Bergsmansgården, västra stugan, Ludvika gammelgård
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, januari 2018

Bergsmansgårdens dubbelstuga sedd från väster. Undersökningen avser den hitre delen.

Den andra januari 2018 besökte jag Ludvika gammelgård för att ta prov för dendrokronologisk analys i den västra stugan av Bergsmansgården, 60.14750, 15.20840, där panelen på en del av baksidan avlägsnats för att syllstocken delvis behövde bytas. Den nuvarande stugan består av två separata stugor, som står intill varandra, där den nu undersökta, västra stugan, till skillnad från den östra har helt röste på båda gavlarna och därför bör vara den ursprungliga. Vid arbetet med syllstocken upptäcktes att det tidigare funnits en 4,5 meter bred utbyggnad mitt på stugans baksida, med dörröppning och eldstad mot den nuvarande stugan och att väggen varit klinad. När jag såg byggnaden, dels delen med den borttagna panelen, dels vinden, var det uppenbert att stugans byggnadshistorik är komplicerad, och består av timmer från flera olika perioder. För att försöka reda ut stugans byggnadshistorik och försöka lista ut när utbyggnaden kan ha tillkommit togs prov ur sammanlagt 16 stockar: 15 med tillväxtborr (5 mm) och ett från syllstocken i form av en på marken liggande bortsågad del som innehåller de yttersta 95 mm av den nu delvis ersatta syllen.1 De borrade stockarna innehåller i de flesta fall så få ringar att det ligger i underkant för att tillåta dendrokronologisk åldersbestämmning. I princip är det endast provet från syllstocken som ger en fullgod och självständig datering med yttersta bevarade ring från 1730, men där några enstaka yttersta ringar kan vara bortvittrade. För övriga prov har jag identifierat grupper av stockar utifrån deras utseende och sedan visuellt jämfört kurvorna för att se om de kan antas vara samtida och sedan försökt datera gruppen. Ett borrprov togs dessutom i en sågad taksparre, men det hör inte till timmerstommen.

De daterade timren i vägg C är här markerade. Blå: efter 1730 (nu ersatt). Grön: efter 1738. Röd: ca 1692.

Det inre röstet, vägg D. Lägg märke till de karaktäristiska färgskiftningarna i det skavda timret. Dessa stockar är fällda vintern 1599/1600 och senare avbilade på utsidan.

Tolkning och övriga iakttagelser: Utifrån de dateringar vi har, är det mest troligt att stugan timrades om ca 1739 eller något år därefter, med återanvändning av timmer från minst två tidigare byggnader från ca 1600 och från ca 1692. Det går dock inte att säga om dessa båda funnits samtidigt eller om de avlöst varandra. Troligen gjordes tillbyggnaden vid 1730-talets omtimring, såvida nu de stående stockarna verkligen kommer från den rivna tillbyggnaden till vilken den dörröppning de tillsluter ledde. Det sätt på vilket utbyggnaden konstruerats kräver att den gjordes när timmerstommen sattes upp och inga dateringar pekar på att någon senare omtimring skett, vilket ger viss tyngd åt den hypotesen. Virket till alla tre byggnadsfaser verkar vara hämtat från hårt nyttjade skogar med hög tillväxt. Benägenheten att i så stor utsträckning som skett återanvända gamla stockar tyder på brist på gott byggnadstimmer, vilket knappast är förvånande här i brukets närhet. Endast syllstocken är av högkvalitativt virke, och att den är upp till åtta år äldre än timmret från den sista påvisade omtimringen ska kanske snarare tolkas som att denna värdefulla stock anskaffats med lång framförhållning och sparats, än att det är fråga om en egen byggnadsfas. Stockens nuvarande skick och placering medgav dock inget närmare sökande efter eventuella spår efter insekter eller återanvändning. I övrigt noteras att, så vitt jag kunde se, gåtspår saknas i de för den förmodade dörren kapade stockarna. Något försök att tidsfästa utbyggnadens borttagande gjordes inte. Kanske följarna och/eller panelen är från den tiden, men följarna saknar vankant och panelbrädorna, som ska återuppsättas, var inte tillgängliga.


