FinnOlars loftbod, Holsåker, Floda sn., Dalarna
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, januari 2014

Loftboden ursprungligen byggd ca 1559.
Låsskylten av 1500-talstyp.

Den 14 januari 2014 tog jag med tillväxtborr 8 prover med tillväxtborr i det s.k FinnOlars (Månsgårdens) loftbod, 60.504, 14.79175, i Holsåker (Finn Pers väg 4), Dala-Floda. Boden har i huvudsak sexkantiga knutskallar. Det gick vid provtillfället att komma in på nedre våningen, som består av ett rum, medan de två dörrarna på loftet var låsta. När man kommer in, möts man av ett rum med bilade stockar och ett tak av mycket grova ramsågade plankor, troligen framställda av torrtallar. Detta gör ett omisskännligt intryck av 1800-tal. Det står därför klart att boden kan antas vara omtimrad någon gång under detta sekel, då dels de nedersta stockvarven bytts ut - de har vanliga 1800-tals knutar, dels bilning skett av de gamla stockarna. Det finns flera årtal med rödkrita eller penna på de bilade ytorna, det äldsta jag såg var på stocken C71, med rödkrita skrivet: "1864 20/11". När man betraktar de ursprungliga stockarna, kan man se att boden från början byggts av barkat (inte täljt/skavt) rundtimmer, som med åren blivit mycket mörkt, och därför framstår i stark färgkontrast till de bilade, ännu ljusa, ytorna. Man kan också lägga märke till att det i stocken A9 till höger om dörren utifrån sett, finns ett urtag, som inte gärna kan vara annat än den översta markeringen av en ursprunglig dörr. De nedanför denna befintliga stockarna (A1, A2, A3a-A8a) är utbytta (på dessa saknas färgnyansskilnad mellan kant och bilad yta, och bör därför vara insatta vid 1800-talets omtimring. Gåtspåren till dörren är relativt runda, möjligen borrade, vilket är förväntat om de är gjorda på 1800-talet. Eftersom det i bakväggen saknas spår av avbalkning eller mellanvägg, torde det kunna antas att boden aldrig haft mer än en nedre dörr, och att denna ursprungliga dörr alltså varit asymmetriskt placerad långt till höger på boden, och att den befintliga öppnigen är sentida (1800-tal).

Man kan notera att de nedersta varven med ursprungligt timmer är grövre än det som används längre upp i byggnaden. Denna iakttagelse föranledde mig att ta prover som skulle kunna avgöra huruvida dessa olikheter avspeglar olika faser i byggnadens historia, medan endast ett prov togs ur de nyare stockarna (C3). Resultatet visar dock att allt det gamla timret fällts vintern 1558-59, och att skillnaden i timmergrovlek inte beror på skiljda byggnadshistoriska faser. Inga blånader eller insektsgnag ger några skäl att anta någon utdragen byggnadsprocess, utan boden bör ha uppförts 1559. Detta gör byggnaden till den tredje äldsta kända timmerbyggnaden i Floda socken, efter tröskladan i Hagen (ca 1538)2 och Ippis loftbod (ca 1542)3 från Forsgärdet (nu Sälbuo). Det är värt att notera att denna liksom tröskladan i Hagen är byggd av blott barkat timmer, som inte skavts på det sätt som annars ofta är typiskt för de äldre timmerbyggnaderna. Den nya stocken (C3) är fälld vintern 1859-60, och det kan antas att detta årtal tillsammans med det med rödkrita skrivna "1864" pekar ut tidsintervallet för omtimring och bilning och flyttning av dörr, samt tillkomsten av de sågade mellangolvsplankorna till första delen av 1860-talet.

De undersökta stockarna gav utom i ett fall4 goda korrelationsvärden till varandra och till regionala referenskurvor. Virket är sannolikt hämtat ur samma bestånd. I ett fall (provet ur A9, den med märke efter gammal dörröppning), gör en störning att den yttersta veden inte säkert kan dateras, men det finns goda skäl att anta att den är samtida med de övriga (1588).

