F.d långsideshärbre, senare arbetsbod, Gråns, Gagnef sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2023

Byggnaden i samband med provtagning i oktober 2023.

Den 2 oktober 2023 provtog jag en kvarstående (eller utflyttad) timmerbyggnad, 60.5757, 15.10815, i Grånäs (Gråns) i Gagnef sn. Anledningen till att jag sökte mig till den något svåråtkomliga byggnaden, belägen bakom den instängslade delen av fröplantaget, var en artikel om den i Siljans News den 2023-09-30.1 10 oktober återvände jag för att ta kompletterande prov, då de första proven inte gav något entydigt resultat. Byggnaden har under 1900-talet använts som arbetsbod för fröplantaget och insidan har därför klätts med panel och moderna dörrar och fönster har satts in, vilket gör byggnaden svår att både provta och tolka byggnadshistoriken för, när inga spår av den ursprungliga inredningen eller eventuell väggbeklädnad, eller stockars eventuellt olikartade behandling, kan studeras. Tyvärr är nästan allt timmer av gran, och i de flesta fall frodvuxet och uppenbarligen fällt i flera tidsperioder, vilket gör den dendrokronologiska undersökningen besvärlig. Många stockar är alltför vittrade för att alls kunna provtas, och i en del fall har ytveden förlorats i de prov som ändå kunde tas. Provtagning har främst kunnat göras på norra gaveln (vägg D).

Den äldsta identifierade gruppen, som får förmodas vara originaltimmer, kan dateras med sista ring 1621. Stockarna är av frodvuxen gran. Prov 12 ur B7 är det bästa provet med 66 ringar och yttersta ring från 1620, med vittrad yta. Eventuellt kan någon ring fattas. Samtida med detta är prov 2 (D9, 62 ringar) och troligen även proven 0 (D7, 47 ringar),2 och 6 (D12, 35 ringar). Den sista mycket osäker. Dessa har knutar med sneda hak, ofta (alltid?) med betta.

1733 verkar härbret ha byggts om. Den numera första hela stocken över dörren (A13?inre), som är den enda tallstocken jag hittat, och kan säkert dateras. Den är fälld sommaren 1733. Prov 3 ur D10 torde vara samtida (48 ringar, trolig datering 1731+1–2 år i förlorat fragment).

Det kan vidare tänkas att en omtimring av övre delen gjorts ca 1770. Prov 7 (D13 32 ringar) och prov 10 (A13?yttre=stock 3 uppifrån under väggbandet 45 ringar), har dock för få ringar för att tillåta en säker datering, men passningen är exceptionellt god, och dateringsförslaget kan åtminstone beaktas.

Med visshet kan däremot prov 5 (D1) och 9 (planka över frambyggnad) dateras, båda med yttersta ring 1834. Båda är gran och passar bättre mot Trysil-referensen än mot de lokala granreferenserna, vilket indikerar att träden vuxit med jämn och god vattentillgång, gissningsvis på en nordsluttning och kanske höglänt. Prov 4 (D3) med bara 36 ringar kan eventuellt vara samtida med dessa. En påtagligt tillväxtökning sker åren efter 1805, kanske efter friställning. Jag förmodar att det mest sannolikt är vid detta tillfälle boden fick sin nuvarande placering. Ett kartöverlägg med Storskifteskartan visar nämligen att en mindre bod i nordvästra hörnet av storskiftesgård litt A (Slägt Pehr Pehrsson), låg på samma plats. Det fanns däremot några andra byggnader på gården 1812 av ungefär rätt storlek, av vilka någon kan ha flyttats till platsen efter att storskifteskartan ritats.3 Med hänsyn till hur utarmad gården blivit omkring 1835 när omtimringen bör ha skett, kan det inte uteslutas att det ursprungliga härbret eventuellt kan ha fått någon ny funktion. Kanske en friläggning av timmerstommens insida skulle kunna avslöja vilken. En parallell till denna bod kan möjligen ses i det s.k Linds ligghärbre i Säl, som dock ursprungligen torde ha varit en dubbelbod, avkortad till en enkel med yxa.4 Termen "ligghärbre" torde avse att det (även) använts som enkel/tillfällig (sommar)bostad, och syftar i Säl-fallet på bodens funktion efter avkapningen, som kanske skett på 1700- eller 1800-talet? Tanken att ett "ligghärbre" blivit använd som mer permanent stuga åt en sista ensam, mindre bemedlad kvarboende person i bymiljö är kanske inte så lång, men för att fungera även vintertid, borde en eldstad ha installerats, och spår av en sådan från åtminstone 1835, vara värda att söka.