Noter

1. Ca 40 mm av den innersta veden saknas, vilket motsvarar ca 15-20 ringar. Stocken hade alltså omkring 210 ringar vid denna höjd.
2. Skavt timmer förknippas med medeltida timring, och blev under 1600-talet omodernt.
3. Prov togs endast i de två vänstra stockarna. Den rödfärgade bedömdes vara alltför frodvuxen och den andra i för dåligt skick för att borras. Plankan saknar synlig barkkant och kunde därför inte förväntas ge någon meningsfull datering.
4. När kurvorna för de tre proven, som ju hämtats ur stockar som ingår i samma kontext, jämförs visuellt är det troligt att de är samtida, även om korrelationsvärdena är låga, vilket inte är ovanligt hos gran i dessa trakter (jfr Finnsviksladan i Grangärde). Om man bortser från de äldsta ringarna i det längsta provet, som ser ut att representera trädets plantstadium med flera anomalier i form av mycket tunn höstved i två av dem och en annan stressmarkör i en, och därför bara tar med de 50 yngsta ringarna så passar det synnerligen bra mot den lokala grankurvan: Corr=0.60 för de yngsta 50 och corr=0.75 för de yngsta 40 ringarna.

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between each of 6 members of the collection Grupp_2 and 
the rest of that collection. Minimum overlap used when finding best match: 45
         Member offset to ref--
         Off Over P2Yrs------ 
    Years  set lap CorrC TTest 
LAGGA13  63   0  62  0,28  2,3 
LAGGA14  46   0  45  0,47  3,5 
LAGGA31  54   1  53  0,63  5,8 
LAGGA32  64   1  61  0,43  3,6 
LAGGA33  55   1  54  0,58  5,1 
LAGGA34  58   1  57  0,52  4,5 

Mean corr. of first column when overlap >= 45 (6 samples): 0,48 Standard deviation interval 0,38 - 0,58


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best references and Grupp_3 dated to 1692 with corr >= 0,33 and with overlap >= 64 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,60  5,95  64  10  based on 16 members
GagnefSo  0,53  4,96  64   5  1831 Gagnef-Djura                      PISY
se007   0,48  4,27  64   4  1888 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
SolorNor  0,46  4,09  64   8  1940 Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY
Grangard  0,46  4,08  64   8  2004 Grangärde, Dalarna                   PISY 
SödraDal  0,45  4,02  64   6  2005 Södra Dalarna                      PISY 
BjörboGr  0,44  3,84  64   6  2004 Swed305 Björbo+Grangärde                PISY
swed302  0,42  3,67  64   6  1995 NAMDO 1 Naemdoe Stockholm archipelago (Updated 2/2003) PISY 
fletab2  0,41  3,58  64   3  1954 Flesberg, Numedal Östlandet, Norway (P Eidem)     PISY
Estonia  0,41  3,56  64   2  1998 Estland, (proj. Extraterastrial)            PISY
Sfsn-PIS  0,40  3,48  64   3  2004 Säfsnäs socken, Dalarna                 PISY 
Savolinn  0,40  3,44  64   7  2002 Savonlinna-området. Sammanslagna från ITRDB      PISY 
swed305  0,39  3,30  64   7  2002 Björbo, Dalarna                     PISY 
GvleC-pi  0,36  3,07  64   5  2011 Hamrånge & Hille, Gästrikland (east)          PISY
Klmrsnd  0,35  2,95  64   5  1873 Kalmarsund and Öland area                PISY 
JAEMTUA_  0,34  2,83  64  15  1827 JAEMTUA1 Jämtland, historisch/JAEMTUA2         PISY
Kungsber  0,33  2,77  64   5  2005 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland         PISY 


