Stabbur från Tørberget, Trysil
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, augusti 2017

Stabbur från Tørberget.

Som en del av förberedelsen inför kursdagen i praktisk dendrokronologi i Søre Trysil med historielag på norska Finnskogen den 26 augusti 2017 besökte jag tillsammans med Birger Nesholen1 och Bo Hansson ett stabbur från Törberget på Trysil Finnskog (ursprunglig plats mindre än 50 meter från ), nu i Nordhaug nära Innbygda, Trysil, .

Byggnaden var i dåligt skick innan den flyttades till nuvarande plats 1982. När man ser byggnaden är det tydligt att den har en komplex byggnadshistoria. Knutarna ger intryck av att delvis vara påtagligt dålig anpassade, vilket skulle kunna bero på att stockarna kommit i oordning vid någon tidigare omtimring. Stockarna verkar också delvis ha inkonsekventa äldre flyttmärken och vissa urtag visar på ändringar och/eller återanvändning.

Prov togs dels i stockarna D3-D7 och A8 (med årtalsmärke över dörr) på nedre våningen, vilka alla bedömdes vara ursprungliga. Dels i några stockar som på olika sätt verkade avvikande. I den förra gruppen visade sig alla vara av fur. Många med mycket tätvuxen ytved, som omöjliggör exakt datering, men några har tydlig yttersta ring från 1706. De tätvuxna skulle i princip kunna vara några få år äldre, men mest troligt är de samtida. Det finns flera indikationer på sommarfällning, varför den mest sannolika tidpunkten för huggningen av dessa stockar är våren/försommaren 1707, men det kan inte heller uteslutas att de huggits under en mer utdragen period. Daterngarna av återstående tre prover väcker fler frågor än de ger svar, och visar att byggnadshistoriken är komplex och omfattar flera byggnadsfaser av okänd omfattning, kanske dessa:

ByggnadsfasDaterade stockarOmfattningFörslag på stockar för kompletterande prov för att klargöra omfattningen eller verifiera hypotesen
Tidigast 1707 (1710?)D3-D7, A8Nedre delen av byggnaden och eventuellt röste och golvlämpliga i röstena: A/C19-21, (golvtiljor)
ca 1760B18Översta stocken; kanske byggdes andra våningen tillA10, A11, D18 och lämpliga stockar i varven 12-16
ca 1769A9AUndersta stocken under svalen är ditlagd i efterhand. Är det bara denna eller kanske också B9 och D9?B9 och D9
ca 1847ås DIOmläggnig av tak, byte av takåsar
(Långt) efter 1847 (1982?) eventuellt borttagning av ruttna översta stockar
1982 Flyttning till nuvarnade plats och reparationer av den då förfallna byggnaden


Det inskurna årtalet 1710 är alltså tre år senare än året då (det mesta av) ursprungstimret avverkades, men stabburets dåtida utseende skiljde sig i ännu okänd grad från det vi ser idag. Kanske bygddes det från början utan loft? Fler prov behöver tas om föhållandena ska kunna klargöras.

StockProvUppmätt periodDateringKommentar
D3 NTryB0 1538-1706sommar 1707?+1 ofullständig ring. Mycket tätvuxen ytved därför något osäker
D4 NTryB1 1549-1706 1706/07 vk.
D5 NTryB2 1553-1700 efter 1700 +>0 (skadad yta)
D6 NTryB3 1553-1706 vår? 1707 vk. Stocken såg savbarkad ut, men yttersta ring är full. Om detta stämmer bör trädet ha fällts omkring maj månad 1707 innan tillväxten tagit fart.
D7 NTryB4 1539-1650 efter 1700 +>50. Sista ring kan tolkas som sommarfällning
A8 NTryB5 1542-1703 efter 1703 Kvarsittande bark. Yttersta 30 osäkra
B18 NTryB8 1547-1759 ca 1759 Översta stocken. Yttersta veden mycket tät, något osäkert även p.g.a brist på lokal kronologi för sista 13 åren.
A9A NTryB6 1680-1768 1768/69 Nedersta stocken under det över ingången utskjutande loftgolvet. Stocken täcker äldre urtag för gåtar. Gran.
ÅsDI NTryB7a 1738-1846 1846/47 Yttersta takåsen närmast vägg D. Gran.

Proven av fur har främt dateras med hjälp av en kronologi uppbyggd av sex prover från dateringen av Larsstua från samma gård (1528-1746) och med Schweingrubers historska jämtlandskurva2 Granproverna kan dateras främst mot Eidems SelbuPCAB3 och Schweingrubers jämtländska grankurva.

