Nya kyrkspån på bisättningshuset, Järna sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, hösten 2021, april 2022

Den 7 september 2021 ankom en leverans av sågade takspån, 10 cm breda, tillverkade av ett företag i Kilafors i Hälsingland och avsedda för Bisättningshuset på Järna kyrkogård, 60.54408, 14.36502. Jag fotograferade först årsringsmönstret på ett antal av dem efter att ha renskurit dem i ovankanten. När takarbetet närmade sig slutet tog jag tillvara några avsågade spån som kasserats och slipade och mätte. Sammanlagt undersöktes 20 spån, varav 13 kunde dateras. Sju visar sig vara från tre träd, som slogs samman till tre medelkurvor. Medelkurvan av de daterade spånen ger en väldigt stark match mot dalakurvorna, vilket är förväntat om virket kommer från exempelvis Alfta eller Edsbyn. Några hälsingekurvor hade jag inte tillgängliga.

Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
Bollnäs markerad som refernspunkt
Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
Enbart de tre med svagast korrelation mot Dalarna (5, 6 och 16), passar bättre mot höglänt Jämtland. Bollnäs markerad som refernspunkt

Virkeskvalité

I april 2022 återkom jag till dessa spån med frågan om vad slags timmer som använts, för att kunna jämföra dem med andra spån. Den kanske viktigaste frågan är då ringtäthet och andel splintved. Det senare är svårt att avgöra på de renskurna ändarna, varför jag inskränker denna del av undersökningen till de sex sågproven (14-19). Dessa sex spån kommer från fem träd, som hämtats ur olika bestånd, kanske i Hälsingland eller däromkring enligt ovan. De är radiellt sågade. Det med minst antal ringar (nr 18) går inte säkert att datera, men en möjlig datering är 1974 för sista hela ring, och jag utgår här ifrån den. Alla spån är alltså 100 mm breda och innehåller 50-109 ringar från perioden 1866-2004. Om virket antas vara fällt efter sommaren 2019 var träden när de fälldes omkring 100 till 170 år, med tyngdpunkt i den lägre delen av intervallet. Stamdiametrarna kan uppskattas ha varit i storleksordningen 29-36 cm. Andelen splintved varierar mellan 4% och 43% (median 14%). Ringtätheten är i genomsnitt 0.5-1.1 per mm (medelringbredd 0.9-2 mm). Jämfört med det 90 år äldre spån som legat eller ligger på Äppelbo kyrka, är ringtätheten väsentligt eller ca 40% lägre. Andelen splint på de därifrån undersökta spånen var 1-61% (median 20%) och de nya spånen har alltså något större andel kärna än äppelbospånen. De är också tagna ur större träd. Tvärsnittsarean på stockarna är i storleksordningen 35-100% större än äppelbospånets träd om dimensionsuppskattningarna håller.1

Data och diagram
Spånbredd mmsplint mmandel splintantal årsringarringantal per mm2
spån 141004343%750.8
spån 151001414%900.9
spån 161001515%1091.1
spån 1710044%1071.1
spån 181001414%500.5
spån 191002626%600.6
1850 1900 1950 2000 2050 219C14 219C15 219C16-17 219C18 (osäker dat) 219C19
Splintvedsdiagram för de undersökta spånen enligt Gjerdrum.3 Den högra svarta linjen markerar det intervall som trädet med 90% säkerhet har dött inom. Bruna fält avser kärnved och gula splintved. Smal stapel betyder ringar som med stor säkerhet har funnits, men saknas i provet (eller inte kunnat mätas). Svart linje till vänster avser osäkerhetsintervallet för saknade ringar till märg. Då spånen knappast kan ha gjorts av virket närmast roten, bör man anta att groddtid för träden kan vara kanske 5-15 år tidigare än märgen på spånets höjd. År 2019 är markerat som antget sista växtår.