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6) Correlations between best references and grupp_1 (mean of 3 samples: LAGGA21-23) dated to 1599 with corr >= 0,42 and with overlap >= 56 Results sorted according to decreasing correlation coefficient values. T- Over Skel Corr Test lap Chi2 all... 0,56 5,27 63 5 based on 9 members Grangard 0,49 4,37 63 3 Grangärde, Dalarna PISY SödraDal 0,47 4,13 63 3 Södra Dalarna PISY se007 0,47 4,12 63 1 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial") PISY Bingsjo_ 0,46 4,02 63 5 Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga PISY Norrland 0,43 3,47 56 1 Norrland (traded wood in Stockholm area) L-Å Larsson PISY BjörboGr 0,43 3,68 63 1 Swed305 Björbo+Grangärde PISY fletab2 0,42 3,66 63 3 Flesberg, Numedal Östlandet, Norway (P Eidem) PISY GagnefSo 0,42 3,63 63 0 Gagnef-Djura PISY Kungsber 0,42 3,57 63 0 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland PISY
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6) Correlations between best references and grupp_3 (mean of 2 samples:LAGGA35 & LAGGA36) dated to 1738 with corr >= 0,40 and with overlap >= 54 Results sorted according to decreasing correlation coefficient values. T- Over Skel Corr Test lap Chi2 all... 0,57 5,79 73 11 based on 8 members se007 0,50 4,85 73 9 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial") PISY swed305 0,47 4,43 73 10 Björbo, Dalarna PISY Grangard 0,45 4,30 73 8 Grangärde, Dalarna PISY Sfsn-PIS 0,45 4,29 73 5 Säfsnäs socken, Dalarna PISY SödraDal 0,45 4,20 73 5 Södra Dalarna PISY SolorNor 0,43 3,96 73 3 Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY FinakrPI 0,42 3,36 54 7 Finnåkers bruk, Fellingsbro PISY GvleC-pi 0,40 3,70 73 2 Hamrånge & Hille, Gästrikland (east) PISY

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730

LAGGA 1 Bergsmansgården västra, Ludvika Gammelgård PISY LAGGA 2 Sweden Pinus sylvestris 6008N1512E 1536 1738 LAGGA 3 T. Axelson
———— LAGGA22, 1536–1599, D21, skavd, i röste. vk (Se bild 4.8 MB)
———— LAGGA23, 1541–1599, D18, skavd, i röste. vk (Se bild 4.8 MB)
———— LAGGA21a, 1542–1599, D22, skavd, överst i röste. vk (Se bild 4.8 MB)
———— LAGGA32, 1628–1691, C8v (Se bild 7.5 MB)
———— LAGGA34, 1634–1691, C7 h +ofulst (Se bild 7.5 MB)
———— LAGGA33, 1637–1691, C10h +ofullst (Se bild 7.5 MB)
———— LAGGA31, 1638–1691, C6v +ofullst (Se bild 7.5 MB)
———— LAGGA13, 1630–1692, C13-PISY (Se bild 8.2 MB)
———— LAGGA14, 1647–1692, C12-PISY. yttersta osäkra (Se bild 8.2 MB)
———— LaGGA0, 1537–1730, vk?. vått prov skuret med skalpell & CaCO3 (Se bild 2.4 MB)
———— LAGGA36, 1665–1738, vertikal 2 fr vänster (Se bild 7.5 MB)
———— LAGGA35, 1684–1738, vertikal 1 fr vänster (Se bild 7.5 MB)
2 1 1680 1690 1700 1710 1720 1730

LAGGA 1 Bergsmansgården västra, Ludvika Gammelgård PCAB LAGGA 2 Sweden Picea abies 6008N1512E 1673 1738 LAGGA 3 T. Axelson
———— LAGGA16, 1673–1738, ås CI, PCAB (Se bild 8.2 MB)
———— LAGGA12, 1687–1738, C14-PCAB (Se bild 8.2 MB)
———— LAGGA11, 1690–1738, C15.vk.PCAB (Se bild 8.2 MB)
2 1 0.2 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870

LAGGA 1 Bergsmansgården västra, Ludvika Gammelgård PISY LAGGA 2 Sweden Pinus sylvestris 6008N1512E 1738 1871 LAGGA 3 T. Axelson
———— LAGGA15, 1738–1871, sågad sparre. sommar (Se bild 8.2 MB)