Noter

1. Tack Birger, för många kloka synpunkter och skarpa iakttagelser utan vilka denna rapport varit betydligt tunnare!
2. Schweingrubers Jämtland historisk finns på ITRDB:swed023. Här har en version utan granproverna använts, se lista över referenser på Cybis wiki för förklaring.
3. Grankurva för Selbu av P. Eidem, Beskrivning och länk på Cybis wiki


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Tallproverna
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in NTryBf.fil and NTryA dated to 1746 with corr >= 0,47 and with overlap >= 111 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,61 11,19  208  51  based on 7 members
NTryB1  0,67 11,16  157  38  1549-1706 D4, vk
NTryB5  0,61  9,80  161  43  1542-1703 A8, kvarsittande bark. Yttersta 30 osäkra
NTryB8  0,59 10,23  199  22  1547-1759 B18. Yttersta mycket tätt, något osäkert p.g.a brist på lokal kronolog
NTryB3  0,54  7,98  153  26  1553-1706 D6, vk. (möjl savbarkat enl ant, men yttersta ring verkar full)
NTryB4  0,53  6,46  111   7  1539-1650 D7, +>50. sista ring kan tolkas som sommarfällning
NTryB0  0,51  7,65  168  28  1538-1706 D3, +1 ofullst. Mycket tätvuxen ytved därför något osäker
NTryB2  0,47  6,40  147   8  1553-1700 D5, +>0 (skadad yta)


Granproverna:
Det korta provet NTryB6 går att övertygande datera till 1768 mot kombinationen av grangurvorna för Selbu och Jämtland:
 
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between available references in PCAB_100829.rwl and NTryB6.pos datable to 1768 with corr >= 0,52 
and with overlap >= 88 Results sorted according to decreasing correlation coefficient values. 
The Overhang shows the implied extension of the year range from that match. 
         T-  Over Off- Over Skel
      Corr  Test  lap set hang Chi2
all...   0,56  6,28  88 -238 +-457  14  based on 2 members
JAEMTUA_  0,54  5,93  88 -51 +-116   9  Jämtland, historisch  (>5 prov)          PCAB
SelbuPC  0,52  5,63  88 -169 +-389   7  Selbu, Trøndelag, Norway, P. Eidem         PCAB

Takåsprovet, NTryB7a, ger mot samma referenser en än mer övertygande datering till 1846:

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between available references in PCAB_100829.rwl 
and NTryB7a.pos datable to 1846 with corr >= 0,56 and with overlap >= 81 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values. 
The Overhang shows the implied extension of the year range from that match. 
         T-  Over Off- Over Skel
      Corr  Test  lap set hang Chi2
all...   0,64  8,59  108 -160 +-437  22  based on 2 members
SelbuPC  0,64  8,50  108 -91 +-369  16  Selbu, Trøndelag, Norway, P. Eidem         PCAB
JAEMTUA_  0,56  5,95  81  27 -123  15  Jämtland, historisch  (>5 prov)          PCAB

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 2 1 0.2 0.1 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760

NTryBf 1 Stabbur fr Tørberget, Trysil PISY NTryBf 2 Norway Pinus sylvestris 550 6108N1206E 1538 1759 NTryBf 3 T. Axelson NTryBf #### Stabbur, nu i Innbygda, Trysil, koord: 61.31819, 12.24341
———— NTryB4, 1539–1650, D7, +>50. sista ring kan tolkas som sommarfällning (Se bild 5.5 MB)
———— NTryB2, 1553–1700, D5, +>0 (skadad yta) (Se bild 5.5 MB)
———— NTryB5, 1542–1703, A8, kvarsittande bark. Yttersta 30 osäkra (Se bild 5.5 MB)
———— NTryB0, 1538–1706, D3, +1 ofullst. Mycket tätvuxen ytved därför något osäker (Se bild 5.5 MB)
———— NTryB1, 1549–1706, D4, vk (Se bild 5.5 MB)
———— NTryB3, 1553–1706, D6, vk. (möjl savbarkat enl ant, men yttersta ring verkar full) (Se bild 5.5 MB)
———— NTryB8, 1547–1759, B18. Yttersta mycket tätt, något osäkert p.g.a brist på lokal kronologi. (Se bild 4.7 MB)
2 1 0.2 0.1 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840

NTryBg 1 Stabbur fr Tørberget, Trysil PCAB NTryBg 2 Norway Picea abies 550 6108N1206E 1680 1846 NTryBg 3 T. Axelson NTryBg #### Stabbur, nu i Innbygda, Trysil, koord: 61.31819, 12.24341
———— NTryB6, 1680–1768, A9A, gran (Se bild 4.7 MB)
———— NTryB7a, 1738–1846, ÅsDI, gran (Se bild 4.7 MB)