De två återstående proven, 23AA01 ur D8 och 23AA11 ur B9 kan inte dateras. I det senare provet är en tätare men svårt vittrad ytved tyvärr fragmenterad och därmed omätbar.

En kvarlämnad dagstidning från 1995 kanske indikerar att den fungerade som arbetsbod till mitten av 1990-talet? Nu är tegeltaket trasigt och vatten är i färd med att rinna in, och det dåliga timret gör att en eventuell räddning brådskar.

Storskifteskarta, 1812.
överlägg.
Ortofoto ca 1960, Lantmäteriet.
Genealogi: Gården är bekant för de sorgliga händelserna 1786 då Kerstin Persdotter blir halshuggen efter att ha giftmördat sin svärfar Per Pehrsson Slägt, och för att den i likhet med resten av byn avfolkades under 1800-talet. Jag har kunat följa gården genom husförhörslängderna från omkring 1750, men i den första längden utan andra uppgifter än födelsedatum, och utan husförhörsresultat. Hans Nilsson Skog är överstruken husbonde men utan några datum. Hustrun Anna Ingvalsdotter f. 1690 står för gården och där finns också döttrarna Brita (1731) och Anna (1736) och någon av döttrarnas oäkta son Per f.1758, iskriven senare.5 Barnens födelseår ger skäl att anta att bodens första identifierade omtimring/reparation 1733 sker när Hans Nilsson Skog och Anna Ingvalsdotter varit gifta ett fåtal år. Det bekräftas av vigselboken enligt vilken soldaten Hans Nilsson Skogh och pigan Anna Ingewaldsdotter i Grånäs vigs 27 november 1730.6 I nästa längd får vi veta att soldaten Per Persson Slächt född 1736, troligen senast 1763 gift sig med Brita Hansdotter och skrivs för gården, och den i förra längden antecknade sonen Per Persson (1758) räknas därmed inte längre som oäkta (utan trolovningsbarn). De får en döv dotter Anna 1763, som kommer att leva länge, och 1768 får de Kerstin som dör späd och 1770 dottern Brita. Per Perssons svägerska Anna (1736) verkar 1771 och 1773 bege sig iväg på arbete till Falun respektive Haraker. Svärmor Anna Ingvalsdotter hade dött 1765, 75 år gammal.7 I denna tid, omkring 1770, kan bodens överdel ha timrats om ifall dateringen 1769 av de frodvuxna virkena stämmer. I 1775 års längd ser vi att Per Persson (1758) 1779 gifter sig med den 11 år äldre Kerstin Persdotter från Bodarna och de får barnen Anders 1781 och Brita 1784 (tvilling, men syskonet torde ha dött i samband med förlossningen). 1783 återvänder Anna Hansdotter som 47-årig änka från Svärdsjö.8

