Finnolars loftbod, Holsåker, Floda sn

Kompletteradnde dendrokronologisk undersökning
av Torbjörn Axelson, augusti 2014.
Rapporten färdigställd i januari 2018 och kompletterad 2019-06-17 och 2019-11-12

Mellanväggen med de infällda plankornas utsida sedd från högra kammaren.
Finnolars loftbod från sydost. Notera knutskallen E7 överst i mitten på C-väggen.
Den 21(?) augusti 2014 besökte jag ånyo Finnolars loftbod i Holsåker, 60.50403, 14.79174, och tog med tillväxtborr nio kompletterande prover i loftbodens övre vänstra kammare. Bodens övervåning var inte åtkomlig vid det första undersökningstillfället i januari samma år,1 och frågan hade väckts om övervåningen möjligen härrörde från en annan tidsperiod än nedervåningen. En påtaglig skillnad mellan våningarna är att timret i övervåningen i huvudsak är skavt, vilket inte är fallet på nedre våningen. Prov togs därför i ett antal stockar dels i vägg C (bakväggen), dels i vägg E (mellanväggen). Mellanväggen består delvis av breda plankor som passats in i spår mellan gåten och vägg C.2 Eftersom övervåningens knuttimmer, till skillnad från nedervåningens, är skavt saknas vankanten, och då detta timmer dessutom är mycket tätvuxet (till och med något tätare än det som finns på nedre våningen), kan inte det exakta fällningsåret för dessa stockar fastställas, men yttersta konstaterade ring ligger för alla stockar i intervallet 1547-54, vilket gör att träden, om de fällts samtidigt - de är enhetliga och uppenbarligen ur samma bestånd - fälldes de tidigast vintern 1554/55. Därmed kan vi konstatera att de antingen är fällda något eller några få år tidigare än nedervåningens timmer, eller samtidigt med detta, alltså 1558/59. Att de skulle vara fällt senare förefaller osannolikt. Om de fälldes vintern 1558/1559, så betyder det att 0.5-2 mm täljts bort på alla stockarna där proven tagits.3 Mellanväggens plankor är gjorda av träd fällda 1559/60. Dessa prov visar sammantaget att byggnaden i sin helhet tillkom omkring 1560 och att timret fällts under minst två vintrar, kanske fler (upp till maximalt sex) och att mer omsorg lagts på timret i övervåningen än nere. Bilningen har givetvis skett i ett senare skede (1800-tal?).

Uppdatering 2019-06-17:

I samband med Dalarnas museums arbete med en vård och underhållsplan togs 2019-06-17 några kompletterande prov i avsikt att ytterligare tydliggöra byggnadshistorien. Prov togs i stockarna höger om dörren alltså mot vägg D, nämligen A4, A6 och A74. A4 och A6 kan dateras med yttersta ring från 1859. Prov togs också i de två nedersta stockarna i vägg D, som har knutar gjorda med såg, och ger ett sentida intryck. Även dessa har överaskande nog yttersta ring från 1859. Kan det möjligen vara fråga om återanvänt timmer från någon senare riven byggnad samtida med att loftboden flyttades 1860? Ett prov togs även i stocken i loftgången mot taket. Stocken är vittrad och har yttersta ring från ca 1533. Man torde därför kanske kunna misstänka att en torrtall använts, vilket i så fall skulle kunna förklara hur den kan vara nästan tre decennier äldre än bodens gamla timmer i övrigt!

Uppdatering 2019-11-12:

Den 6 november samlades bl.a delar av Loftbodskommitén och antikvarier från Länstyrelsen och Dalarnas museum för fortsatt arbete med vård- och underhållsplanen. Efter samlingen tog jag två nya prover. Det första togs i den dåligt barkade åsen (mellan nockås och vägg C i vänstra kammaren). Provet togs genomgående så att två radier erhölls. Virket är tätvuxet och tynande, med kraftigt blånad splintvet på båda sidorna. Yttersta ringarna är otydliga och i ena radien syns ringar t.o.m 1851, i den andra möjligen till 1854. Jag noterade också att stocken har täta angrepp av mindre märgborre (Tomicus minor) som enbart angriper under vintern nydöd tallved med tunn eller halvtunn bark och odlar blånadssvamp. Om den sattes dit 1860 var det en några år gammal torrtall, som kanske valdes för att den bör ha varit betydligt lättare än en färsk stock. Det andra provet togs i väggbandet i vägg C och den har yttersta ring från 1859, precis som man kunde förmoda. Genom att byta ut denna slapp man tomma urtag (måhända var den gamla dessutom rutten?). Vidare noterades att man återanvänt fyra förmodligen 1560-tals rafter att döma av skavningen, men gav dem ny placering, och då eller senare gjorde två nya trots att det borde ha funnits fler gamla från början såvida urtagen i nockåsen är ursprungliga. Konstruktionen med endast nockås (nockåsen är skavd och kan därför antas vara ursprunglig) går igen på Junis dubbelhärbre (ca 1643) där nockåsen är byggnadens enda skavda stock!5 Även Ippis loftbod från Forsgärdet (1542) har endast nockås6 och i parboden i Skålö (ca 1555) är endast nockåsen ursprunglig.7