Om Loftgången kan noteras att åtminstone den högra delen tidigare skyddats av en vägg av stående plankor, vilket framgår av not i såväl över som underliggare. Det är också värt att notera att den till 1500 talet daterade låsskylten5 på en av de övre dörrarna, nu kan konstateras vara samtida med boden. På mellangåten finns inskurna namnbokstäver vilka sannolikt ska uttolkas "Britta AndersDotter", "Karin AndersDotter" och "Kisti (Kerstin) AndersDotter". Stilen tyder på 1700-tal eller tidigt 1800-tal. Återstår att undersöka om det funnits några personer på gården med dessa namn, eller om de kanske skurits av några mer tillfälliga besökare. Inne i boden (vägg B, nedre) återfinns en psalmvers (Svenska Psalmboken 1819, 373 v. 2) skriven med blyerts: "jag är en fattig fånge i denna verlden vrånge som fåret på en ö jag kan ej hädan komma min frihet ej bekomma förrn gud mig låter dö. 1893 16/3"

Noter

1. Väggarna benämns här på sedvanligt sätt, så att A avser väggen med dörr och B-D de övriga räknade medsols. Siffrorna avser stockvarven räknade nerifrån. Notera att första stocken på långsidorna inte är synlig inifrån.
2. Axelson, T: Trösklada i Hagen, Floda sn (efter 1537), Dendrokronologisk undersökning), 2010
3. Axelson, T: Loftbod i Sälbuo, tidigare på Ippis gård (Israels) i Forsgärdet, Dendrokronologisk undersökning, 2010
4. Undantaget är prov 01 ur stock C5, där endast yttre delen av provet ger god korrelation till övriga prov och till relevanta referenser.
5. Forsslund, K-E, Med Dalälven från källorna till havet. Del 2, Väster-Dalälven, Bok 9, Floda. 1928, s.69, bildtext 103

Se även: Kompletterande undersökning avseende övervåningen som färdigställdes i januari 2018.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro (TEST Jan 9 2014), Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between each of 7 checked members of the collection FnOlr01-8.fil 
and the rest of the checked members of that collection (excluding samples of the same stem). 
Minimum overlap used when finding best match: 50
         Member offset to ref------------------------------------------   
         Off Over P2Yrs------ BaPi- C84F- BesIE MeanS P2YrsL----**   
FnOlr01a  144  301 143  0,25  3,0  0,26  0,23  0,23  0,24  0,23  2,9   
FnOlr02a  201  301 200  0,48  7,7  0,51  0,50  0,49  0,50  0,48  7,6 
FnOlr04a  207  301 206  0,57  9,9  0,53  0,55  0,51  0,54  0,60 10,8 
FnOlr05a  182  301 181  0,55  8,8  0,52  0,55  0,56  0,54  0,56  9,1
FnOlr06a  177  301 172  0,62 10,3  0,56  0,62  0,62  0,60  0,62 10,2 Contains 4 zero values.
FnOlr07a  173  301 168  0,49  7,3  0,46  0,50  0,48  0,48  0,50  7,5 Contains 4 zero values.
FnOlr08a  216  301 202  0,46  7,3  0,44  0,46  0,50  0,46  0,47  7,5 Contains 4 zero values.
Mean corr. of first column when overlap >= 50 (7 samples): 0,50 Standard deviation interval 0,38 - 0,62
-End of report-


Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550

FnOlr 1 Finnolars Loftbod, Holsåker, Floda sn, Dalarna PISY FnOlr 2 Sweden Pinus Sylvestris 200 6030N1448E 1343 1558 FnOlr 3 T. Axelson FnOlr #### 60.50403,14.79176
———— FnOlr08a, 1343–1558, A10 DISTANCETOPITH=4 (Se bild 8.2 MB)
———— FnOlr04a, 1352–1558, C6 DISTANCETOPITH=11 (Se bild 8.2 MB)
———— FnOlr02a, 1358–1558, C4 (Se bild 8.2 MB)
———— FnOlr05a, 1377–1558, C8 (Se bild 8.2 MB)
———— FnOlr06a, 1382–1558, C9 DISTANCETOPITH=2 (Se bild 8.2 MB)
———— FnOlr07a, 1386–1558, A9 (yttersta veden osäker) (Se bild 8.2 MB)
———— FnOlr01a, 1415–1558, C5 (Se bild 8.2 MB)
2 1 0.2 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850

FnOlr 1 Finnolars Loftbod, Holsåker, Floda sn, Dalarna PISY FnOlr 2 Sweden Pinus Sylvestris 200 6030N1448E 1755 1859 FnOlr 3 T. Axelson
———— FnOlr03a, 1755–1859, C3 (Se bild 8.2 MB)