Noter

1. Axelson, T: Några kasserade takspån från Äppelbo kyrka: Dendrokronologisk undersökning, 2022.
2. Beräknas som antal ringar delat med spånets bredd utan hänsyn till verklig radiesträckning.
3. Gjerdrum, Peder: Estimating missing sapwood rings in three European gymnosperm species by the heartwood age rule, Dendrochronologia 31 (2013) 228–231

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/. En PDF-version finns.

Korrelationsvärden och mätdata

Cybis CDendro (August 26 2021), Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between each of 9 checked members (=all members) of the collection 219C.rwl 
and the rest of the checked members of that collection. 
Minimum overlap used when finding best match: 40

         Member offset to ref-------------------------------------------------------------------------
.      .  Off Over P2Yrs ----- BaPi ------ C84F ------ BesIE ----- MeanSF ---- GLK-- Skel- P2Yrs
Member Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 Corr
219C00  103   42  96  0,55  6,4  0,46  5,0  0,53  6,0  0,45  4,8  0,45  4,9  0,70  6,5  0,5
219C01m  84   7  83  0,37  3,6  0,45  4,5  0,48  4,9  0,47  4,7  0,44  4,4  0,66  5,7  0,3
219C02   64   6  63  0,32  2,6  0,35  2,9  0,40  3,4  0,40  3,4  0,37  3,1  0,51  3,1  0,3
219C05   86   4  85  0,37  3,6  0,35  3,4  0,42  4,3  0,39  3,8  0,38  3,7  0,68  1,9  0,3
219C06m  119   17 118  0,35  4,1  0,34  3,8  0,36  4,2  0,33  3,7  0,34  3,9  0,56  8,5  0,3
219C14   75   0  70  0,45  4,2  0,41  3,7  0,41  3,7  0,44  3,9  0,43  3,8  0,63  6,1  0,4
219C15   89   23  88  0,47  5,0  0,43  4,4  0,47  4,9  0,48  5,0  0,46  4,8  0,69  13,0  0,4
219C16m  121   18 120  0,39  4,6  0,21  2,3  0,28  3,1  0,17  1,9  0,26  2,9  0,69  8,8  0,4
219C19   60   27  59  0,56  5,2  0,60  5,6  0,50  4,4  0,56  5,0  0,56  5,0  0,69  13,4  0,5
Mean corr. of first column when overlap >= 40 (9 samples): 0,44 Standard deviation interval 0,36 - 0,51
All member offsets are at points of best match!Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 219C.fil and
SodraDal dated to 2005 with corr >= 0,35 and with overlap >= 59 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,68 10,96  144  33  based on 9 members
219C00  0,54  6,36  102   7  1962 
219C02  0,52  4,78  63  19  1998 
219C01m  0,51  5,27  83  13  1997 
219C19  0,49  4,29  59   3  1977 sp:21
219C15  0,48  5,10  88   6  1981 sp:13
219C14  0,46  4,39  74   9  2004 sp:48,
219C06m  0,45  5,44  118  19  1987 
219C16m  0,40  4,71  120  15  1986 t.mrg:7-14, sp:
219C05  0,35  3,42  85   1  2000 

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

219C 1 Nya takspån (Hälsinge), bisättningshuset Järna kyrkaPISY 219C 2 Sweden Pinus sylvestris L 1860 2004 219C 3 T. Axelson 219C #### 13 av 20 som kunde dateras. 7 spån härör från 3 träd (2+2+3)
———— 219C00, 1860–1962, (Se bild 0.3 MB)
———— 219C19, 1918–1977, sp:21 (Se bild 16.2 MB)
———— 219C15, 1893–1981, sp:13 (Se bild 16.2 MB)
———— 219C16m, 1866–1986, [219C16][219C17]
———— 219C06m, 1869–1987, [219C06][219C07][219C08]
———— 219C01m, 1914–1997, [219C01][219C03]
———— 219C02, 1935–1998, (Se bild 0.4 MB)
———— 219C05, 1915–2000, (Se bild 1.1 MB)
———— 219C14, 1930–2004, sp:48, (Se bild 16.2 MB)