I den följande längden omtalas de förfärliga händelserna 1786. Den i fängelset födde sonen Per Persson (1786) dör året efter giftmordet på sin farfar och sin moders halshuggning. Änklingen gifter 1787 om sig med 40-åriga Margta Olsdotter från Överbacka.9 De får aldrig några barn tillsammans. I 1792 års prydliga längd, som förs till 1801 förblir Per Perssons änka Brita Hansdotter familjens överhuvud. Vid Per Perssons namn står noterat "Hans förra hustru blef 1786 halshuggen för det hon afdagatagit svärfadern med gift." En notering som torde varit ägnad nya präster till behövlig orientering om läget om de till äventyrs vore okunniga om vad som timat! Av gårdens åtta personer är sex vuxna varav fem kvinnor. 10 Längden 1802-1817 är innehållsrik men ganska svårläst. Det man anar är ganska miserabelt. 1802 dör Brita Hansdotter (71 år). 1803 gifter sig Britta Persdotter (1771) med en Per Andersson (1776) (hans gårdsnamn kan jag inte läsa), om vilka står: "Lefwer illa i huset" och på hennes rad något liknande. De flyttar så småningom därifrån, till Västtjärna, dock tidigast 1811. Därmed bör en stor del av gårdens tidigare jord inte längre tillhöra någon som bebor gårdsplatsen. Om den döva Anna Persdotter står nu också "elak". Anders Persson (1781) verkar bli soldat, men dör 1811. Hans styvmor Margta Olsdotter dör 1813. 13 november året efter11 gifter Slägt Per Persson (1758) sig för tredje gången, med den 22 år yngre Anna Larsdotter (1780) från Djur (hon 34 år och han 56) och 1 sept 1815 får de dottern Anna.12. 1818 får de enligt nästa längd (1818-1825) en son, som också han får namnet Anders, men 1824 dör Anna Larsdotter och Per Persson blir änkling för tredje gången.13 Den äldsta dottern Brita (1784) gifter sig annandag jul 182114 med Finn Olof Larsson (1792), också han född i Djur, men närmast från Svedjan, och de flyttar in under hennes faster, den "döva och elaka" gamla pigan Anna Persdotter (1763),15 som har eget littera Da, och enligt storskifteskartan hör hemma på samma gårdsplats.16 Man kan misstänka att det kan ha funnits något avtal med undantag för henne. 1828 dör till sist också Slägt Per Persson (1758) 70 år. Anders (10 år) flyttar till Svedjan och Anna (13 år) blir kvar på gården och står under samma åldrande faster Anna Persdotter, som nu står som döv och elak brecklig. Halvsystern Brita Persdotter (1784) blir änka efter Finn Olof Larsson i januari 1833, som dog och blev begraven i Gustafs.17 Om honom står noterad "enf[aldig?].". Vid sista omtimringen och den troliga flyttningen 1835 förefaller gården vara mycket fattig på arbetsfolk. Där bor gamla pigan Anna Persdotter 72 år och bräcklig, änkan Brita Persdotter (51 år), hennes son Lars Olsson (11 år, ofärdig) och dotter Kerstin Olsdotter 9 år samt Britas halvsyster Anna Persdotter (20 år).18 Gamla döva pigan Anna Persdotter (1763) dör 1842 (79 år) och därmed blir Brita Persdotter (1784) den som står för hushållet, men skriven "ur mantal" vilket antyder att hon är fattig. Hennes barn Lars och Kerstin är då 18 och 16, den senare enögd, men den förres ofärdighet noteras inte längre. 1844 får Anna Persdotter (1815) en oäkta dotter, Anna.19 I nästa längd återfinns ingen utom Finn Slägt Lars Olsson (1824), som står ensam till 1857.20 1862 flyttar han till Leksand, men likaledes ogifta systern Kerstin verkar bo ensam på gården till åtminstone 1877 då hon är 51 år.21 22 Kanske markerar ombyggnaden ca 1835 tiden då jorden gick gårdens inbyggare ur händerna, och övertaliga byggnader därifrån blev återanvända av dem som ägde jorden, men bodde någon annanstans. Eller var det undantagsstugan, byggt av ett gammalt härbre, där de gamla ägarna bodde kvar?

Noter

1. Nahlbom Magnusson, Manda: Byn försvann efter den brutala avrättningen – men det 250 år gamla spökhuset lever kvar, Siljan News 2023-09-30
2. Prov 0 med 47 ringar har en relativt stark bästa match mot flera referenskronologier 1761, som jag bedömer vara falsk. Den passar mot prov 12 1621
3. Lindbergh, Nils: Charta öfver Grånäs bys odal-ägor uti ... Gagnefs socken afmätte åren 1811 & 12 af C. Nygrén, samt storskiftade år 1816.
4. Axelson, T, Ligghärbre i Säl, Gagnefs sn: Dendrokronologisk undersökning, december 2016
5. Gagnefs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11214/A I/4 b (1775-1791), bildid: C0012524_00086
6. Gagnefs kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/ULA/11214/E I/2 (1703-1775), bildid: C0012569_00092
7. Gagnefs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11214/A I/2 (1750-1775), bildid: C0012521_00092, sida 145
8. Gagnefs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11214/A I/4 a (1775-1791), bildid: C0012523_00093, sida 167
9. Gagnefs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11214/A I/4 b (1775-1791), bildid: C0012524_00086
10. Gagnefs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11214/A I/8 (1792-1801), bildid: C0012529_00098, sida 88
11. Gagnefs kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/ULA/11214/E I/3 (1776-1884), bildid: C0012570_00074
12. Gagnefs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11214/A I/12 (1802-1817), bildid: C0012533_00120, sida 107
13. Gagnefs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11214/A I/15 (1818-1825), bildid: C0012536_00208, sida 219
14. Gagnefs kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/ULA/11214/E I/3 (1776-1884), bildid: C0012570_00094 #34
15. Gagnefs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11214/A I/15 (1818-1825), bildid: C0012536_00214, sida 225
16. Storskifteskartan ss. 1,5
17. Gagnefs kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/ULA/11214/F/7 (1824-1850), bildid: C0012577_00185 (nr 33)
18. Gagnefs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11214/A I/17 (1826-1835), bildid: C0012538_00226, sida 223
19. Gagnefs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11214/A I/20 (1836-1845), bildid: C0012541_00243, sida 234
20. Gagnefs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11214/A I/23 b (1846-1857), bildid: C0012546_00058, sida 247
21. Gagnefs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11214/A I/26 (1858-1867), bildid: C0012549_00302, sida 286
22. Gagnefs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11214/A I/28 b (1868-1877), bildid: C0012552_00358, sida 365

