Några torrtallar på Sälsfloten, Floda sn, Dalarna
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, januari 2012

De undersökta området på Sälsfloten.

På Sälsfloten, omkring 250 meter väster om Käringsjöns södra ände finns en holme med gammal skog (nyckelbiotop), 60.4375, 14.62417. I södra änden av denna, i myrkanten, finns en del äldre, men inte särskilt stora torrtallar. Fler finns i ett myrtallsbestånd straxt öster därom, ute på myren, även om markvegetationen även där främst är ljung och skogsbär snarare än Spagnum, åtminstone så långt jag kunnat se vintertid. Under senvintrarna 2010 och 2011 besökte jag området flera gånger, och tog borrprov ur en del av torrtallarna (och en levande tall), med främsta avsikt att bygga en alternativ myrtallkronologi till den befintliga från Petmyra. Sälsfloten har troligen aldrig berörts av några egentliga dikningsprojekt, utan torde vara en mer opåverkad myr. Materialet kan byggas ihop och ger en kollektion som täcker 1622-2010 med som mest 9 träd. Minst tre träd: 1644-1981. Den passar bra mot regionala kronologier och bland dem Petmyra. Det finns alltså en "myrsignal", men den är kanske inte så stark som jag väntat mig. Knappt hälften av proven ger dock korrelationsvärden över 0.35 mot regional kronologi (SödraDalarna).

En särskild svårighet har utgjorts av året 1687 och de följande, där ringar saknas för minst ett år, ofta flera, i alla prov på grund av en tillväxtkollaps.1

Sommaren 1822 finns indikationer på brand genom ett borrprov taget genom ett förmodat brandljud, och från och med detta år är tillväxten här betydligt förhöjd under några år. Någon motsvarande tillväxtökning finns inte i Petmyra-kurvan. Brandresponsen - om det är en sådan - förefaller dock komma väl fort, redan samma sommar.

Noter

1. 1687 har extremsmal ring/tillväxtkollaps också i en del andra tallar som vuxit nära myrar eller sjöar, se Torrtallarna vid sjön Tyrens norra ände, Floda sn., Ängsladan på Björnmyran. Året var missväxtår, se Korrelationen mellan skördeutfall 1683-1780 och årsringsdata.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 2 1 0.2 0.1 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Slfl 1 Sälsfloten Björbo, Dalarna, bog-pines PISY Slfl 2 Sweden Pinus sylvestris 225m 6026N1437E 1622 2010 Slfl 3 T. Axelson Slfl #### 60º26'15"N, 14º37'27"E
———— Slfl03a2, 1646–1714, (Se bild 5.1 MB)
———— Slfl05a2, 1695–1766, (Se bild 7.9 MB)
———— Slfl05b2, 1680–1770, (Se bild 7.9 MB)
———— Slfl10b, 1734–1815, (Se bild 3.6 MB)
———— Slfl06b2, 1632–1821, brand sommaren efter (hög/sen-sommar) (Se bild 7.9 MB)
———— Slfl03b, 1691–1869, (Se bild 5.1 MB)
———— Slfl08b, 1707–1876, (Se bild 7.9 MB)
———— Slfl01b, 1654–1878, (Se bild 5.1 MB)
———— Slfl03a, 1740–1879, ej splint? (Se bild 5.1 MB)
———— Slfl07a, 1715–1882, fattas flera ytter. Trädet ihåligt (Se bild 7.9 MB)
———— Slfl08a, 1708–1893, yttre delen ca 50 ringar omätta (monteringsskadat) (Se bild 7.9 MB)
———— Slfl05a1, 1801–1955, +>11 omätta (Se bild 7.9 MB)
———— Slfl05b1, 1827–1956, (Se bild 7.9 MB)
———— Slfl11a, 1697–1957, (Se bild 3.6 MB)
———— Slfl02b, 1622–1973, (Se bild 5.1 MB)
———— Slfl01a, 1654–1977, (Se bild 5.1 MB)
———— Slfl02a, 1626–1981, (Se bild 5.1 MB)
———— Slfl06a, 1657–1989, (Se bild 7.9 MB)
———— Slfl10a, 1734–2010, (Se bild 3.6 MB)