna av de blockbilade, C14, är dock oproblematisk:
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references and 20AB05.pos
dated to 1803 with corr >= 0,45 and with overlap >= 172 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,57  8,95  172  24  based on 6 members
swed305  0,57  8,98  172  24  Björbo, Dalarna, T. Axelson, PISY, 300m                
BjorboGr  0,56  8,75  172  20  Björbo+Grangärde (=Swed305+material från grangärde), PISY, T. Axelson 
SodraDal  0,52  7,87  172  23  Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
Kungsber  0,47  6,99  172  20  Kungsberg-Järbo-Lumsheden, västra Gästrikland (Jan-Olov Språng) PISY 
SolorNor  0,47  6,88  172  25  Solør, sydöstra. Norge (P. Eidem, digitaliserat av Arne Andersson), PI
GagnefSo  0,45  6,57  172  22  Gagnef-Djura (Israels, B. 2007)                    
De sentida ger också delvis dåliga värden:
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 20AB.fil and
SodraDal dated to 2005 with corr >= 0,31 and with overlap >= 76 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,38  6,30  244  22  based on 4 members
20AB13  0,61  7,46  97  13  1767-1864 följare längs dörröppningens insida
20AB11  0,49  4,78  76  13  1765-1841 C2, +>35
20AB10  0,43  6,16  169  14  1728-1897 A6 - ytterstaotydliga ringar. viss blånad
20AB12  0,31  4,40  183   7  1653-1836 C3/+>30

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760

20AB 1 liten lada, fd härbre, Heo, Floda sn PISY 20AB 2 Sweden Pinus sylvestris 220 1640 1767 20AB 3 T. Axelson
———— 20AB02, 1640–1743, D7, vittrad yta (Se bild 5.4 MB)
———— 20AB01, 1653–1751, D6 (Se bild 5.4 MB)
———— 20AB09, 1668–1751, A9, yta osäker (Se bild 5.2 MB)
———— 20AB00, 1673–1751, D5 (ytan vittrad) (Se bild 5.4 MB)
———— 20AB07, 1683–1751, C17 (Se bild 5.2 MB)
———— 20AB06, 1650–1752, C15 (RM) (Se bild 5.2 MB)
———— 20AB03, 1622–1767, D10 +>2 vittrrad yta (Se bild 5.4 MB)
2 1 0.2 0.1 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800

20AB 1 liten lada, fd härbre, Heo, Floda sn PISY 20AB 2 Sweden Pinus sylvestris 220 1563 1803 20AB 3 T. Axelson
———— 20AB04_, 1563–1688, D12. blockhuggen m gavellofsturtag, splint murken +>80 omätta. torrtall. (Se bild 5.4 MB)
———— 20AB05, 1624–1803, C14 (blockbilad) (Se bild 5.4 MB)
2 1 0.2 0.1 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890

20AB 1 liten lada, fd härbre, Heo, Floda sn PISY 20AB 2 Sweden Pinus sylvestris 220 1653 1897 20AB 3 T. Axelson
———— 20AB12, 1653–1836, C3 +>30 (Se bild 1.6 MB)
———— 20AB11, 1765–1841, C2, +>35 (Se bild 5.2 MB)
———— 20AB13, 1767–1864, följare längs dörröppningens insida (Se bild 1.6 MB)
———— 20AB10, 1728–1897, A6 - ytterstaotydliga ringar. viss blånad (Se bild 5.2 MB)