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PCAB) and
23AA00.pos dated to 1621 with corr >= 0,24 and with overlap >= 46 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,29  2,05  46   7  based on 4 members
bjursPC  0,29  2,03  46  12 Bjurs, PCAB (Björklund, Israels, Axelson)
HoegsKa  0,27  1,89  46   1 Högs kyrka, Hälsingland
DalarPC  0,25  1,72  46  11 Dalarna, Sweden, Torbjörn Axelson, Bertil Israels  PCAB
swed312+  0,24  1,65  46  10 Bjorbo (and Grangarde)+Svardsjo, Dalarna      PCAB
23AA_PCAB 0,49  3,6   45   7 Resten av härbret

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PCAB) and
23AA02.pos dated to 1616 with corr >= 0,35 and with overlap >= 58 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,42  3,56  61   8  based on 4 members
DalarPC  0,43  3,67  61   0 Dalarna, Sweden, Torbjörn Axelson, Bertil Israels  PCAB
HoegsKa  0,36  2,92  58   5 Högs kyrka, Hälsingland
swed312+  0,36  2,97  61   2 Bjorbo (and Grangarde)+Svardsjo, Dalarna      PCAB
bjursPC  0,35  2,87  61  15 Bjurs, PCAB (Björklund, Israels, Axelson)

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PCAB) and
23AA06.pos dated to 1618 with corr >= 0,47 and with overlap >= 34 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,57  3,97  34  12  based on 4 members
bjursPC  0,65  4,88  34  10 Bjurs, PCAB (Björklund, Israels, Axelson)
DalarPC  0,48  3,11  34   0 Dalarna, Sweden, Torbjörn Axelson, Bertil Israels  PCAB
swed312+  0,48  3,06  34   2 Bjorbo (and Grangarde)+Svardsjo, Dalarna      PCAB
HoegsKa  0,47  3,01  34   3 Högs kyrka, Hälsingland

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PCAB) and
23AA12.pos dated to 1620 with corr >= 0,51 and with overlap >= 62 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,61  6,18  65  15  based on 4 members
bjursPC  0,57  5,57  65  14 Bjurs, PCAB (Björklund, Israels, Axelson)
DalarPC  0,57  5,46  65  15 Dalarna, Sweden, Torbjörn Axelson, Bertil Israels  PCAB
swed312+  0,54  5,08  65   7 Bjorbo (and Grangarde)+Svardsjo, Dalarna      PCAB
HoegsKa  0,51  4,65  62   1 Högs kyrka, Hälsingland

Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
1:a hela över dörr. Enda av tall. Sommarfälld 1734. Typiskt dalavirke, med lutning åt det nederbördskänsliga hållet.
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
23AA08.pos dated to 1732 with corr >= 0,56 and with overlap >= 62 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,62  6,08  62  13  based on 4 members
se007   0,63  6,24  62   7  1888 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
swed305  0,57  5,40  62   6  2002 Björbo, Dalarna, T. Axelson, PISY, 300m                
Kungsber  0,57  5,32  62   6  2005 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, västra Gästrikland (Jan-Olov Språng) PISY 
SodraDal  0,56  5,19  62   9  2005 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PCAB) and
23AA03.pos dated to 1731 (+ca 2 förlorade) with corr >= 0,41 and with overlap >= 34 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,63  5,43  47  15  based on 4 members
klgr_PCA  0,56  4,55  47  12 Söderakersladan i Grangarde, Dalarna
swed312+  0,52  4,11  47  12 Bjorbo (and Grangarde)+Svardsjo, Dalarna      PCAB
rjd10   0,46  2,94  34   2 Röjden
NTryPC_v  0,41  3,03  47   3 Trysil version 2017-09-15