Noter

1. Axelson, T. FinnOlars loftbod, Holsåker, Floda sn., Dalarna: Dendrokronologisk undersökning, 2014
2. Nummreringen utgår ifrån att det är tio stockar under golvet i vägg C. Mellanvägg saknas på nedre plan och dess understa del består av breda plankor. De fem plankorna och en lus räknas som stockvarv med påföljd att den första knutade stocken som också är röstmoder mot C och alltså den enda stocken i mellanväggen som har knutskalle på C-väggen (mellan C19 och C20) benämns E7.
3. Proven borrades förstås där så lite som möjligt av ytveden kunde bedömas vara borttäljd.
4. Provet är så tätvuxet i ytan att uppmätning inte torde ge någon exakt datering. Okulärt bedömdes stocken vara samtida med A4 och A6
5. Axelson, T, Parhärbre, Junís, Holsåker, Floda sn, taxelson.se, 2019
6. Axelson, T, Loftbod i Sälbuo, tidigare på Ippis gård (Israels) i Forsgärdet, taxelson.se, 2010
7. Axelson, T, Fd parhärbre i Skålö, Järna sn, taxelson.se, 2019Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in FnOlr10-18 and
combination of references SödraDal & Dal1350
dated to 2011 with corr >= 0,28 and with overlap >= 135 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,60 12,25  274  49  based on 9 members
FnOlr10a  0,51  7,36  153  11  1397-1551 C18, +del av? [~2 mm till 1559] +>0?
FnOlr15a  0,48  7,02  163  20  1346-1550 E8, +>0, extremtätt ca 20 synl ringar exkl [<2mm t 1559]
FnOlr12a  0,47  8,50  259   3  1285-1554 C16 [~1mm till 1559] 0-ringar p.g.a saknade fragment
FnOlr17a  0,46  5,92  135  29  1424-1559 E5, vk
FnOlr18a  0,46  6,26  151  23  1408-1559 E3, Vk
FnOlr13a  0,42  6,25  185   8  1341-1529 C15, +>18 (2.4 mm) [<1mm till 1559]
FnOlr16a  0,38  5,41  174  15  1381-1559 E1, vk?
FnOlr11a  0,38  5,79  205  19  1345-1552 C17, [~1 mm till 1559]
FnOlr14a  0,28  4,19  205   9  1346-1553 E7 (röstmoder mot C).[<1mm till 1559]


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between new samples in FnOlr01-18.fil and a reference of FnOlr01-18 + SödraDal
dated to 2005 with corr >= 0,38 and with overlap >= 90 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,47 10,29  384  44  based on 5 members
FnOlr19  0,55  6,49  97   8  1859 A4
FnOlr20  0,40  4,05  90   6  1859 A6
FnOlr22  0,47  6,95  176  17  1533 Stock mot tak ovanför loftgång
FnOlr23  0,38  4,29  112   4  1859 D1 (utbytt, sågad)
FnOlr24  0,43  6,81  208  10  1859 D2 (sågad) yttersta ring delvis skadad

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 2 1 0.2 0.1 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560

FnOlr 1 FnOlr 1 Finnolars Loftbod, Holsåker, Dala-Floda PISY FnOlr 2 FnOlr 2 Sweden Pinus sylvestris 1285 1559 FnOlr 3 FnOlr 3 T. Axelson
———— FnOlr13, 1341–1529, C15, +>18 (2.4 mm) [<,1mm till 1559] (Se bild 4.1 MB)
———— FnOlr22, 1354–1533, Stock mot tak ovanför loftgång (Se bild 7.1 MB)
———— FnOlr15, 1346–1550, E8, +>0, extremtätt område med ca 20 synliga ringar överhoppat [<2mm till 1559] (Se bild 3.5 MB)
———— FnOlr10, 1397–1551, C18, +del av? [~2 mm till 1559] +>0? (Se bild 4.1 MB)
———— FnOlr11, 1345–1552, C17, [~1 mm till 1559] (Se bild 4.1 MB)
———— FnOlr14, 1346–1553, E7 (röstmoder mot C).[<1mm till 1559] (Se bild 4.1 MB)
———— FnOlr12, 1285–1554, C16 [~1mm till 1559] 0-ringar p.g.a saknade fragment (Se bild 4.1 MB)
———— FnOlr16, 1381–1559, E1, vk? (Se bild 3.5 MB)
———— FnOlr18, 1408–1559, E3, Vk sp=85; (Se bild 3.5 MB)
———— FnOlr17, 1424–1559, E5, vk (Se bild 3.5 MB)
2 1 0.2 0.1 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850

FnOlr 1 Finnolars Loftbod, Holsåker, Dala-Floda PISY FnOlr 2 Sweden Pinus sylvestris 1644 1859 FnOlr 3 T. Axelson
———— FnOlr25a, 1650–1851, ny ås. obarkad - Tomicus minor & blånad (Se bild 2.8 MB)
———— FnOlr24, 1644–1859, D2 (sågad) yttersta ring delvis skadad (Se bild 7.1 MB)
———— FnOlr26, 1728–1859, C-1 (väggband - nyare) (Se bild 2.8 MB)
———— FnOlr23, 1747–1859, D1 (utbytt, sågad) (Se bild 7.1 MB)
———— FnOlr19, 1762–1859, A4 (Se bild 7.1 MB)
———— FnOlr20, 1769–1859, A6 (Se bild 7.1 MB)