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PCAB) and
23AA07m.wid dated to 1769 with corr >= 0,54 and with overlap >= 31 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,76  6,30  31  10  based on 6 members
DalarPC  0,72  5,52  31   3 Dalarna, Sweden, Torbjörn Axelson, Bertil Israels  PCAB
swed312  0,72  5,52  31   3 Björbo (and Grangarde), Dalarna, Axelson      PCAB
swed312+  0,71  5,48  31   7 Bjorbo (and Grangarde)+Svardsjo, Dalarna      PCAB
GRHE-pca  0,67  4,90  31  10 GRHEpc 1 Svalbod fr Nittten, nu Grangärde hbg    PCAB
Kossila  0,67  4,82  31   2 Kossila stabbur
norw017  0,54  3,43  31   7 Southern Trysil area historical timber

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PCAB) and
23AA10.pos dated to 1769 with corr >= 0,42 and with overlap >= 44 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,52  3,99  44  10  based on 4 members
swed312+  0,48  3,55  44   5 Bjorbo (and Grangarde)+Svardsjo, Dalarna      PCAB
DalarPC  0,48  3,53  44  10 Dalarna, Sweden, Torbjörn Axelson, Bertil Israels  PCAB
GRHE-pca  0,47  3,41  44  10 GRHEpc 1 Svalbod fr Nittten, nu Grangärde hbg    PCAB
Kossila  0,42  2,98  44   6 Kossila stabbur


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PCAB) and
23AA05.pos dated to 1834 with corr >= 0,45 and with overlap >= 68 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,63  7,39  83  12  based on 5 members
norw017  0,57  6,23  83  10 Southern Trysil area historical timber
DalarPC  0,55  5,89  83  11 Dalarna, Sweden, Torbjörn Axelson, Bertil Israels  PCAB
swed312  0,55  5,89  83  11 Björbo (and Grangarde), Dalarna, Axelson      PCAB
swed011  0,50  5,25  83  16 Gallejour, Glommersträsk, Schweingruber       PCAB
JAEMTUA_  0,45  4,12  68   3 Jämtland, historisch  (>5 prov)          PCAB

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PCAB) and
23AA09m.wid dated to 1834 with corr >= 0,45 and with overlap >= 50 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,65  7,76  84  10  based on 8 members
Kossila  0,62  5,73  54  10 Kossila stabbur
norw017  0,61  6,93  84  12 Southern Trysil area historical timber
GRHE-pca  0,53  4,33  50   8 GRHEpc 1 Svalbod fr Nittten, nu Grangärde hbg    PCAB
swed011  0,51  5,34  84   3 Gallejour, Glommersträsk, Schweingruber       PCAB
rjd10   0,49  5,05  84   9 Röjden
DalarPC  0,48  4,93  84   6 Dalarna, Sweden, Torbjörn Axelson, Bertil Israels  PCAB
swed312  0,48  4,93  84   6 Björbo (and Grangarde), Dalarna, Axelson      PCAB
JAEMTUA_  0,45  4,14  69   2 Jämtland, historisch  (>5 prov)          PCAB

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830

23AA 1 fd härbre, Gråns, Gagnef sn PCAB 23AA 2 Sweden Picea abies 1555 1834 23AA 3 T.Axelson
———— 23AA02, 1555–1616, D9, +ca 5 (Se bild 6.5 MB)
———— 23AA06, 1584–1618, D12,+fragm (Se bild 6 MB)
———— 23AA12, 1555–1620, B7 (Se bild 2.3 MB)
———— 23AA00, 1575–1621, D7 (Se bild 6.5 MB)
———— 23AA03, 1684–1731, D10, +1-2 (Se bild 6.5 MB)
———— 23AA08, 1670–1732, A12 (1 hela öv dörr),+fragm/vv SpeciesCode=PISY; (Se bild 6 MB)
———— 23AA10, 1725–1769, A-1, understa av tre framloftväggstockar (Se bild 2.3 MB)
———— 23AA07m, 1738–1769, deTrend=NoDetrend; 23AA07b+23AA07c;
———— 23AA04, 1798–1833, D3, +>0 (Se bild 6.5 MB)
———— 23AA09m, 1750–1834, deTrend=NoDetrend; 23AA09a+23AA09b;
———— 23AA05, 1751–1834, D1 (Se bild 6.5 MB)